ABOUT US

Our development agency is committed to providing you the best service.

OUR TEAM

The awesome people behind our brand ... and their life motto.

 • Neila Jovan

  Head Hunter

  I long for the raised voice, the howl of rage or love.

 • Mathew McNalis

  Marketing CEO

  Contented with little, yet wishing for much more.

 • Michael Duo

  Developer

  If anything is worth doing, it's worth overdoing.

OUR SKILLS

We pride ourselves with strong, flexible and top notch skills.

Marketing

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

Websites

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

PR

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

ACHIEVEMENTS

We help our clients integrate, analyze, and use their data to improve their business.

150

GREAT PROJECTS

300

HAPPY CLIENTS

650

COFFEES DRUNK

1568

FACEBOOK LIKES

STRATEGY & CREATIVITY

Phasellus iaculis dolor nec urna nullam. Vivamus mattis blandit porttitor nullam.

PORTFOLIO

We pride ourselves on bringing a fresh perspective and effective marketing to each project.

 • NGƯỜI GIẢNG ĐẠO NÊN TRÁNH

  NGƯỜI GIẢNG ĐẠO NÊN TRÁNH


  Vấn đề làm chứng về mình,  về gia đình mình, xưng tội, cá nhân người giảng.
  ÑÖØNG töï khen mình haõy ñeå ngöôøi ngoaøi khen ngôïi con

  ñöøng taäp chuù vaøo kinh nghieäm caù nhaân ngöôøi giaûng nhieàu quaù. Moãi baøi giaûng chæ neân coù moät hoaëc nhieàu nhaát laø hai kinh nghieäm thoâi. Ñoâi khi coù ngöôøi cho raèng: noùi nhieàu veà kinh nghieäm mình thì seõ thuyeâát phuïc nbn ngöôighe hôn laø noùi nhieàu LÔØi Ñöùc Chuùa Trôøi. Haõy xem laïi caùc söù ñieäp cuûa caùc tieân tri vaø söù ñoà trong Kinh Thaùnh; cuï theå laø Giaêng taïi ñaûo Baùt-Moâ qua saùch Khaûi thò, hoaëc saùch Phuùc AÂm Giaêng hay 3 laùThö tín Giaêng. Haõy ñoïc laïi saùch Xuaát ñeán saùch Phuïc truyeàn seõ cho thaáy soá chöû daønh cho kinh nghieäm caùc nhaân raát ít so vôùi Lôøi Chuùa.
  */Ñöøng maõi maõi xöng toäi aên naên vôùi Hoäi Thaùnh moãi khi giaûng.Ñieàu naày deã sanh ra söï xaøo xaùo, pheâ bình vaø phaûn taùc duïng. Nan ñeà naày laø do ngöôøi giaûng ñaõ khoâng tìm ñöôïc nhöõng Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi coù ñuû maïnh thuyeát phuïc ngöôøi nghe aên naên neân duøng chính mình ñeå thuyeát phuïc.
  */Ñöøng möôïn söï xöng toäi cuûa mình ñeå yeâu caàu Hoäi Thaùnh aên naên. Haõy ñeå cho Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi thuyeát phuïc hoïò chuùng aên naên.
  */Ñöøng neân ñem gia ñình ta ra laøm ví duï veà moïi laõnh vöïc, BAÏn cöù ñeå cho Hoäi Thaùnh thaáy gia ñình baïn hôn laø baïn phoâ tröông noù ra. Ñieàu nay gaây thöông tích lôùn cho daân söï duø laø göông toát hay xaáu. Coù ñoâi ngöôøi cöù laøm chöùng toát veà vôï hoaëc choàng mình hoaøi, hoïaê veà nhöõng ñöùa con thaønh danh; hoaëc laøm chöùng xaáu veà nhöõng ngöôøi trong gia ñình mình nhaèm ñeå phaùn xeùt ngöôøi khaùc. Haõy ñeå Ñöùc Thaùnh Linh haønh ñoäng xuyeân qua Lôøi Haèng soáng cuûa Ngaøi trong Kinh Thaùnh.
  kinh nghieäm khoâng phaûi laø Kinh Thaùnh, kinh nghieäm khoâng thay theá Kinh Thaùnh.
  kinh nghieäm phaûn aûnh Kinh Thaùnh,noù khoâng thay theá Kinh Thaùnh; noù khoâng laø chaân lyù
  Hoäi chuùng caàn nghe Kinh Thaùnh hôn laø nghe kinh nghieäm.
  kinh nghieäm ñaët treân neàn Kinh Thaùnh-Kinh Thaùnh khoâng ñaët neàn treân kinh nghieäm.
  Haõy ñeå Kinh Thaùnh thuyeát phuïc loøng ngöôøi nghe thay vì laø kinh nghieäm.


 • NGHỆ THUẬT GIẢNG & DẠY ( PHẦN 12)

  NGHỆ THUẬT GIẢNG & DẠY ( PHẦN 12)

  CHƯƠNG NĂM
  NGHIÊN CỨU MỘT KHÚC SÁCH ( KINH THÁNH)


   A- LÔØI GIÔÙI THIEÄU:
  Chuùng ta ñaõ ñi qua caùc nguyeân taéc ñeå giaûi nghóa KT. Chuùng ta cuõng ñaõ bieát veà töông quan giöõa KT vaø khoa hoïc. Trong chöông naøy chuùng ta ñi saâu vaøo phöông caùch ñeå soaïn baøi giaûi kinh haàu cho coù theå öùng duïng vaøo ñôøi soáng chuùng ta,cuõng nhö ñem vaøo baøi giaûng.
         Chöông naøy giuùp ñôõ chuùng ta laøm theá naøo ñeå coù theå aùp duïng caùc nguyeân taéc ñaõ hoïc baèng caùch trình baøy tuaàn töï caùc vieäc laøm cuûa moät ngöôøi khi nguyeân cöùu moät khuùc saùch trong KT.

  B- PHÖÔNG PHAÙP NGUYEÂN CÖÙU:
      I- Nguyeân cöùu maïch vaên:
         1- Khaûo saùt nhöõng saùch töông quan cuøng loaïi:
         Chaúng haïn muoán khaûo saùt moät ñoaïn trong EÂpheâsoâ, ta thaáy saùch EÂpheâsoâ laø loaïi thö tín, ñöôïc vieát cuøng loaïi vôùi thö tín lao tuø. Muoán nguyeân cöùu EÂpheâsoâ, ta phaûi ñoïc nhöõng thö tín lao tuø khaùc ñeå keát nhöõng vieäc lieân quan caàn thieát. Nhö theá chuùng ta coù theâm nhieàu döõ kieän ñeå hieåu bieát.Doàng thôøi phaûi khaûo saùt nhöõng saùch coù lieân heä cuøng loaïi ñöôïc nhaán maïnh. Ta coù theå duøng caùc saùch ñeå giuùp ñôõ khi tìm hieåu caùc saùch cuøng loaïi nhö: daãn nhaäp vaøo KT, caùc saùch giaûi nghóa.
         2- Khaûo saùt cuoán saùch coù khuùc saùch muoán khaûo saùt:
             a- Tìm hieåu chuû ñeà chính cuûa cuoán saùch, ñoïc caùc saùch khi naém ñöôïc caùc yù chính.         
            b- Tìm bieát veà taùc giaû: coù nhöõng döõ kieän ngay trong saùch ñeå ta bieát veà taùc giaû, cuõng nhö coù nhöõng ñieàu trong saùch khoâng ghi, caùc saùch giaûi kinh caù theå cho ta bieát coù theå cho ta bieát veà nhöõng chi tieát naøy.
             c- Tìm lai lòch cuûa cuoán saùch: vieát töø ñaâu, cô hoäi naøo...
            d- Saùch ñöôïc vieát khi naøo ?: thôøi gian coù theå cho ta bieát trong giai ñoaïn ñoù coù nhöõng gì xaûy ra cho taùc giaû.
             e- Ngöôøi nhaän laø ai ?: Khi bieát saùch vieát cho ai chuùng ta bieát ñöôïc vì sao taùc giaû vieát nhö theá.
             f- Ñoäng cô naøo thuùc ñaåy taùc giaû vieát: Chaúng haïn khi ñoïc I-Coârinhtoâ, ta thaáy ñöôïc taïi sao Phaoloâ vieát, töø ngöõ Phaoloâ duøng vaø nhöõng lyù do thuùc ñaåy oâng vieát.
              g- Töø ngöõ naøo ñöôïc laäp ñi laäp laïi nhieàu laàn trong saùch.
            h- Khuùc saùch ñoù noùi gì veà ÑCT: Vai troø cuûa Chuùa trong khuùc saùch ñoù ñöôïc trình baøy nhö theá naøo?
             i- Gioïng vaên trong cuoán saùch: vaên bieän luaän hay khuyeân baûo, caûnh caùo?... Tuøy theo gioïng vaên ta coù theå hieåu ñöôïc khuùc saùch.
               j- Laäp daøn baøi toång quaùt cho caû cuoán saùch: chuù yù ñeán nhöõng söï thay ñoåi ñaëc bieät trong caû saùch. Thay ñoåi veà nhaân vaät, ñòa ñieåm, thôøi gian... Cuõng neân chuù yù ñeán nhöõng caâu chìa khoùa, nhöõng caâu naøy giuùp ta chia daøn baøi caùch xaùc thöïc.
               k- So saùnh vôùi caùc daøn baøi maø ngöôøi khaùc ñaõ laøm: ñieåm gioáng vaø khaùc nhau cuûa caùc daøn baøi.
               l- Cuõng chuù yù ñeán daân chuùng vaø phong tuïc thôøi baáy giôø.
         3- Khaûo saùt khuùc saùch muoán khaûo saùt:
             a- Xaùc ñònh ngöôøi noùi ñoaïn vaên, vieát ñoaïn vaên: Ta xem ngöôøi ñoù thuoäc haïng ngöôøi naøo, tình hình ra sao. Töø ñoù ta coù theå hieåu taïi sao hoï noùi nhö theá. Thaùi ñoä cuûa hoï nhö theá naøo vaø aûnh höôûng cuûa hoï treân khuùc saùch maø ta khaûo saùt theá naøo.
            b- Xaùc ñònh ngöôøi nghe hay ngöôøi nhaän:Chaúnghaïn nhö trong thö I-Coârinhtoâ Phaoloâ vieát cho ngöôøi Coârinhtoâ. Nhöng khi noùi ñeán söï caõi laûy, oâng vieát cho ngöôøi caõi laûy, khoâng phaûi cho taát caû ngöôøi Coârinhtoâ. Töø ñoù ta coù theå ruùt ra nhöõng yù thích öùng cho vieäc giaûng daïy.
              c- Xaùc ñònh thôøi gian khuùc KT ñöôïc trình baøy: Chaúng haïn Luca 7:1 thôøi gian laø khi Giaêng Baùptít bò tuø, nhö theá ta hieåu ñöôïc taïi sao oâng sai ngöôøi ñeán vôùi Chuùa.
               d- Xaùc ñònh vò trí, bieán coá xaûy ra hay khuùc saùch ñöôïc vieát.
               e- Laøm saùng toû cô hoäi maø bieán coá ñoù xaûy ra hay khuùc saùch ñöôïc vieát ra. Cô hoäi ñoù KT mang moät noäi dung nhö theá naøo ?
              f- Xaùc ñònh muïch ñích cuûa khuùc saùch: muïc ñích ñoù cuûa khuùc saùch ñöôïc ñaït ñeán khoâng ? Ñöôïc hoaøn taát trong thôøi gian ñoù hay ñôïi ñeán khi naøo ? Muïc ñích cuûa khuùc saùch coù thích öùng vôùi yeâu caàu hoaøn caûnh chuùng ta ngaøy nay khoâng ?   
                g- Tìm hieåu nhöõng döõ kieän veà khaûo coå (neáu coù).
                h- Tìm xem khuùc saùch coù ñuïng ñeán giaùo lyù, yù töôûng ñaëc bieät naøo khoâng ?
                i-  Ñaët moät chuû ñeà cho khuùc saùch: chuû ñeà ñoù toùm taét ñöôïc noäi dung khuùc saùch maø ta ñang khaûo saùt.   
   
  II- Phaân tích noäi dung khuùc saùch:
         1- Ñoïc caùc baûn dòch khaùc nhau:
             a- Xaùc ñònh neùt noåi baät nhaát trong khuùc saùch ñoù.
             b- Tìm nhöõng nhaân vaät chính maø khuùc saùch ñeà caäp nhöõng nhaân vaät phuï ñoùng vai quan troïng.
              c- Chuù yù nhöõng töø ngöõ, meänh ñeà ñöôïc laäp laïi.
             d- Xaùc ñònh nhöõng ñeà taøi ta coù theå gaùn cho khuùc saùch. Nhöõng ñeà taøi aáy ta phaûi naém troïn yù khuùc saùch.
         2- Laøm daøn baøi chi tieát veà khuùc saùch: döïa treân nhöõng phaân ñoaïn, caâu saün coù, nhöng khoâng baét buoäc phaûi nhö theá luoân luoân.
         3- So saùnh vôùi nhöõng khuùc saùch töông töï: chuù yù ñeán nhöõng caâu theâm vaøo hay bôùt ñi, nhöõng chi tieát naøy giuùp ta thaáy ñöôïcnhu caàu ta muoán tìm.
         4- Khaûo saùt veà phöông dieän vaên phaïm:
           a- Saép xeáp yù töôûng treân söï phaân tích caùc meänh ñeà.
           b- Chuù yù ñeán söï phaân chia caâu: daáu chaám,daáu phaåy haàu traùnh nhöõng giaûi nghóa sai.
           c- Ñeå yù ñeán caùc töø ngöõ nhaát laø caùc ñoäng töø: thì naøo, theå naøo, caùch naøo...
           d- Ñeå yù ñeán ngoân ngöõ bieåu töôïng.
           e- Chuù yù ñeán nhöõng töø ngöõ ñöôïc laäp laïi nhieàu laàn.

  III- AÙp duïng vaøo baøi giaûng:
         Ñaõ coù nhöõng yù do phöông phaùp nguyeân cöùu. Chuùng ta chuyeån vaøo baøi giaûng. Phaàn naày, phöông phaùp Tuyeân ñaïo phaùp seõ giuùp ta.

                                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                              
  CHÖÔNG SAÙU:

  QUI LUAÄT GIAÛI NGHÓA CAÙC LOAÏI VAÊN ÑAËC BIEÄT

  I- SÖÏ GIAÛI NGHÓA CAÙC LÔØI TIEÂN TRI:
              Ñaây laø nan ñeà khoù nhaát cuûa giaûi kinh hoïc. Tuøy theo nhöõng quan ñieåm maø ta coù nhöõng tröôøng phaùi khaùc nhau. Tuy nhieân ôû ñaây chuùng ta chæ ñöa ra caùc qui luaät haàu giuùp ngöôøi giaûi kinh coù theå aùp duïng :
         1- Ñònh roõ boái caûnh lòch söû cuûa tieân tri vaø lôøi tieân tri
         2- Ñònh roõ ñaày ñuû yù nghóa cuûa moãi danh hieäu rieâng, bieán coá, ñòa lyù, phong tuïc hoaëc taøi lieäu vaên hoùa.
         3- Phaân bieät roõ raøng lôøi naøo laø lôøi döï ngoân vaø lôøi naøo laø lôøi giaùo huaán.
         4- Neáu laø lôøi döï ngoân, phaûi xaùc ñònh lôøi aáy ñaõ ñöôïc öùng nghieäm hay chöa, hoaëc theo ñieàu kieän naøo:
             a- Neáu caâu aáy, Taân-Öôùc trích töø Cöïu-Öôùc vaø ñaõ öùng nghieäm, thì so saùnh caâu ôû trong Cöïu Öôùc vôùi caâu trong Taân Öôùc. Coù theå duøng nhöõng caâu aáy theo caùch sau:
         - Coù leõ nhöõng caâu aáy ñöôïc duøng theo nghóa ñen
         - Coù leõ nhöõng caâu ñöôïc duøng ñeå chöùng toû moät quan ñieåm hay moät leõ ñaïo.
         - Coù leõ nhöõng caâu ñoù chæ duøng ñeå giaûi nghóa moät quan ñieåm naøo ñoù.
         - Coù leõ nhöõng caâu ñoù ñöôïc duøng ñeå soi saùng leõ thaät trong Taân Öôùc.         
             b- Neáu caâu aáy ñaõ öùng nghieäm trong lòch söû, haõy duøng lòch söû ñeå chöùng minh.
             c- Neáu lôøi döï ngoân ñoù ñi ñoâi vôùi ñieàu kieän, lôøi aáy coù theå ñaõ öùng nghieäm hay chöa öùng nghieäm tuøy theo ñieàu kieän coù hoäi ñuû hay khoâng.
             d- Neáu lôøi döï ngoân chöa öùng nghieäm vaán ñeà khoù khaên hôn.
         5- Xaùc ñònh nhöõng nôi naøo ñeà caäp nhöõng lôøi tieân tri cuøng loaïi.
         6- Quan taâm ñeán vaên maïch.
         7- Chuù yù ñeán yeáu toá naøo cuûa lôøi tieân tri chæ hoaøn toaøn thuoäc veà ñòa phöông vaø taïm thôøi.     
         8- Neân giaûi nghóa theo nghóa ñen.
            Tuy nhieân neân nhôù raèng: “Chaúng coù moät lôøi tieân tri naøo laáy yù rieâng maø giaûi nghóa ñöôïc ”(II-Phierô 1:20).
         
  II- GIAÛI NGHÓA VÍ DUÏ :
         Trong KT coù khoaûng 53 ví duï. Ví duï khaùc vôùi nguï ngoân, thaàn thoaïi, chaâm ngoân, aùm tyû ñoái chieáu, aån duï vaø nhaân caùch hoùa. Coù boán yeáu toá cuûa moät ví duï:
         1- Ví duï laáy hình aûnh cuûa traàn gian, lyù leõ cuûa traàn gian, bieán coá cuûa traàn gian, phong tuïc cuûa traàn gian. Noùi toùm laïi, chöõ chìa khoùa ñeå giaûi nghóa caùc ví duï laø traàn gian. Neân duøng yù nghóa traàn gian vaø söï hieåu bieát thôøi baáy giôø ñeå giaûi nghóa.
         2- Ngoaøi yeáu toá traàn gian, ví duï mang moät söï daïy doã thuoäc linh. Coù söù ñieäp, hoaëc moät ñieåm trong caû moät ví duï duøng ñeå daïy doã.
         3- Yeáu toá traàn gian lieân laïc vôùi yeáu toá thuoäc linh theo loái TÖÔNG TÖÏ.
         4- Phaûi giaûi nghóa caùc Ví duï vì nhöõng yù nghóa thuoäc linh aån giaáu trong yeáu toá traàn gian.
       
  III-QUI LUAÄT ÑEÅ GIAÛI NGHÓA VÍ DUÏ:
         1- Ñònh roõ raøng tính chaát chi tieát phong tuïc vaø nhöõng yeáu toá töï nhieân taïo thaønh ví duï.
         2- Ñònh roõ nhöõng leõ thaät chính yeáu, duy nhaát cuûa ví duï.
         3- Ñònh roõ coù bao nhieâu ví duï maø Chuùa Jeâsus ñaõ giaûi nghóa.
         4- Xem maïch vaên, thöû tìm nhöõng gôïi yù naøo ñeå coù theå coù chi tieát maø giaûi nghóa ví duï.
         5- Ñöøng quaù chuù troïng ñeán nhöõng chi tieát vuïn vaët.
         6- Caån thaän veà söï duøng ví duï giaûi nghóa qua leõ ñaïo.
         7- Muoán hieåu troïn nghóa caùc ví duï, caàn phaûi coù söï hieåu bieát roõ raøng veà thôøi kyø maø nhöõng ví duï aáy ñeà caäp.

  IV- KHOA HÌNH BOÙNG:
         Söï lieân quan giöõa Cöïu Öôùc vaø Taân Öôùc laø neàn taûng cuûa Khoa hình boùng. Muoán giaûi nghóa söï öùng nghieäm cuûa Cöïu Öôùc qua Taân Öôùc chuùng ta phaûi hoïc veà moân hình boùng.
                                                                         

  CHÖÔNG HAI  :  NHÖÕNG QUY LUAÄT CHUNG VEÀ NGUYEÂN TAÉC GIAÛI NGHÓA KINH THAÙNH
            1-KT LAØ CHAÂN LYÙ CUÛA ÑCT  luoân THÍCH ÖÙNG VÔÙI LYÙ TRÍ .
            2-KT :MOÄT MAËC KHAÛI TIEÄM TIEÁN .
            3-KT: TÍNH NHAÁT TRÍ TOAØN THEÅ ,KHOÂNG MAÂU THUAÃN .
            4-NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CAÀN THIEÁT  ÑAÕ ÑÖÔÏC  K.T . KHAÛI THÒ RAÁT ROÕ .
            5-PHAÛI DÖÏA VAØO NGOÂN NGÖÕ GOÁC  -NGUYEÂN VAÊN - ÑEÅ GIAÛI THÍCH .
            6 PHAÛI HIEÅU ROÕ BOÁI CAÛNH VAÊN HOÙA TAÄP TUÏC ,LÒCH SÖÛ,CAÙCH DUÏNG NGÖÕ ÑÖÔNG  THÔØI  .
            7-PHAÛI ÖU TIEÂN CHO NHÖÕNG CAÂU COÙ YÙ NGHÓA ROÕ RAØNG .
            8-KHOÂNG THEÅ DÖÏA VAØO MOÄT VAØI CAÂU HAY MOÄT ÑOÂI  SÖÏ KIEÄN ÑEÅ  LAÄP GIAÙO LYÙ .
            9-KHOÂNG THEÅ DÖÏA VAØO KINH NGHIEÄM ,TRUYEÀN THOÁNG SAÙCH BOÀI LNIH ÑEÅ LAØM NEÂN GIAÙO LYÙ
  .10- KHOÂNG THEÅ  DÖÏA VAØO KHOÂN NGOAN,SAÙCH VÔÛ  TRIEÁT LYÙ LOAØI NGÖÔØI ÑEÅ GIAÛI THÍCH  KT.
  11-PHAÛI BIEÁT KT  KHOÂNG PHAÛI LAØ SAÙCH KHOA HOÏC ,TRIEÁT HOÏC ,ÑAÏO ÑÖÙC HOÏC MAØ LAØ LÔØI MAËC KHAÛI VEÀ SÖÏ CÖÙU ROÃI QUA THAÂN VÒ JESUS CHRIST .
            12-PHAÛI TRÖÔÙC NHAÁT THUÏ ÑAÉC  NEÀN THAÀN HOÏC CAÊN BAÛN  .
            13-GIAÙO LYÙ KHOÂNG LAØM NEÀN TAÛNG CHO KT. NHÖNG KT. LAØM NEÀN TAÛNG CHO GIAÙO LYÙ.
            14 -PHAÛI QUAÂN BÌNH TRONG HEÄ THOÁNG GIAÙO LYÙ .
            15- PHAÛI THÖØA NHAÄN COÙ NHIEÀU VAÁN NAÏN TRONG  KT  TA KHOÂNG THEÅ GIAÛI THÍCH ÑÖÔÏC
            16-KHOÂNG THEÅ COÙ 2,3 NGHÓA TRONG CUØNG MOÄT CAÂU TRÖØ PHI ÑÖÔÏC  CAÛ KT. HAÄU THUAÅN .
            17-MOÄT YÙ NGHÓA NHÖNG COÙ  THEÅ COÙ NHIEÀU ÖÙNG DUÏNG  .
            18-NGHÓA MAÄP MÔØ NHÖÔØNG CHO YÙ NGHÓA ROÕ  .
            19-PHAÛI ÑOÁI CHIEÁU NHÖÕNG ÑIEÀU TA HOÏC ÑÖÔÏC VÔÙI NHÖÕNG ÑIEÀU NGÖÔØI KHAÙC HOÏC ÑÖÔÏC .
            20 KHOÂNG MOÄT AI LAØ NGÖÔØI NAÉM ÑÖÔÏC TOAØN BOÄ CHAÂN LYÙ .
            21- KT GIAÛI NGHÓA KT .
            22-PHAÛI TIN RAÈNG KT ÑAÕ ÑÖÔÏC HAØ HÔI .CON NGÖÔØI KHOÂNG ÑÖÔÏC THAÅM ÑÒNH LAÏI KT .
            23-NGÖÔØI  GIAÛI KINH PHAÛI ÑAÕ ÑÖÔÏC TAÙI SANH VAØ ÑANG BÖÔN THEO ÑÖÔØNG NEÂN THAÙNH.
            24 -MUÏC ÑÍCH GIAÛI KINH : -KHOÂNG GIAÛI KINH ÑEÅ CUÛNG COÁ QUAN ÑIEÅM RIEÂNG NHÖNG
            ÑEÅ ÑOÅI MÔÙI  TAÁM LOØNG THEO LÔØI CHUÙA.\
            25-SÖÏ HIEÅU BIEÁT CON NGÖÔØI GIÔÙI HAÏN ÑÖØNG COÁ ÑAØO SAÂU HÔN PHAÏM VI KT CHO PHEÙP .

  CHÖÔNG BA :NHÖÕNG QUY LUAÄT ÖÙNG DUÏNG KINH THAÙNH
            1-GIAÛI KINH ÑEÅ THAY ÑOÅI  LOØNG MÌNH TRÖÔÙC NHAÁT
            2-KT NEÂU RA NGUYEÂN TAÉC, KHOÂNG GHI RA TÆ  MÆ, CHI TIEÁT .
            3-ÖÙNG DUÏNG SAO KHOÂNG MAÂU THUAÃN VÔÙI KINH THAÙNH .
            4 -PHAÛI ÖÙNG DUÏNG THEO NEÀN VAÊN HOÙA THÔØI NAY CHÖÙ KHOÂNG PHAÛI THÔØI XÖA .
            5-PHAÂN BIEÄT NHÖÕNG GÌ KT GHI LAÏI &NHÖÕNG GÌ KT TAÙN ÑOÀNG .
            6- CAÅN THAÄN KHI ÖÙNG DUÏNG  CAÙC MAÏNG LÒNH CHUÙA PHAÙN CHO TÖØNG NHAÂN VAÄT TRONG KT.
            7-KHOÂNG BAÉC BUOÄC KINH NGHIEÄM NGÖÔØI KHAÙC LAØM KINH NGHIEÄM CHO MÌNH .
            8-PHAÂN BIEÄT LÔØI HÖÙA CAÙ NHAÂN &PHOÅ THOÂNG.
            9-CAÙCH ÖÙNG DUÏNG LÔØI HÖÙA COÙ ÑIEÀU KIEÄN .
            1Ù0-PHAÛI PHAÂN BIEÄT LÔØI HÖÙA ÑOÙ LAØ  CHO THÔØI NAØO  .
            11--ÑEÅ HIEÅU ROÕ YÙ MUOÁN CHUÙA..


  BAØI  HAI :                     KHOA GIAÛI KINH (HERMENEUTICS)

  Haõy coi chöøng keû laáy trieát hoïc vaø lôøi hö khoâng theo lôøi truyeàn thoáng cuûa loaøi ngöôøi,theo nguyeân taéc theá gian chöù khoâng theo Ñaáng Christ. Coâl 2.8 .
  Ngaøi khoâng muoán chuùng ta nhö treû con nöõa,bò dao ñoäng vaø loâi cuoán quanh quaån theo moãi chieàu gío cuûa chuû thuyeát bò ngöôøi ta möu meïo löøa ñaûo,bò thuû ñoaïn quyû quyeät ñöa vaøo baåy xaûo traù khieán cho laàm laïc .”Epheâ 4.14              
  Caùc tröôøng phaùi khoa  giaûi kinh hieän nayI :

   I-GIAÙO LYÙ:  1-Kinh Thaùnh laø saùch thaàn hoïc chính  2- Christ laø keát thuùc söï maëc khaûi cuûa KT.  3-Giaûi Kinh ñuùng nguyeân taéc tröôùc khi aùp duïng.
            4-Giaûi kinh ñuùng: giaùo lyù môùi ñuùng   5-Muïc ñích Giaûi kinh : ñeå phaùt trieån HT . 6-Nhaø thaàn hoïc phaûi nhaäp theá,phaûi soáng &ø ôû vôùi HT.
  II-AÅN DUÏ VAØ HÌNH BOÙNG? A>:Coù 4 tröôøng phaùi : 1 - cöïc ñoan +taû höõu +haïn cheá + oân hoaø      2-Hình boùng phaûi ñöôïc TÖÙ chæ ñònh hay suy luaän
    B>-4 nguyeân taéc :1-TÖÙ cho yù nghóa gì ? 2-TÖÙ coù xem ñoù laø hình  boùng khoâng 3-Loïai boû  nheï chi tieát     4-Keøm giöõ ta khoûi laäp giaùo lyù töø hình boùng ?
  III-TÖÏ NGHÓA A- Ngoân ngöõõõ 1-Nghóa ñen laøm neân nghóa boùng 2-nguoàn goác  chöõ -tieáp ñaàu ngöõ-vó ngöõ  3-Cuù phaùp:Danh - ñoäng- chuû - tuùc tö
                B-Vaên phaïm: 1-Maïch vaên :Tröôùc sau - tham chieáu ngang 2-KT giaûi nghóa Kinh Thaùnh  3- Nhö moät taùc phaåm vaên chöông  4-Caùc loaïi loái noùi
                C-Ngoân ngöõ hình dung :1-Caáp  ñoä,boùng,môø,roäng ,heïp   2-.KT coù nhieàu hình thöùc vaên   3-Töøng gia ñình,daân toäc,tröôùc giaû .
                D-Boái caûnh :1- Ñòa lyù, baûn ñoà töøng xöù  yù nghóa .2- Lòch söû :Caùc cuoäc chieán , thöông thuyeát  Lôøùi tieân tri
                     3-Vaên hoùa:;Phong toân giaùo,sinh hoaït xaõ hoäi,troàng troït .
  IV-  TU DÖÔÕNG ÑAÏO TAÂM  :(Boài linh ,thaàn bí,) KINH THAÙNH NOÙI GÌ ?     
  1-Hieåu KT chính xaùc,aùp duïng ñuùng-Ñöøng boùp meùo KT ñeå ruùt baøi hoïc.2-Ñöøng baét chöôùc laõnh tuï .-Caùch aùp duïng lôøi höùa :caù nnhaân hay taäp theå.
  3-Ñöøng thuoäc linh hoùa ,giaûng thuyeát hoùa,tuyeân truyeàn hoùa,suøng baùi hoùa ,
  V-TAÂN PHAÙI: (Töï do )            Con ngöôøi xeùt laïi thaåm quyeàn Lôøi ÑCT.
  VI-TAÂN CHÍNH THOÁNG :     Ngöôøi xaùc ñònh Lôøi ÑCT.
  VII-TAÂN GIAÛI KINH :            Ngöôøi ruùt baøi hoïc töø Lôøi (KT=huyeàn thoaïi)\
  LÒCH SÖÛ CÖÙU ROÃI:  Muïc ñích quan troïng nhaátù cuûa KT laø  giaûùi toû veà söï cöùu chuoäc
            BIEÁN COÁ LÒCH.SÖÛ+ SÖÏ THOÂNG  GIAÛI ÑÖÔÏC HAØ HÔI =  SÖÏ MAËC KHAÛI
                              
  THAÀN HOÏC CHO KHOA GIAÛI KINH :

  1-HAØ HÔI:     1- Maëc khaûi ñöôïc haø hôi   2- Lôøi thaønh vaên ñöôïc haø hôi  3- Caùc ngoân töø caù nhaân ñöôïc haø hôi.
  2-BAÛN CHAÁT :Haø hôi =/= vôùi maëc khaûi =/=soi saùng
  3-Coù baûy nguyeân taéc thaàn hoïc giaûi kinh
            Haõy töï cöùu mình thoùat khoûi caùc quan nieäm heïp hoøi giôùi haïn veà KT.
            Haõy trôû neân vöõng vaøng & quaân bình trong ñöùc tin.
            Haõy khaûi ñaïo vôùi loøng tin töôûng vaø khoân ngoan hôn .
            Haõy giaûi thích roõ raøng hôn veà caùch aùp duïng Lôøi Chuùa vaøo cuoäc soáng thöïc teá .
            Haõy phuïc vuï höõu hieäu cho HT baèng khaû naêng giaûi kinh
            Haõy tieáp caän KT ñuùng ñaén ñeå ñoàng böôùc ñi vôùi Chuùa caùch saâu nhieäm hôn.
            Haõy hieåu roõ hôn caùch DCT ñoái xöûû vôùi baïn vaø caùch Ngaøi ñaõ haønh ñoäng trong theá giôùi xöa nay.
            Khoa giaûi kinh giuùp baïn caùc muïc tieâu treân .
           
  CHÖÔNG MOÄT :*SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA KHOA GIAÛI KINH .
            a-laø nhaän ñöôïc yù nghóa roû raøng cuûa ñoaïn vaên.:
            1        Coù hai trôû ngaïi phaûi nhôø khoa giaûi kinh ñeå caát boû:   
                     1-  -Baûn chaát ñoäc gæa veà vaên hoaù ,thuoäc linh :
                     2-Baûn chaát  cuûa baûn vaên  Kinh Thaùnh vöøa mang tính chaát con ngöôøi vöøa mang tính chaát thieân thöôïng
            b-Coù khoaûng caùch giöõa thôøi xöa khi KT ñöôïc vieát ra vaø thôøi nay khi ñoïc ñeán khoa giaûi kinh laøm nhòp caàu noái hai khoûa caùch naày .
            Neáu muoán vaâng lôøi Ngaøi :Phaûi hieåu ñuùng noäi dung +yù ñònh  KT ñeå aùùp duïng ñuùng .
            c-Kinh ñieån:Xaùc ñònh saùch naøo ñöôïc haø hôi
            d-Pheâ bình baûn vaên :Quyeát ñònh baûn thaûo naøo laø öu tieân nhaát .
            e-Pheâ bình lòch söû :Quyeát ñònh lòch söû cuûa baûn thaûo .
            f-Khoa giaûi kinh :Ñöa ra luaät leä ,nguyeân taéc cho söï thoâng giaûi.
            g-Söï chuù giaæ :Aùp duïng nguyeân taéc vaøo baûn thaûo .

   LÒCHSÖÛ KHOA GIAÛI KINH .

   ** CAÙC QUAN ÑEÅM THAÀN HOÏC .
  I -HAØ HÔI : ( theopneustos )   
  1- Neàn taûng söï haø hôi                      2- Söï kieän veà  haø hôi ( IITim 3.16 +IIPier 1. . 20-21 )
  3-Giaùo lyù //  : Maëc khaûi laø truyeàn thoâng leõ thaät maø neáu khoâng thì khoâng ai hieåu bieát   ; gia theâm kho taøng hieåu bieát .
  4-Baûnchaát // ::;Coøn haø hôi laø vieäc söû duïng vieäc kyù thuaät leõ thaät ,baûo ñaûm cho tính voâ ngoä,noù khoâng coù nghóa laø söï öng nhaän caùc söï kieän nhöng laø baûo ñaûm tính chính xaùc phaàn kyù thuaät
  II -MUÏC ÑÍCH :         1/Xaây döïng CDN treân neàn taûng +         2/ñoàng hoùa theo Ñaáng Christ +
  3/trang bò ñeå laøm vieäc laønh .Thaùi ñoä tieáp caänKT :Traùnh cöïc  ñoan chuû nghiaõ tuï do heïp hoøi ;traùnh thieâng lieâng hoùa aûo töôûng .
  Baûy nguyeân taéc:
  1-Leõ thaät coù theå coù nhieàu khía caïnh.
  2-Nhöõng ñieàu voâ haïn  coù theå xuaát hieän nhö laø nghòch lyù khoâng theå traùnh khoûi.
  3-Coù nhöõng giôùi haïn trong söï maêc khaûi
  4-Coù nhöõng khuùc KT lôø môø caàn ñöôïc thoâng giaûi bôûi khuùc KT khaùc roõ hôn.
  5-Söï hieåu bieát con ngöôøi laø giôùi haïn .
  6-Neân toân troïng yù kieán ngöôøi khaùc khi KT haäu thuaån.
  7-Phaûi tìm kieám söï soi saùng Thaùnh Linh .

  chöông hai :THAÀN HOÏC VEÀ KHOA GIAÛI KINH .
     I- TÍNH TRONG SAÙNG  TRONG KINH THAÙNH.   
    II- MAÊC KHAÛI THÍCH HÔÏP     
   III -MAËC KHAÛI TIEÄM TIEÁN  “Taân Öôùc ñöôïc Cöïu Öôùc goùi laïi-Cöïu Öôùc nhôø Taân Öôùc môû ra “
   IV-KT THOÂNG GIAÛI KT
   V- TÍNH HIEÄP NHAÁT CUÛA KINH THAÙNH,  Jesus Christ laø trung taâm .Giaêng 5.39 + Heb 1.1-2 (Christocentric)
  VI-PHAÛI PHAÂN BIEÄT  ROÕ “ SÖÏ THOÂNG GIAÛI VAØ SÖÏ AÙP DUÏNG Chôù neân aùp duïng ngay neáu chöa thoâng giaûi ñuû & ñuùng “
  VII - KT ÑAÕ VOÁN COÙ HEÄ THOÁNG GIAÙO LYÙ THOÁNG NHAÁT KHOÂNG MAÂU THUAÃN.
  1-Moät khuùc KT toái nghóa ñôn giaûn khoâng theå nghòch laïi vôùi heä thoáng thaàn hoïc cuûa toaøn KT
  2-Moät khuùc KT roõ raøng trong söï daïy doã nhöng khoâng  ñöôïc söï haäu thuaãn cuûa toaøn KT,phaûi xeùt laïi .
  3-Caùc giaùo lyù muø môø khoâng ñöôïc söï haäu thuaån cuûa toaøn KT chæ neân chaáp nhaän raát haïn cheá neáu caàn
  4-Neáu KT döôøng nhö hoå trôï cho hai leõ thaät ñoái laäp nhau thì phaûi tìm moät söï hieäp nhaát cao hôn

  chöông ba : VAÁN ÑEÀ NGOÂN NGÖÕ CUÛA KINH THAÙNH
  1-GIAÛI KINH ÑUÙNG -SAI TUØY THUOÄC RAÁT NHIEÀU VAØO PP HIEÅU NGOÂN NGÖÕ KT
  2-QUYEÀN ÖU TIEÂN THOÂNG GIAÛI THEO TÖÏ NGHÓA .
  3-BAÛO VEÄ CÔ SÔÛ VEÀ TÖÏ NGHÓA: 
                     a- KT coù vaên chöông ;b-Nghóa ñen laøm neàn taûng vaø phaûi xaùc ñònh tröôùc;c-Noù laø yeáu toá ñieàu khieån cho söï giaûi kinh
  4-CAÙC QUAN ÑIEÅM SAI LAÀM VEÀ THOÂNG GIAÛI THEO TÖÏ NGHÓA
   5-  SÖÏ NGHIEÂN CÖÙU CAÙC TÖØ NGÖÕ:    // Theo nguyeân ngöõ hoïc    // Theo caùch so saùnh  // Theo vaên hoùa
                                        // theo ngoân ngöõ cuøng loaïi    &  phieân baûn thôøi coå .
  6-  VEÀ VAÊN PHAÏM:  a-Caùch caáu thaønh moät ngoân ngöõ  2-Cuù phaùp3-Xem xeùt maïch vaên.  4- xeùt nhöõng caâu töông öùng & caâu tham chieáu ngang .

  Chöông boán :NGOÂN NGÖÕ HÌNH DUNG VAØ THEÅ LOAÏI VAÊN CHÖÔNG
  1-NHÖÕNG ÑAËC ÑIEÅM NGOÂN NGÖÕ HÌNH DUNG TRONG KINH THAÙNH .
                     Nguyeân taéc //  “Chuùng ñöôïc quaûn trò baèng moät nguyeân taéc so saùnh hay töông töï”
  2-CAÙC LOÁI NOÙI BOÙNG NGAÉN GOÏN.
  3-CAÙC LOÁI NOÙI BOÙNG MÔÛ ROÄNG & MUØ MÔØ . Caâu ñoáù ,nguï ngoân :laø moät loaïi noùiboùng muø môø ,vaø aån ngöõ cuõng vaäy
  QUY TAÉC THOÂNG GIAÛI NGOÂN NGÖÕ HÌNH DUNG .
            a- Tröôùc heát phaûi thoâng qua neàn taûng thaàn hoïc caên baûn
            b.1-nhaän bieát ngoân ngöõ hình dung & xöû lyù noù nhö theá naøo .
            b.2-caàn phaûi coù nghieân cöùu ñaëc bieät ñeå thoâng giaûi ngoân ngöõ hình dung chính xaùc.
            b.3-nghieâncöùu caùch nmaø moät hình boùng ñaët bieät ñöôïc duøng trong KT nhö moät toaøn theå maø moïi ñieàu khaùc noùi veà chuû ñeà ñoù
            b.4 -quan saùt caån thaän maïch vaên.
            b5 -Ngoân ngöõ hình dung  trong KT khoâng ñoøi hoûi moät loaïi thoâng giaûi thaàn bí naøo.
            b 6 -Noù caàn ñöôïc nghieân cöùu theo luaät vaên phaïm trong maïch vaên cuûa lòch söû
  THEÅ LOAÏI VAÊN CHÖÔNG .
            1-HÌNH THÖÙC ROÄNG NHAÁT : Thö tín -Lòch söû -Thô vaên
            2-HÌNH THÖÙC MÔÛ ROÄNG  :Thí duï ,Aån duï
            3-LOÁI NOÙI BOÙNG .: Aùm tyû   ,Töông ñoàng

  Chöông naêm :   NGHIEÂN CÖÙU BOÁI CAÛNH
  1- CAÙC NEÀN VAÊN MINH PHONG TUÏC VAÊN HOÙATHÔØI KT ÑÖÔÏC VIEÁT RA               
  2-   Thaùnh Kinh ÑÒA LYÙ   3-   T.K. LÒCH SÖÛ .
  4-   THAÙNH KINH VAÊN HOÙA5-NEÀN VAÊN HOÙA & ÑAËC TÍNH CUÛA KINH THAÙNH    
   6-   KHOA GIAÛI KINH VEÀ NEÀN VAÊN HOAÙ.
   Quan ñieåm thaàn hoïc & Nhaân chuûng hoïc .1/Kinh Thaùnh -->2/ Neàn thaàn hoïc -->3 / Maïch  vaên lòch söû -->4/Theá giôùi quan &nhaân sinh quan .


  BAØI BA :KHOA GIAÛI KINH CHUYEÂN BIEÄT

   CHÖÔNG MOÄT :THOÂNG GIAÛI THEO GIAÙO LYÙ
            Saùch giaùo lyù chính cuûa Cô Ñoác Giaùo laø KINH THAÙNH           Lôøi vaø Linh khoâng loaïi tröø laãn nhau
  Lôøi khoâng coù Linh thì khoââhaïn,Linh khoâng coù Lôøi thì noå tung ,Linh cuøng Lôøi thì xaây ñaép .

  I-NEÀN  TAÛÛNG CUÛA SÖÏ DAÏY DOÅ GIAÙO LYÙ.:
                             A-Giaùo lyù treân nguyeân taéc thoâng giaûi theo töï nghóa          B-KT Taân Öôùc phaûi laø nguoàn taøi lieäu chính.
  II-QUYEÀN ÖU TIEÂN CUÛA SÖÏ GIAÛI KINH.
                            Moät khuùc KT ñöôïc giaûi thích ñuùng khi noù ñöôïc giaûi kinh theo nguyeân taéc giaûi kinh

  III-NHÖÕNG PHAÏM VI CUÛA KINH THAÙNH ..
            1-Haõy hieåu & noùi &tin theo nhöõng gì KT noù roõ,ñuû .                        2-ÔÛ ñaâu KT khoâng noùi ta neân yeân laëng
            3-Haõy phaân bieät nhöõng ñieàu ta muoán bieát & nhöõng ñieàu ta CAÀNBIEÁT  4
            4 -khoâng duøng kinh nghieäm rieâng ñeå chöùng minh moät giaoù lyù ñaëc bieät naøo ñoù .

  IV_SÖÏ HÌNH THAØNH NEÀN THAÀN HOÏC COÙ HEÄ THOÁNG:
            1-Kieán thöùc thaàn hoïc phaûi coù khaû naêng trích daãn ñöôïc nhieàu caâu KT .
            2-Nhöõng leõ thaät trong KT caàn ñöôïc ñaët chung laïi vôùi nhau vaø lieân heä  höõu cô vôùi nhau .
            3-Leõ thaät chæ ñöôïc coâng boá sau khi taát caû caùc khuùc KT ñaõ ñöôïc giaæ thích theo ñuùng PP giaûi kinh Söï giaûi kinh luoân luoân laø böôùc ñaàu    tieân,khoâng moät giaùo lyù naøo ñöôïc hìn thaønh    tröôùc vieäc nghieân cöùu .
  V-VIEÄC SÖÛ DUÏNG ÑUÙNG CAÙC BAÛN VAÊN LAØM BAÈNG CHÖÙNG .            -Moät nhaø thaàn  hoïc ñuùng tröôùc tieân phaûi laø moät nhaø giaûi kinh ñuùng
  VI--MOÁI TÖÔNG QUAN GIÖÕA CAÙC BAØI TÍN ÑIEÀU VAØ SÖÏ MAËC KHAÛI .
  VII-BAÛN CHAÁT THÖÏC NGHIEÄM CUÛA KINH THAÙNH .
  VIII--SÖÏ THAÄN TROÏNG VEÀ  NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA BAÛN VAÊN .

  Chöông hai :THOÂNG GIAÛI THEO THÖÏC HAØNH TU DÖÔÕNG ÑAÏO TAÂM
  I- -KINH THAÙNH VAØ SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG TAÂM LINH.
            1-Luoân luoân ñoøi hoûi phaûi coù pp luaän ñuùng .
            2-Caùc nguyeân taéc phaûi ñöôïc nhaán maïnh.
            3-Nhaán maïnh ñeán tính thaàn beà trong .
            4-Tinh thaàn cuûa caâu KT ñöôïc duøng laøm söï höôùng daãn chôù khoâng phaûi laø vaên töï .
             5-Coù nhöõng maïng lònh caàn phaûi ñöôïc dòch theo neàn vaên hoùa .
  II- NGUYEÂN TAÉC AÙP DUÏNG NHÖÕNG LÔØI HÖÙA !!!
  III- SÖÛ DUÏNG KT TRONG VIEÄC RAO GIAÛNG DAÏY:Noái lieàn khoaûng caùch giöõa ÑCT vaø con ngöôøi qua giaûi thích  Kinh Thaùnh .

  Chöông ba : TÍNH CHÍNH XAÙC- KHOA HOÏC-& KHOA GIAÛI KINH
  I-VOÂ NGOÄ & TÍNH CHÍNH XAÙC : khoâng theå tin ít hôn ba ñieàu sau ñaây:
            1-“ KT ñöôïc ÑCT haø hôi,      
            2--voâ ngoä trong caùc vaán ñeà ñöùc tin & ñaïo ñöùc
            3- - chính xaùc trong caùc vaán ñeà lòch söû,söï kieän thuoäc veà  ñöùc tin  & ñaïo ñöùc.”
  II-TÍNH TRONG SAÙNG:    nhöng con ngöôøi luoân bò giôùi haïn trong vieäc hieåu KT
  III-TÍNH ÑAÀY ÑUÛ:             “ Coù nhieàu leõ thaät khoâng theå ñeán töø moät vaøi caâu KT ñôn leõõ “
  IV-NHÖÕNG SÖÏ MAÂU THUAÃN ÑÖÔÏC VIEÄN DAÃN:                                                 - do caùc baûn sao cheùp , hay do cheùp coâ ñoïng
  V-SÖÏ TRUYEÀN CHUYEÅN BAÛN VAÊN KINH  THAÙNH .:                                        - Ta khoâng coù nhöõng baûn nguyeân thuyû cuûa KT
  VI-NAN ÑEÀ VEÀ KHOA HOÏC :    1 Ngoân ngöõ khoa hoïc.           2-Nhöõng töø ngöõ theo hieän töôïng.
                                        3-Haïn cheá veà vaên hoùa                   4-Nhöõng söï töông  hôïp gæa taïo .         5-Phaïm vi vaên chöông .
  VII -NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ HIEÄN HAØNH .:        Nhöõng tranh luaän thaàn hoïc hieän nay  khoâng aûnh höôûng giaù trò cuûa . KT

  Chöông naêm:THOÂNG GIAÛI THEO HÌNH BOÙNG HOÏC
  Thaùnh Kinh  hình boùng hoïc (Typology ) laø moân hoïc veà nhöõng ngöôøi ; bieán coá ;& nhöõng söï vaät trong KT maø noù töôïng tröng  cho nhöï ngöôøi khaùc;nhöõng bieán coá khaùc ; nhöõng söï vieäc khaùc  hay cho  nhöõng leõ thaät .Ñaây laø moân ñoäc nhaát  ñoái vôùi KT  vì KT laø taùc phaåm vaên chöông duy nhaát trong töøng traûi cuûa ta  ñaõ haøm chöùa hình boùng thaät theo yù nghiaõ thaàn hoïc .Vì vaäy phaûi caån thaän hoïc hôûi caùch thoâng giaûichuùng cho ñuùng.
   I-SÖÏ BIEÄN GIAÛI  HBH.NHÖ LAØ SÖÏ DAÏY DOÃ CUÛA KT
            1-Söïï töông quan saün coù  Giöõa Taân Öôc & Cöïu Öôùc.
            2-vieäc môøi Chuùa chuùng ta vaøo loøng ñaõ cho chuùng ta nhìn thaáy Ngaøi trong Cöïu Öôùc .
             3- Nhöõng lôøi maø KT Taân Öôùc duøng ñeå thamchieáu trong Cöïu Öôùc .      Luc 24.25-44    +    Giaêng 5.39-44   Hebôrô So saùnh Leviky  .
            “Boùng “ [Skia ] (Col 2.17 + Heb 8.5 -10.1 )                        “ Hình “ [Hypodeigma ] Heb 8.5-93
            “Daáu laï “  [Semeion ]  Math 12.39 .                                      “Bieåu hieän “[ Parabole ] .Heb 9.9.
            “Aûnh töôïng ,bieåu töôïng “ [Heb 9.24 I Pier 3.21
            Moâ hình :--------------->                                 <------------------------------------
  II-CAÙC TRÖÔØNG PHAÙI THOÂNG GIAÛI THEO HÌNH BOÙNG  HOÏC  :
            1/ XEM NHEÏ :phuû nhaän söï haø hôi cuûa KT &yeáu toá tieân  tri sieâu nhieân cuûa KT-Phaùi töï do -Taân phaùi
            2-XEM QUAÙ NAËNG : Laïm duïng ,chæ giaûi luaän (eisegesis ) maø khoâng giaûi kinh (exegesis ).Ñaày tieân kieán vaø xaùc ñònh
            tröôùc yù nghóa cuûa caùc hình boùng .
            3/HAÏN CHEÁ TRONG  VIEÄC TIEÁP CAÄN  :Chæ chaáp nhaän khi naøoTaân Öôùc xaùc ñònh .
            4 / OÂN HOØA :Traùnh 1 + 2 thöøa nhaän 3 vaø theâm vaøo söï suy luaän  coù neàntaûng thaàn hoïc .
  IV-THOÂNG GIAÛI THEO HÌNH BOÙNG HOÏC & AÅN DUÏ .
  V-BAÛN CHAÁT VAØ SÖÏ THOÂNG GIAÛI CAÙC HÌNH BOÙNG .
            1-Hình boùng vaø thöïc theå coù  moät töông ñoàng thöïc söï [ Taân Öôùc ñaõ ñeà caäp ]ï
            2-Caùc  HB. Phaûi ñöôïc chæ ñònh trong Taân Öôùc  hoaëc tröïc tieáp hoaëc töø do suy luaän .[Yraseân & ñeàn taïm ]
            3-HB vaø thöïc theå khoâng gioáng nhau trong moïi  khía caïnh .[phaûi haïn cheá vaøkieåm soaùt trí töôûng töôïng  mình .
  CAÙC LOAÏI HÌNH BOÙNG :
                                Con ngöôøi ñònh cheá, chöùc vuï ,bieán coá ,haønh ñoäng ,söï vaät V
  I-BIEÅU TÖÔÏNG PHAÙP :     Caùch duøng nhöõng con soá  maøu saéc & kim loaïi
  VII-NHÖÕNG SÖÏ PHAÙT TRIEÅN MÔÙI .


  Traàn Mai  4 -3 -1996


  GIAÛI KINH HOC


  I-MÔÛ KT :
  Pptoång hôïp :Khaùm phaù muïc ñích troïn cuoán saùch .Ppphaân tích :Hieåu ñoaïn KT.PP chuû ñeå:Tìm chuû ñeà khaùc nhau trong KT.
  PPQuy Naïp ::Quan saùt---->giaûithích  Quan saùt:--->[toång hôïp;phaân tích ;chuû ñeà ]---->Giaûi thích---->aùp duïng.
  6GIAI ÑOÏAN:1/ÑOÏC :Phôùt->Toång löôït ->Phaân tích   2/BOÁI CAÛNH : W?  3/VAÊN THEÅ :Loaïi vaên;vaên phaïm. 4/CAÁU TRUÙC :Caùch dieãn taû vaán ñeà 5/YÙ NGHÓA:Tìm hieåu töø;chöû goác  6/RUÙT RA CHAÂN LYÙ .
  QUAN SAÙT :
  a/BOÁI CAÛNH &THÔØI GIAN :
  H aõy tìm hieåu thôøi gian,thôi ñieãm cuûa söù ñieäp tieân tri nhö : Esai 1.1-3 ;Jeremi 1.1-5
  Haõy tìm hieåu tröôùc nhaát ñoäc giaû cuûa laù thö nhö : Roâm 1.1-7 ;ICoâr 1.1-10 Gal 1.1-10 ; JACÔ 1.1 ; thu tín Philip vieát töø     trong tuø
  b/ THEÅ VAÊN :
  *Vaên keå chuyeän :Boái caûnh ;tình tieát;nhaân vaät;haønh ñoäng;nhaân vaät chính
  * Thi phuù :Töông ñoàng ;phaûn ñeà;ñoái giaûi thích ;ñoái nôùi roäng hay gia haïn;-Tìn hieåu boái caûnh baøi thô & hình aûnh Ñaáng       Meât sia.
  *caùch ngoân :
  * Chaâm bieám :Ñoái töôïng chaâm bieám;phöông tieän chaâm bieám; thaùi ñoä // ;Tieáu chuaån ñaïo ñöùc .
  *kòch : (Gioùp )
  *Phuùc aâm :  chuyeän loan baøo ; chuyeän keâu goïi ;chuyeän nhaän thöùc;chueän baèng chöùng;cuoäc ñoái dieän ;chuyeän xung ñoät; chuyeän thoâng baùo ; chuyeän pheùp laï ; chueän thoánng khoå ; Saùch CVSD .
  *Nguï ngoân: Aån duï & Thí duï chuùa Jesus.
  * Thö tín : Khuyeân-khaûi ñaïo ;buùt chieán tranh luaän;thaêm hoûi;quôû traùch ;bieän minh ñieãn thuyeát
  *Tieân tri: ( Khaûi huyeàn) .
  *ñieån hình :(Typology)Hình boùng ;Mang tính lòch söû .Ngöôøi thôøi lòch söû ñoù chöa hieåu chæ coù theá heä sau khi xaûy ra
  *

  c/TOÅNG QUAÙT .
  XAÙC ÑÒNH CAÁU TRUÙC:VAÊN PHAÏM+CUÙ PHAÙP: caùc hình thöùc:LIEÂN KEÁT ÑOÁI YÙ-LAÄP LAÏI-NGUYEÂN NHAÂN HAÄU QUÛA-HAÄU QUÛA NGUYEÂN NHAÂN-GIAÛI THÍCH -THÍ DUÏ-CAO ÑIEÅM-TROÏNG TAÂM-CHUAÅN BÒ-TOÙM LÖÔÏT -ÑAËT CAÂU HOÛI-CAÂU TRAÛ LÔØI.


  LIEÂN HEÄ CAÁU TRUÙC :
  * Lieân heä thôûi gian :Quaù khöù ;hieän taïi ;töông lai .Ñieàu naøo xaûy ra tröôùc-sau keùo daøi lieân tuïc-keùo daøi bao laâu
  *lieân heä khoâng gian; ÔÛ ñaâu; treân trôøi hay döôùi theá ; ñòa phöông naøo ;quoác gia naøo ;phong tuïc taäp quaùn coù aûnh höôûng ra sao .
  *lieân heä luaän lyù :Nhöõng töø boùi ñeán nguyeân nhaân lyù do (bôûi  vì ) ;Keát quaû (Vì vaäy ) ;Muïc ñích (Ñeå ,haàu cho) ;Ñoái khaùng hay maâu thuaãn (Tuy nhieân ) ; Töông ñoàng hay so saùnh (Cuõnh nhö .Tieáp noái ( Tröôùc heát ) .Cao ñieåm ( Mathio 7:25-28 ) Hoaùn chuyeån hay thay ñoåi (Paulo Banaba ).Töø ñaët  thuø ñeán toång quaùt (    )  hay töø toång quaùt ñeán ñaët thuø (
  VAÊN MAÏCH :
  Vaên maïch moät caâu laø tieåu ñoaïn caâu ñoù ;Vaên maïch moät iteåu ñoaïn laø caû  ñoaïn ñoù ; Vaên maïch moät ñoaïn laø caùc ñoaïn tröôùc sau ;Vaên maïch moät ñoaïn laø caû chöông ; Vvaên maïch moät chöông laø toaøn saùch
  -Haõy öu tieân cho vaên maïch gaàn -
  -Haõy naém vöõng vaêm maïch ,muïc ñích ,chuû ñeà vaø boá cuïc cuûa caû saùch thì seõ hieåu caâu doaïn chính xaùc hôn .
  * * Vaên maïch cuûa caû Thaùnh Kinh .-Haõy öu tieân cho nhöõng caâu ñoaïn cuøng moät tröôùc giaû .Öu iteân cho nhöõng tröôùc giaû cuøng thôøi  vaø cuøng moät neàn vaên hoùa thì gaàn hôn
  ** Thieáu vaên maïch : (Chaâm ngoân truyeàn ñaïo ) .
  LÒCH SÖÛ  VAØ VAÊN HOÙA :
  * Phaûi hieåu  lòch söû vaø neàn vaên ohaù cuûa ñoaïn vaên .
  - LÒCH SÖÛ :
  - VAÊN HOAÙ :
  - HOAØN CAÛNH SOÁNG : ÑÒA LYÙ -BOÁI CAÛNH CHÍNH TRÒ - PHONG TUÏC KINH TEÁ - ÑÔØI SOÁNG TOÂN GIAÙO


  NHÖÕNG BÖÔÙC TRONG TIEÁN TRÌNH QUAN SAÙT :

  XAÙC ÑÒNH CHUÛ ÑEÀ :     XAÙC ÑÒNH MUÏC ÑÍCH :
  GIAÛI NGHÓA : Ñaët caâu hoûi ñeå giaûi nghóa :
  CAÙC NGUYEÂN TAÉC LIEÂN QUAN ÑEÁN SÖÏ GIAÛI NGHÓA KINH THAÙNH :
  1-Caùch giaûi nghóa ñôn sô & thoâng thöôøng deã ñuùng hôn laø caùch giaûi nghóa rôøm raø raéc roái :

  2-Öu tieân cho yù nghóa cuûa ngöôøi ñoàng thôøi trôùc giaû :

  3-Moãi ñoaïn vaén chæ coù moät nghóa chính nhöng coù nhieàu öùng duïng:

  4-YÙ chính cuûa ñoaïn tuøy thuoäc vaøo caùch giaûi nghóa cuûa tröôùc giaû ñoaïn  ñoù :

  5-Gheùp caùc döõ kieän caùch khít khao goïn gaøng trong ñoaïn seõ laäp neân yù nghóa chính xaùc:

  6-neân giaûi thích theo maïch vaên gaàn cuûa ñoaïn vaên :

  7-Nguyeân taéc ñoàng nhaát cuûa ñöùc tin xaùc nhaän raèng toaøn boä Kinh -Thaùnh  ñeàu ñoàng nhaát& hoøa hôïp töø ñaàu ñeán cuoái:

  8-Ñoaïn toái nghóa nhôøn nhöõng ñoaïn roõ nghóa giaûi thích :

  9-Haõy ñeå ñoaïn Kinh -Thaùnh   töï noùi leân söï thaät cuûa chính noù  Nguôøi giaûi kinh phaûi khaùch quan-khoâng ñònh kieán :
    
  10-Ñöøng gaùn theâm caùc tín lyù thaàn hoïc vaøo baát cöù ñaïon naøo neáu noù khoâng thaät söï naèm trong ñoaïn ñoù :

  11-Khoâng neân ñi quaù xa hay ngaét bôùt nhöõng gì ñoaïn Kinh -Thaùnh  ñoù chöùa ñöïng :

  12-Nhaän ñònh caùc yù chính laäp thaønh chuû ñeà cuûa ñoaïn Kinh -Thaùnh  ñoù :

  13-Phaân bieät nhöõng caâu Kinh -Thaùnh  moâ taû vôùi nhöõng caâu noùi leân meänh  leänh :

  14-Phaân bieät nhöõng nguyeân taéc phoâ thoâng luoân luoân ñuùng vaø nhöõng nguyeân taéc caù bieät :

  15- YÙ moät ñoaïn Kinh -Thaùnh  roõ nhôø caùc baûn dòch chính thoáng khaùc nhau :

  16-Nhöõng ñoaïn khoù hieåu phaûi ñöôïc  caên cöù treân nhöõng baèng chöùng : TöØ vöïng ,vaên phaïm ,lòch söû ,vaên hoùa :

  17-Taân Öôùc coù thaåm quyeàn hôn Cöïu Öôùc treân phöông dieän tín lyù :

  18-Suy luaän hôïp lyù + Kinh nghieäm soáng giuùp nhieàu trong vieäc tìm hieåu yù tröôùc  giaû :

  19-Neân so saùnh lôøi giaûi kinh cuûa mình vôùi nhöõng lôøi giaûi kinh khaùc ñaùng tin caäy :

  20-Yeáu toá quan troïng nhaát : KHIEÂM NHÖÔØNG & CAÀU NGUYEÄN .Khieâm nhöôøng vôùi Chuùa vaø coäng ñoàng Cô Ñoác :   Chuù -yù :
  A-     Ñeå phuï giaùo vaø Giaùo vieân daïy moân naøy caùch hieäu quûa , chuùng ta caàn nghieân cöùu caùc taøi lieäu  khaùc . Nhöõng taøi lieäu ñoù seõ kích thích ta tìm toøi xem lòch söû loøai ngöôøi noùi chung vaø Hoäi Thaùnh noùi rieâng ñaõ hieåu Kinh Thaùnh nhö theá naøo ?,taïi sao hoï hieåu nhö vaäy ? vaø ñaâu laø giaûi phaùp cho nan  ñeà  naøy ? Nhöõng saùch caàn tham khaûo :
  KHOA HOÏC & KINH THAÙNH
  LÒCH SÖÛ HOÄI THAÙNH
  THAÀN ÑAÏO HOÏC

  THAÙNH KINH LÖÔÏT KHAÛO
  LÒCH SÖÛ TÍN LYÙ
  LAØM THEÁ NAØO HIEÅU KT

  THAÙNH KINH KHAÛO HOC
  LÒCH SÖÛ TRIEÁT HOÏC ÑOÂNG TA   
  BIEÄN GIAÙO &TAØ GIAÙO


  B-      PP.Daïy :Khi môû khoaù daïy moân hoïc naày , GV phaùt course cho hoïc vieân  vaø daøn baøi ,Hoïc vieân seõ cuøng  trao ñoåi,thaûo luaän nhöõng nguyeân taéc giaûi kinh maø daøn baøi ñaõ neâu ra,.Laøm nhö theá,hoïc vieân seõ naùm baét vaán ñeà vaø lôùp hoïc seõ sinh ñoäng. Tuyeät ñoái GV khoâng neân thuyeát trình moân hoïc naày nhö caùc moân khaùc . Khi hoïc,hoïc vieân phaûi mang theo  caùc boä saùch caàn thieát nhö caùc baûn dòch khaùc nhau töø tieáng Anh ñeán tieáng Vieät    neáu ñöôïc coù caû KT nguyeân ngöõ.
  C       Thi : Hoïc vieân seõ phaûi laøm caùc baøi taäp sau  ñaây :
  1-Ñieàn vaøo choå troáng cuûa daøn baøi [Baát cöù trang naøo maø lôùp phaùt  ra trong giôø thi ] nhöõng thí duï cuï theå ñeå laøm saùng toû ;minh hoïa  vaán ñeà hay nguyeân taéc  ñaõ neâu . Nhöõng thí duï neâu ra khoâng ñöôïc truøng  vôùi  cuûa ngöôøi khaùc .[3o ñ ]à
  2-Vieát laïi daøn baøi baát cöù chöông naøo maø  ñeà thi yeâu caàu. [30 ñ 3-Traû lôøi caùc caâu hoûi neâu ra [  10 ñ ]
  4-ñieåm chuyeân caàn & kyû luaät [ 3   SAÙCH TRUYEÀN ÑAÏO :
   “Hö khoâng cuûa söï hö khoâng,hö khoâng cuûa söï hö khoâng ,thaûy ñeàu hö khoâng “ 1.2
  Chöû quan heä trong saùch Truyeàn Ñaïo laø “Hö khoâng” .Baát cöù moät lôøi khuyeân daïy naøo trong saùch naày cuõng vòn vaøo tö duy naøy:Taát caû ñeàu hö khoâng,chæ coù moät ñieàu khoâng heà hö khoâng laø laøm theo yù Chuùa ngay treát ñaát .Nhöng ñeå thuyeát phuc ñöôïc chöông ñoïc hay nghe caùc chæ duï trong saùch naày thì ngöôøi rao giaûng Lôøi phaûi ñoïc toaøn boä 12 ñoaïn ñeå coù moät nhaõn quan toång quaùt  veà nhaân sinh quan,vuõ truï quan, söû quan trong tö duy cuûa Saloâmoân .Vaø cuõng nhôn ñoù,söï giaûi kinh khoâng theå ñoäc laäp trong  moät tieåu ñoaïn naøo ñoù ñöôïc .Haõy chuù yù ! caû 12 ñoaïn maø Saloâmoân vieát ñeàu nhaèm vaøo muïc ñích chöùng minh lôøi luaän 1:2 vaø loâøi keát cuûa 12:13. Thaät Saloâmoân quaù khoân ngoan.OÂng daïy ngöôøi khaùc caùi tö duy cuûa oâng ,trieát lyù soáng cuûa oâng ; nhaân sinh quan cuûa oâng moät caùch taøi tình.Ngöôøi ta noùi raèng J.P.Sartre laø moät trieát gia thaønh coâng nhaát trong vieäc ñem trieát hoïc ñeán gaàn con ngöôøi nhaát .Coøn caùc trieát gia khaùc coá ñem con ngöôøi ñeán gaàn trieát hoc khoâng lung xa vôøi,huyeàn hoaëc,roái trí .Sartre thaønh coâng vì oâng ñaõ bieát trieát lyù khoâ khan thaønh nhöõng caâu truyeän raát thöïc teá vaø ngöôøi nghe thaáy roû vaán ñeà .Nhöng taïi ñaây chuùng ta baét gaëp moät  con ngöôøi thaät laø ngöôøi vaø moät trieát gia thaät laø trieát lyù  “.Tö töôûng oâng raát saâu saéc maø caùch dieãn ñaït cuûa oâng raát bình daân .ngöôøi thöôøng cuõng hieåu ñöôïc.Baèng caùch naøo ? Oâng ñem kinh nghieäm soáng cuûa oâng ra laøm hình aûnh minh hoïa ñieåm töïa cho caùch dieãn ñaït.OÂng noùi leân caùi ngu cuûa oâng trong moïi laõnh vöïc cuûa ñôøi soáng .vaø töø  ñoù oâng  keát luaän raèng :ñieàu maø oâng khaùm phaù ra trong cuoäc ñôøi laø :”MOÏI SÖÏ ÑEÀU HÖ KHOÂNG “ .Trong taùc phaåm mình pohaûi chaêng  oâng haøm yù raèng :”toâi ngu thì ngu hôn moïi ngöôøi vì ñaõ ñaàu tö caû cuoäc ñôøi ñeå ñi tìm caùi ñieàu maø roát cuoäc noù chæ laø söï hö khoâng nhöng tình thaät maø noùi baáy giôø toâi khoân ra ñaây roài ñoù laø toâi ñaõ yù thöùc caùch saâu xa raèng “Moïi söï ñeàu hö khoâng theo luoàng gío thoåi “  OÂng nghó raèng giaøu coù seõ laøm ñôøi  leân höông  nhön roài laïi hö khoâng ! (2:11) .Roâì oâng cho  raèng :Khoâng ngoan chaéc laø ñöôïc hôn nhöng cuoái cuøng laïi thaáy noù cuõng hö khoâng ( 2:23 ) .Vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh tröôùc heát thaûy moïi vieäc roài vaø cuoái cuøng loaøi ngöôøi vaø thuù cuõng cheát nhö nhau (3.19 ) .Roài keû haø hieáp coù uy quyeàn,keû coù ngheà kheùo, ngöôøi laøm vua taát caû cuõng chæ laø hö khoâng ( 4.16 ) ;vaø keû chöa sanh ra thì coù phöôùc hôn heát . Keû coù cuûa caûi nhieàu ,aên tieâu khoâng heát ,ñeå daønh cho ngöôøi khaùc sau khi cheát sau khi soáng ñaày phieàn naõo cuõng  vì noù  vaø cuoái cuøng laïi cuõng hö khoâng ( 5.10 ,6.2  ) .On6 gtra tìm söï khoâng ngoanvaø cuoái cuøng chæ tìm thaáy moät ñieàu ñaøng ngaãm nghó :( 7:29 )trong cuoäc soáng ,keû gian gian aùc thì soáng laâu,vinh hieån,coøn ngöôøi coâng bình  ngay thaúng thì cheát yeåu .Vaäy caên cöù treân soáng laâu,ñeå ñaùng giaù raèng ñoù laø phöôùc thì laàm to .vaâng .ñôøi ngöôøi thaät hö khoâng  ( 8:10 )  
  Thöïc taäp  Luca 19:41-44 “Chuùa khoùc veà thaønh Jeârusalem .”
  Muoán giaûi kinh  thì  phaûi traû lôøi caùc caâu hoûi ñöôïc ñaët ra  ñaây :Taïi sao Chuùa khoùc veà thaønh Jeârusalem? Jeârusalem laø gì ? Bieát cô hoäi mình bình an laø gì ? Lôøi tieân tri “Quaân nghòch ñeán ñaøo hoá chung quanh Jerusalem “ coù öùng nghieäm khoâng ?
  Löôït söû Jerusalem :Baïn phaûi tìm tö lieäu tra xem moät soá chi tieát2 no

  BAØI ÖÙNG DUÏNG   KHOA GIAÛI KINH.
  T.M.
  I -Moät vaøi yù nieäm tieân khôûi maø baïn caàn bieát khi aùp duïng khoa giaûi kinh .
  1.       Ñeå pheâ bình moät taùc phaåm vaên hoïc,ngöôøi ta phaûi ñoïc heát taùc phaåm ñoù nhieàu laàn,ghi chuù caån thaän veà nhaân vaät,boá cuïc,caùch keát caáu,caùch haønh vaên,duïng yù cuûa taùc giaû ,töông quan gì vôùi hoaøn caûnh soáng cuûa taùc giaû hay boái caûnh xaõ hoäi naøo ñöông thôøi ñaõ laø ñoäng cô khieán taùc giaû vieát leân ñieàu aáy .Chaúng haïn ñeå bieát noäi dung  vaø giaù trò nhöõng baøi thô  chaâm bieám cuûaTuù Xöông ,ngöôøi ta  ñaõ truy tìm vaø bieát ñöôïc raèng Tuù Xöông soáng trong thôøi kyø Phaùp thuoäc(1869-1907 ).Thôøi cuoäc thay ñoåi, chöùng kieán taát caû nhöõng caùi trôù treâu ;haøo nhoaùng giaû doâí,caùi loá bòch ,haïng ngöôøi xoâi thòt trong boïn quan laïi laãn lôùp ngöôøi cô hoäi chuû nghóa môùi xuaáùt hieän .Hieåu ñöôïc nhö vaäy ,ngu7ôøi ta môùi hieåu chieàu saâu noäi dung cuûa thô vaên oâng vieát  . Hoaëc ñeå pheâ bình truyeän Kieàu cuûa Nguyeãn Du ,ngöôøi ta ñaõ phaûi ñoïc heát truyeän Kieàu ,tìm hieåu töøng nhaân vaät,vaø cuõng suy luaän ñöôïc xem taùc giaû coù duïng yù gì trong töøng lôøi moâ taû nhaân vaät,töøngcaùch keát caáu cuûa söï kieän...
  2-      Cuõng moät theå aáy ,maëc khaûi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø maëc khaûi trong giöõa hoaøn caûnh soáng cuûa con ngöôøi .Ví duï Aùpraham.Thôøi kyø oâng vaãn coøn  coù nhöõng boä  toäc du muïc .Khi Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi oâng cuõng laø laäp oâng thaønh toäc tröôûng töông lai .Thôøi baáy giôø  caùc daân toäc hay ñem con mình daâng cho vò thaàn mình toân kính. Vaø cuõng töø ñoù ta tìm hieåu xem Ñöùc Chuùa Trôøi coù duïng yù gì khi baûo Aùpraham ñem daâng con mình .
  -Ngöôøi ta khoâng theå pheâ bình,-vaø neáu coù thì baøi pheâ bình voâ gía trò- caùc nhaân vaät hay tö töôûng cuûa taùc giaû neáu chöa ñoïc heát vaø naém raát vöõng töøng vaán ñeà  ñaõ ñaëc ra trong taùc phaåm ,vaø neáu khoâng hieåu roõ côù tích naøo ,hoaøn caûnh naøo boái caûnh gia ñình,xaõ hoäi ra sao ñaõ khieán vieát leân taùc phaåm ñoù .
  3-      Cuõng nhö theá,neáu baïn khoâng ñoïc heát Kinh Thaùnh noùi chung,vaø moät saùch naøo maø baïn ñònh yù pheâ bình moät nhaân vaät, hoaëc moät caâu trong saùch ñoù  thì baïn khoâng neân ,khoâng ñöôïc pheùp bình giaûng caâu Kinh Thaùnh trong ñoù .Xöa nay ,moät soá ngöôøi ñaõ ñoái xöû  vôùi KT moät caùch khoâng ñuùng nguyeân taéc,quy luaä maø moät nhaø pheâ bình bò buoäc phaûi theo.Töø ñoù xuaát hieän raát nhieàu “bình luaän gia KT” moät caùch ñaày bi kòch loá bòch ,ngoâng ,leäch laïc  maø ngöôøi ta thöôøng thaáy trong caùc nhoùm  vôùi “caùch hoïc KT töø loøng ñeán loøng” .Dó nhieân laø Lôøi Chuùa laø Thaàn Linh vaø söï soáng .Nhöng khoâng theå vì theá maø ta ñöôïc pheùp gaït qua nguyeân taéc taát yeáu veà söï  nhaän xeùt,pheâ bình nhaân vaät,tö töôûng ! Taïi sao khi hoïc vaên hoaù phoå thoâng, hoaëc theo doûi tin töùc theá giôùi,hoaëc xem phim,coi tieåu thuyeát baïn aùp duïng nghieâm chænh quy luaät naày,coøn khi hoïc KT baïn laïi boû qua ñieàu heä trong ñoù ? Baïn nghó gì neáu moät ngöôøi voâ thaàn pheâ bình KT caùch sai nguyeân taéc baèng caùch ñoïc lôõ dôõ moät caâu chuyeän trong KT chaúng haïc SaLoÂMoân coù nhieàu cung phi hoaøn haäu roài pheâ bình :Cô-Ñoác Giaùo chuû thöông cheá ñoä ña theâ. ? Hay keû khaùc khi ñoïc  Epheso 6.5-9 roài pheâ bình KT & CÑG chuû tröông cheá ñoä noâ leä .?!.Baïn khoâng ñoàng yù caùch ñoù nhöng baïn ñang laø ngöôøi  coù thaùi ñoä ñoù ! ?
  Exôra -Thaày Teá Leã,töø thôøi kyø phu tuø,trong moät hoaøn caûnh xaõ hoäi,chính trò,kinh teá  khoâng saùng suûa gì ñoù-ñaõ quyeát ñònh trong loøng raèng seõ ñeå thì giôøi öu tieân moät vaøo vieäc nghieân cöùu ,hoïc taäp  tra xem Lôøi Ñöùc Chuùa trôøi,luaät phaùp Jeâhoâva tröôùc khi soáng theo ,aùp duïng vaø daïy doã cho daân söï .ngöôøi ta phaûi nhìn nhaän raèng töø sau khi laøm phu tuø veà xöù thaùnh ,daân söï ñaõ boû heát mo5i hình töôïng  ngoaïi ñaïo cuûa theá gian maø trung thaønh vôùi chæ moät mình Ñöùc Chuùa Trôøi . Neáu khoâng bôûi söï giaûi thích caën keû Lôøi Ngaøi thì laøm sao coù ñöôïc thaønh quûa thuoäc linh vöôït thôøi gian ñoù ?Coâng traïng cuaû Exôra khoâng phaûi laø nhoû Oâng ñaõ söûa soaïn choùChu1a moät daân saün loøng,OÂng ñaõ thieát laäp moät theá heä quay löng laïi vôùi hình töïông  maø trung thaønh vôùi ñoäc thaàn Jahveâ chæ nhôø vaøo vieäc nghieân cöùu vaø giaûng giaûi Lôøi Ngaøi cho ngöôøi ta hieåu (Neâheâmi 8:8 ).Oâng laøm gì ? Lòch söû Thaùnh Kinh cho bieát :Oâng ñaõ :” GIAÛI KINH CHO NGÖÔØI TA HIEÅU LÔØI ”  .(Neâheâmi 8.8 ) Giaûi kinh  cho ngöôøi ta hieåu Lôøi khoâng phaûi laø duy lyù .Giaûi kinh ñeå phoâ tröông khoe khoang tri thöùc,giaûi kinh ñeå ñaùnh ñoå ñöùc tin daân söï,ñeågieo raét nghi ngôø mùi laø duy lyù.Ngöôøi giaûi kinh  tröôùc nhaát ÑAÕ SOÁNG-GIÖÕ-LAØM THEO  ( Exôra 7.10 ) thì khoâng bao giôø duy lyù.Chæ nhöõng ai khoâng soáng ñöôïc maø laïi chæ thích giaûi kinh thoâi thì baáy giôø môùi thaät laø keû duy lyù .
  Ngaøy nay chuùng ta ñang kinh nghieäm quyeàn naêng vaø söï xöùc daàu cuûa Thaùnh linh Nhöng khoâng vì ñoù maø loaïi boû khoa giaûi kinh trong vieäc gaây döïng ñöùc tin  HT .Chuùng ta caàn bieát laø döôøng naøo öôùc chi  coù nhieàu Ezôra cho HT hieän nay ñang trong “caûnh phuø tuø “ naày . Ñaây ñoù khaép nôi HT ñang phaûi chòu  traän nhöõng ngöôøi chaên ñui muø ,khoâng khaû naêng giaûi nghóa KT cho daân söï hieåu .Cöù moãi khi ñoïc xong  moät caâu ,moät ñoaïn,KT thì hoïc voäi aùp duïng ngay -noùi caùch khaùc hoï voäi AÙP ÑAËT-roài AÙP BÖÙC daân söï laøm ñieàu maø daân söï chöa thoûa loøng,chöa am töôøng,chöa hieåu .Chuùng ta haõy loaïi boû ngay caùch truyeàn thoáng baáây laâu nay.Ñöøng bao giôø aùp duïng neáu chöa giaûi nghóa noù ra cho daân söï hieåu .Maø muoán giaûi nghóa  KT chuùng ta phaûi aùp duïng ñuùng nguyeân taéc taác yeáu laø khoa giaûi kinh  (trong giôùi haïi baøi hoïc toâi xin mieãn baøn veà söï xöùc daàu thieân thöôïng treân söù giaû ) .
  Vì vaäy chuùng ta buoäc phaûi quay trôû laïi aùp duïng quy luaät baát bieán  naày duø baïn laø ai ,tin hay khoâng tin KT laø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

  II -Aùp duïng cho töøng saùch :
  1- /  Saùch Coârinh toâ .Ñaây laø moät saùch phoâ baøy raát roõ neùt  tính coäng ñoàng Cô Ñoác nhaát .
  A -Neáu ta bình luaän hay giaûi thích   ñeå öùng duïng  caâu KT :II Coâr 7.1 thì ta phaûi :
  *Ñoïc  toaøn saùch Coâr I & II   ñeå tìm xem tình traïng HT Coârinhtoâ nhö theá naøo maø Paul khuyeân hoï nhö theá ? Xaùc thòt vaø taâm linh cuûa tín höõu & Ban laõnh Ñaïo HT Coârinh toâ oâ ueá nhö theá naøo vôùi chi tieát  ñaõ neâu ra trong  laø thö naày maø coù lôøi khuyeân naày .Hoï laø ai ? Hoï ñaõ neân thaùnh chöa maø Pauloâ khuyeân :ñeå laøm troïn söï thaùnh hoùa .
  Toaøn hai laù thö  Coârinhtoâ cho thaáy HT aáy chöùa  chaáp,dung tuùng nhieàu toäi loãi:
  -Veà xaùc thòt :Moät soá phaïm toäi gian daâm tham lam,hình töôïng,chöûi ruûa say söa. (ICoâr 5. ) ,kieän tuïng anh em mình  ra phaùp luaät (Icoâr 6..)
  -Veà taâm linh :Hoïc chia phe laäp ñaûng trong HT vì toân suøng laõnh tuï  (Icoâr 1.12 +3:1-8.  ) .Hoï aên cuûa cuùng . ( Icoâr 8+10 ) .vaø nhieàu toäi khaùc nöõa  .
  Aùp duïng :Ñeán ñaây baïn ñaõ deã daøng trong söï aùp duïng .Nhö theá naøo môùi laø :
    laøm saïch moïi oâ ueá cuûa phaàn xaùc thòt vaø thaàn linh “

  B  / *Ñeå giaûi thích I Coâr 3.17 ,  Baïn phaûihoûi xem taïi sao Paulo ñaët vaán ñeà naày ra cho HT Coârinhtoâ .Ai laø ngöôøi phaù huûy ñeàn thôø ÑCT ? Nhö theá naøo laø phaù huûy ñeàn thôø Chuaù ? Chuùng ta tra xem phaàn sau ñaây  seõ thaáy caâu giaûi ñaùp :
  -Icoâr 1.12-13 +3.1-8 :Chia reõ laäp beø ñaûng trong HT  töùc laø phaùn huyû ñeàn thôø Chuùa
  -ICoâr 5.+ 6.12-20  + I Coâr 10 1-13 Buoâng mình trong tình duïc xaáu xa töùc laø phaù huûy ñeàn thôø Chuùa .
  Aùp duïng :Tôùi ñaây thì baïn ñaõ aùp duïng caùch deã daøng vaø chính xaùc roài. Töø ñaây, khoâng ai laïi laàm laãn giaûi thích raèng :  Phaù huûy ñeàn thôø laø  ñoát nhaø thôø, ñaäp baøn gheá trong giaùo ñöôøng ,hay laø beõ gaõy thaùnh giaù .
  C - Giaûi thích  I Coâr 1.17-2.2 : “ Thaäp töï giaù -Trung taâm cuûa Tin  Laønh -troïng taâm cuûa söù ñieäp  “.
  Taïi sao taïi sao Paulo duøng yù töôûng naày ñeå nhaäp  ñeà cho laø thö. ? Ñaây laø caâu hoûi raát quan troïng. Baïn khoâng theå taùch ñoaïn vaên naày ra khoûi toaøn noäi dung laù thö vaø tình traïng cuûa HT Coârinhtoâ ñeå maø giaûi thích ñoäc laäp .Vì nhö vaäy baïn seõ coá taïo tö töôûng cho ñoaïn vaên ñoù vaø cuõng khoâng theå saâu nhieäm .Neáu coù chaêng baïn chæ coù theå goùp nhaët tö töôûng thaàn hoïc vaøo baøi giaûi thích . Baïn  cuõng coù theå giaûng giaûi ñoaïn treân theo chuû ñeà maø khoâng caàn theo nguyeân taéc neâu ra ñaây. Nhöng neáu baïn thaät muoán giaûi kinh chính xaùc vaø hieåu ñuùng tö töôûng thì baïn phaûi thöïc hieän caùc böôùc sau :
  Ñoïc toaøn boä laù thö nhieàu laàn . Vaø baïn seõ thaáy :
  Veà phöông dieän thuoäc linh : HT Coârinhtoâ coù kinh nghieäm taát caû  nhöõng ôn töù Thaùnh linh, hoï ñang vaän haønh ôn töù Thaùnh linh trong söï thôø phöôïng .Hoï  taäp trung ñöôïc nhieàu giaùo sö giaûng giaûi Kinh Thaùnh xuaát saéc . Hoï giaøu coù thònh vöôïng ...
  Veà phöông dieän thuoäc theå  :thì Hoï phaïm toäi aùc nhö ngöôøi theá gian (Icoâr 5:.+ 6:.Hoï laïi coøn chia reû trong HT (Icoâr 1.12-13 +3:1-8), suøng baùi laõnh tuï .Nhöõng toäi aùc ngoaøi theá gian ñöôïc tìm thaáy trong HT .Hoï nhaán maïnh Ôn Töù Thaùnh linh ;nhaán maïnh toå chöùc vaø laõnh tuï, con ngöôøi nhöng coi nheï hay xem thöôøng boâng traùi Thaùnh Linh vaø queân  ñi trung taâm Tin Laønh laø Ñaáng Christ. Leõ ñaïo Thaäp Töï giaù ñaõ khoâng coøn laø troïng taâm cuûa nieàm tin  vaø söù ñieäp .
  -Sau ñoù baïn coøn phaûi tìm hieåu Boái caûnh xaõ hoäi cuûa thaønh phoá Coârinhtoâ  .
  Ñaây laø nôi xuaát thaân vaø taäp trung  cuûa nhieàu trieát gia taây phöông tröôùc ñoù vaø thôøi baáy giôø.Thaønh phoá Coârinhtoâ thuoäc nöôùc Hy Laïp .Ngaøy nay noù laïc haäu nhöng trong  haøng ngaøn naêm tröôùc noù laø khôûi ñieåm cuûa neàn vaên minnh nhaân loaïi.Döôùi thôøi Platon ( 427-437 ) noù laø moät laõnh thoå raát truø phuù vôùi moät neàn kyû ngheä cöcï thònh vaø moät neàn vaên hoaù phong phuù .Taäp quaùn hoï laø thích nghe nhöõng vieäc môùi laï (CV17.21-22) vaø tìm toøi söï khoân ngoan .
  Ñaây cuõng laø giao loä thöông maïi cuûa hai chaâu AÙ-AÂu .Trong chieán tranh ,hoï coù nhöõng haïm ñoäi huøng maïnh, nhöng trong thôøi bình hoï duøng laøm caùc thöông thuyeàn raát hieäu quûa ;töø ñoù hoï phaùt trieàn ngaønh thieân vaên cho haøng haûi û.Vaø nôi ñoù laø giao ñieåm cuûa nhieàu chuûng  toäc, nhieàu nguoàn tö töôûng - vaên hoaù.Nhöõng truyeàn thoáng ,lyù thuyeát gaëp gôõ nhau, choáng ñoái, ñaøo thaûi ; hôïp roài tan ra .Vaø vì vaäy neân ñaõû xuaát hieän phong traøo hoaøi nghi taát caû .Vaø vì giaøu coù baäc nhaát khu vöïc neân nhieàu ngöôì ñaõ duøng thì giôø nhaøn roåi ñeå aên chôi traùc taøng, moät soá khaùc thì nghieân cöù  suy tö. Hoï  theo dôõi caùc vì sao khoâng chæ vì nghaønh haøng haûi maø coøn ñeå tìm bí maät cuûa vuõ truï trong ñoù coù Aristote ( 384-322 ). Khoa hoïc vaø trieát lyù phaùt trieån, ngöôøi ta quan saùt ñeå tìm caùi uyeân nguyeân vuõ truï, caùi gì maø töø ñoù baét ñaàu .Thuyeát duy vaät cuûa Democrite  (460-436 TC ) cho raèng trong vuõ truï chæ coù nguyeân töû vaø hö khoâng. Ñeán thôøi Epicureø ( 432--270 [CV 17.18 ] ) oâng ñaõ phoå bieán  tö töôûng naày caùch thaønh coâng.Nhöng thaønh coâng nhaát la ønhöõng ngöôøi NGUÏY LUAÄN GIA ñi lang thng lang ,raøy ñaây mai ñoù tuyeân truyeàn cho tö töôûng cuûa mình .Do ñoù  ta hieåu ñöôïc phaàn naøo vieäc giaûng ñaïo trong thôøi kyø Pauloâ laø nhö theá naøo vaø treân ñöôøng phoá töøng ñoaøn ngöôøi tuï taäp nhau nhieàu ngöôøi ñeå nghe giaûng laø vieäc thöôøng tình . .Hoï thoâng minh thaâm thuùy,ñaët caâu hoûi maø khoâng sôï ñoäng chaïm vôùi baàt cöù ai. Hoï chæ trích moïi ñònh cheá xaõ hoäi, hoaëc lyù thuyeát chính trò tröôùc coâng luaän . Ngöôì ta  nhaän ñònh raèng: Socrate hoûi nhieàu hôn traû lôøi vaø laøm roái trí ngöôøi ta hôn laø thoûa maõn. OÂng chuyeân chuù vaøo taâm hoàn con ngöôøi, tìm hieåu nhöõng ñinh  lyù hoaøi nghi nhöõng tö töôûng Oâng thöôøng hoûi : Cheát laø gì ?, danh döï laø gì ?,baùc aùi laø gì. ? ñaïo ñöùc laø gì  ? baûn ngaõ laø gì. ? Con ngöôøi laø gì  ? vaø seõ ñi ñaâu  ? .Caùc nguïy luaän gia ñaõ laøm tan raõ nieàm tin töôûng thieâng lieâng vaøo thaàn thaùnh ñoái vôùi caùc vò thaùnh thaàn, ; khoâng coøn tin vaøo söï thöôûng phaït coâng minh cuûa  thaàn thaùnh .Nhôn vì ñoù khoâng coøn  gì ñeå raøng buoäc giöõ hoï trong haønh vi ñaïo döùc .Vaø ñoù laø lyù do thaønh phoá Coârinhtoâ ñaày ñaãy toäi aùc vaø aûnh höôûng khoâng ít ñeán taâm taùnh tín höõu . Gioáng nhö ngaøy nay neáu ôû trong moät xaõ hoäi maø söï ly dò laø thöôøng tình ñaày daãy ngoaøi xaõ hoäi thì chaén chaén trong HT cuõng bò aûnh höôûng  .Hoï cho raèng :Taát caû toäi loãi ñeàu do voâ minh maø ra .  Neáu hoï bieát duøng trí tueä ñeå cheá ngöï söï caùm doã thì seõ khoâng rôi vaøo voøng toäi loãi. Moät xaõ hoäi chæ coù theå ñöôïc huøng maïnh neáu ñöôïc cai trò bôûi nhöõng ngöôøi khoân ngoan nhaát . Platon-hoïc troø Socrate chuû tröông :” Chuùng ta cuõng caàn coù toân giaùo”  .Cuõng nhö nnhieàu trieát gia khaùc ,hoï chuû tröông raèng coù moät uyeân nguyeân cuûa vuõ truï laø LOGOS .Töøø Logos maø coù taát caû caùc vaät chaát khaùc nhau vaø coù con ngöôøi .
  Töø nhöõng ñieàu treân , ta hieåu  taïi sao Pauloâ ñaët caùc caâu hoûi trong  caâu 20 & 22 ñoaïn 1  nghóa laø gì.
            -Trieát lyù ñaõ aûnh höôûng raát nhieàu trong tö duy cuûa CÑN vaø coù theå xoùi moøn nieàm tin chaân chính vaøo thaân vò Christ cuûa HT. Vaø  vì vaäy oâng phaûi nhaán maïnh leõ ñaïo troïng yeáu naày.
            -Vaø duø HT coù thuï höôûng taát caû caùc aân töù  Thaùnh Linh thì ñoù cuõng khoâng phaûi laø trung taâmvaø muïc ñích  cuûa söï cöùu roãi. Oâng muoán keùo HT trôû laïi nieàm tin chaân thaät vaø nhìn thaúng vaøo Cöùu Chuùa Mình ñaõ cheát treân Thaäp töï  ; ñaõ soáng laïi coù yù nghóa gì cho CÑN.OÂng nuoán laät ñoå tính töï thò töï maõn thuoäc linhtrong nhöõng con ngöôøi ñang yeân nghó treân aân töù  Thaùnh Linh  laïi cuõng ñang bò theá tuïc .Oâng cuõng coøn muoánxaùc ñinh raèng : “Nhôø Thaäp töï giaù ñoù maø taát caû CÑN ñeàu ñaõ ñöôïc khoân ngoan,( hôn trieát gia ñôøi naày ) , neân thaùnh (hôn caû caùc toân giaùo ñôøi naày) , coâng bình, cöùu chuoäc laø ñieàu maø khoâng theå tìm thaáy trong caùc söï khoân ngoan trong ñôøi .
  Töø choå tìm hieåu boái caûnh  söù ñieäp laãn söï hieåu bieát toång quaùt toaøn laù thö ta môùi thöïc hieän vieäc keá tieáp laø tra tìm nguyeân ngöõ, ñoäng töï, danh töï, tuùc töï . Nhöõng vieäc naày neân ñi sau caùc vieäc treân kia thì hôïp lyù vaø hieäu quûa hôn .
   Nhö theá baïn ñaõ bieát caùch aùp duïng ñoaïn vaên quan troïng nhaát naày trong saùch Coârinhtoâ  cho tình traïng HT hieän nay . Söï giaûi kinh nhö theá môùi thaät laø ñuùng nguyeân taéc vaø môùi ñem laïi söï aùp duïng ñuùng cho baøi hoïc thuoäc linh .

   D - Vôùi cuøng  moät caùch ñoù ta haõy giaûi kinh II Coâr 6.3  :

  Sôõ dó Pauloâ coù laäp tröôøng soáng nhö treân vì  sao  ? :
  -Vì Oâng  nhaän thöùc chöùc vuï oâng ñaõ laø quaù vinh hieån hôn caû chöùc vuï Moâise  (IICor3.8-11)
  -Vì Oâng ñaõ kinh nghieäm : caøng cheát con ngöôøi cuõ thì söï soáng Christ tuoân traøn treân oâng qua HT ( II Coâr 4.7-11.5.11)
  4
  -Nguyeân taéc chieán traän cuûa oâng laø khoâng baèng xaùc thòt nhöng baèng quyeàn naêng ÑCT .( II Coâr 10.4-6)
  -Coù ñieàu laøm oâng thoûa maõn maø khoâng heà tìm vinh hieån cuûa con ngöôøi laø oâng ñaõ ñöôïc Chuùa ban cho khaûi töïông leân ñeán töøng trôøi thöù ba  (II Coâr12 .1-4)
   Nhö vaäy ñeå hieåu moät caâu trong moät ñoan,baïn khoâng theå chæ xem phaàn thöôïng haï vaên cuûa ñoïaïn ñoù maø phaûi tra cöùu caû toaøn saùch .
  Baøi taäp  1  : -Cuõng baèng caùch ñoù,baïn coù theå giaûi kinh caâu KT II Coâr 5.20b -21

  2-Chuùng ta haõy böôùc sang moät laù thö khaùc : Galati
   Ñeå giaûi kinh  Galati 2.20 thì chuùng ta phaûi hieåu  hoaøn caûnh maø laù thö naày ñöôïc vieát ra :
  a- Boái caûnh laù thö : Moät soá caùc giaùo sö Do thaùi giaùo ñaõ len loõi vaøo HT Galati ñeå thuyeát phuïc tín höõu raèng ngoaøi vieäc tin nhaän Ñaáng Christ laøm cöùu Chuùa mình , cuõng coøn phaûi laøm theo caùc nghi thöùc teá leã theo nhö luaät phaùp Moâise daïy baûo  ;nhö theá môùi laøm troïn söï cöùu roãi . Nghe  nhö hôïp lyù,HT ñaõ hoan nghinh tieáp nhaän laáy loaïi “Tin Laønh khaùc khaùc naày “  Pauloâ  goïi ñoù laø “Tin Laønh Khaùc’ Moät tin laønh choái  boû aân ñieån vaø coâng lao chuoäc toäi ñaõ laøm troïn trong Ñaáng Christ qua Thaäp töï giaù .Tin laønh aáy ñaõ loâi tín höõu vaøo moät loaïi toân giaùo theo hình thöùc leã nghi,döïa vaøo toå chöùc cuûa nghi thöùc ,ñeo ñuoåi coâng taùc toân giaùo,töï maõn veå coâng ñöùc toân giiaùo  hôn laø kinh nghieäm aân ñieån cuûa söï soáng bôûi Ñaáng Christ .
  Maø muoán kinh nghieäm aân ñieån ñoù phaûi loaïi boû tinh thaàn coâng ñöùc toân giaùo vaø chæ  leä thuoäc vaøo chính söï soáng Ñaáng Christ baèng caùch  lieân hieäp vôùi Ñaáng Christ trong söï cheát moãi ngaøy.Moät khi ñaõ baèng loøng ñoùng ñinh con ngöôøi cuõ mình thì cuõng laø luùc kinh nghieäm aân ñieån Chuùa tuoân traøo qua ñôøi soáng vaø ñoù laø thöïc nghieäm söï cöùu roãi cuaû  Quyeàn naêng  Tin Laønh chaân chính . Caâu KT treân ñaây laø tieâu bieåu cho quan ñieåm vaø kinh nghieäm ñoù cuûa Pauloâ  .Toaøn theå laù thö  Galati ñeàu nhaèm ñeå chöùng minh nieàm tin vaøo Chuùa CöùÙu Theá Jesus  duy nhaát vaø thuùc ñaåy , keâu goïi CÑN haõy bieát raèng mình ñaõ ñöôïc  ñoùng ñinh con ngöôøi cuõ vaøo thaäp töï giaù vôùi Ngaøi roài vaäy haõy lieân tuïc cheát nöõa caùi baûn ngaõ cuûa ta vaø soáng baèng söï soáng cuûa Christ .
  Sau khi hieåu ñöôïc ñieàu ñoù roài thì baïn môùi ñi ñeán phaàn thöù hai:Tìm hieåu yù nghóa töøng chöû ,danh töï, tænh töï ,tuùc töø, traïng töø, lieân töø : chaúng haïn ta löu yù chöû “ Vôùi “ trong  meänh ñeà :Toâi ñaõ bò ñoùng ñinh  VÔÙI  Ñaáng Christ “ :
  b - Löu yù : Ñeå hieåu ñöôïc giaù trò chöû VÔÙI naày chuùng ta phaûi coù kieán thöùc thaàn hoïc caên baûn veà Leõ ñaïo thaäp töï giaù laø moät trong nhöõng  luaät baét buoäc khi giaûi nghóa Kinh Thaùnh
   Haønh ñoäng naày khaùc xa caùc giaùo lyù cuûa ngoaïi giaùo veà söï töï dieät duïc cuûa nhaø Phaät
  c- .-Phaàn Ñoái chieáu K T : (Haõy tra xem Roâm 7.14-25 ñeå hieåu roõ yù nghóa chöû  TOÂI naày ) 
   ÔÛ ñaây cho bieát Adam ñaïi dieän cho nhaân loaïi mang caû doøng gioáng mình ñeán thuaän phuïc Maquyõ vaø con ngöôøi  ñoù ñaõ bò Satan cai trò ñeå laøm theo yù noù Kinh Thaùnh goïi ñoù laø con ngöôøi cuõ,baûn ngaõ, trieát hoïc goïi  ñoù laø caùi toâi  .Nghóa laø Adam hoài ñoù laøm sao thì chuùng ta nay cuõng theå aáy vì  chuùng ta mang laáy baûn chaát y nhö Adam. Baûn chaát Adam ñaõ ôû trong toâi nhö trong moïi ngöôøi ,vaø ñoù laø BAÛN NGAÕ ,caùi TOÂI ñang soáng trong toâi chöù khoâng phaûi laø toâi.
   d -  Xöû duïng nguyeân taéc Kinh Thaùnh giaûi nghóa Kinh Thaùnh  (Coâl 2.9-23 )
  Nhöng  Ñaáng Christ ñeán- Ngaøi laø ñaïi dieän cho Adam sau cuøng -ñaõ mang goác tích toäi loãi, BAÛN NGAÕ- caùi TOÂI cuûa toâi  leân thaäp töï giaù vôùi Ngaøi caùch ñaây 20 theá kyû .Qua ñoù Ngaøi truaát boû quyeàn cai trò cuûa Satan treân moãi moät chuùng ta .Truaát boû aùn phaït vaø qua söï cheát Ngaøi treân thaäp töï, Ngaøi ñaõ chuoäc chuùng ta khoûi söï ruûa saû ,söï cheát, côn thaïnh noä ÑCT, vaø  toâi hieän ñang ñöùng trong ñòc vò laøm con cuûa Thöôïng Ñeá . Vaø Ñaáng Christ caùch nay 20 theá kyû laøm sao thì ngaøy nay  chuùng ta cuõng theå aáy trong theá gian naày  baèng chính söï soáng cuûa Ngaøi  .Toâi khoâng coøn thuoäc veà caùi con ngöôøi cuûa TOÂI töùc con ngöôøi cuõû Adam trong toâi maø laø thuoäc veà Con Ngöôøi Môùi laø Christ trong toâi.
  Khi hieåu ñöôïc nhö theá baïn môùi coù theå öùng duïng caùch thích ñaùng caâu KT naày cho mình .
  e- Neáu giaûi kinh nöõa thì ta phaûi löu yù ñoäng töø  ÑAÕ  BÒ ÑOÙNG ÑINH chöù khoâng seõ bò.
   F - Vaø  phaûi giaûi kinh cho ñöôïc chöû TOÂI trong ñaây oâng ñang duøng :caùc chöû TOÂI duøng ñaây khoâng chæ cuøng moät nghóa nhö nhau:TOÂI ÑAÕ BÒ ÑOÙNG ÑINH “ Chöû TOÂI naày chæ veà con ngöôøi cuõ . “ Nhöng Ñaáng Christ soáng trong toâi ,toâi soáng trong ñöùc tin “ chöû “ toâi “ naày khoâng phaûi chæ veà baûn ngaõ maø laø chæ veà moät thaân vò,moät con ngöôøi .
   g -Laïi phaûi giaûùi kinh ñoäng töø “Soáng trong Ñöùc Tin “ nghóa laø gì ?
  -Toâi tin raèng Chuùa binh vöïc,minh oan cho toâi neân toâi khoâng töïc cöùu laáy toâi vì  TOÂI  ñaõ bò ñoùng ñinh vôùi Christ caùch ñaây 20 theá kyû .Neáu toâi töï cöùu TOÂI thì toâi seõ cheát (Math 16.24  quy luaät Tham chieáu Kinh Thaùnh  )
  -toâi tin raèng toâi ñaõ ñöôïc vinh hieån roài ( Roâm 8.30 ) neân toâi khoâng caàn tìm kieám vinh hieån töø loaøi ngöôøi, & toå chöùc,
  -toâii tin raèng mình coù Jehoâve Jireâ neân toâi khoâng caàn phaûi aên maøy hay aên caép hoaëc than thôû thieáu thoán  hay ñoøi hoûi ngöôøi khaùc phaûi chu caáp ...
  -Toâi tin raèng mình ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chuùc phöôùc neân toâi khoâng sôï ,buoàn phieàn khi ngöôøi ta ruûa saû.
  -Toâi tin raèng Chuùa ñaõ yeâu toâi baèng tình yeâu ñôøi ñôøi,cao ñeïp,neân toâi khoâng caàn aên maøy söï thöông haïi cuûa ngöôøi khaùc  vv.........
  Moät khi toâi ñaõ khoâng chòu lieân tuïc  ñoùng ñinh con ngöôøi cuõ - CAÙI TOÂI- cuûa toâi  thì toâi cuõng seõ maát caùc ñöùc tin treân ñaây vaø nhö vaäy toâi seõ soáng baèng con ngöôøi cuõ nghóa laø Satan möôïn duøng  CAÙI TOÂI cai trò toâi ñeå toâi laïi phaûi soáng trong toäi loãi; than thôû, buoàn phieàn, cay ñaéng, chaïm töï aùi, traùch cöù, vaáp phaïm , chaùn naõn,  lao mình ñi tìm kieán ñieàu gì ñoù baèng nhieàu hình töùc khaùc nhau ñeå thoûa maõn duïc voïng ,chao ñaõo ,sa ngaõ .
  Cuõng caùch ñoù,baïn haõy thöû thöïc taäp Baøi 2  :  Gia Cô 2.11 ;Tít 1.5  , Tim II 2.15

  3- Chuùng ta laïi thöû thöïc taäp moät saùch khaùc :CVSÑ .
  Ñeå giaûi kinh CVSD 1.8 ,ta phaûi aùp duïng caùc nguyeân taéc khoa giaûi kinh  .
  a- -Töông qua giöõa saùch CVSD vaø 4 saùch Phuùc aâm :Taïi sao maïng linnh naày ñuôcï ñaët ôû ñaây maø khoâng ñaët ôû trong moät trong caùc saùch Phuùc Aâm ? khoâng ñaët tröôùc khi Chuùa Phuïc sinh  maø sau khi Chuùa Phuïc Sinh,? Khoâng ñaët ra cho ngöôøi ñaøn baø Samari (Gia7ng 4 ).khoâng ñaët ra cho ngöôøi quûy aùm ( Luca 8.26-39 ) ? Coù töông quan gì vôùi Ma 3.11-12 Maùvc1.8 ,Luc 1.16;24.49  Giaêng 1.33-34  ?
   Trong  4 saùch Phuùc Aâm thì chæ giôùi thieäu pheùp Baùp tem baèng Thaùnh linh vaø baèng löõa ,coøn ôû CVSD 1.5,8 thì laø moät maïng lònh  baét buoäc .
  Tröôùc khi aùp duïng ,ta p[haûi ñaët caâu hoûi :Maïng lònh naày daønh cho ai : Cho caùc söù ñoà laãn nhöõng moân ñoà vôùi 500 tín höõu (I Coâr 15.6 )
  Ñaây laø nhöõng ngöôøi nhö theá naøo ? Hoï ñaõ coù kinh nghieäm thuoäc linh chöa ? Hoï coù töøng traûi vôùi Chuùa chöa ? Hoï coù haàu vieäc Chuùa chöa ? hoï coù gaëp Chuùa Phuïc sanh chöa ? Hoï coù chöùc vuï chöa ? Hoï maëc laáy quyeàn naêng ñeå phuïc vuï chöa ? 4 saùch Phuùc Aâm cho bieát hoï ñeàu coù taát caû hkoâng thieáu ñieàu chi .Vaäy maïng lònh naày cho nhöõng con ngöôøi coù taát caû  ñieàu ñoù töùc laø ñoù vaãn laø ñieàu hoï caàn phaûi kinh nghieäm nöõa .
  Töø ñoù chuùng ta môùi ruùt ra baøi hoïc cho chính mình  hoâm nay .
  Moät vaán ñeà, khaùc cuõng caàn  phaûi löu yù ñaây laø :Chuùng ta phaûi ñoïc vaø quan saùt kyõ xem ñôøi soáng,chöùc vuï vaø thaønh quûa cuûa nhöõng con ngöôøi aáy tröôùc vaø sau khi bieán coá ( CVSD 2.1-4 ) cuûa  maïng linh  ( CVSD 1.8 )  naày ñöôïc aùp duïng .Ta laïi coøn tìm hieåu xem maïng lònh naày coù ñöôïc haäu thuaãn trong Cöùu Öôùc khoâng ? (Esai 44.8,Joâeâl 2.28-30 )
  Nhö vaäy tröôc hay sau khi  giaûi nghóa töø lieäu :”BaÙp ttem Thaùnh Linh “cho roõ ,chuùng ta buoäc khoâng phaûi chæ ñoïc phaàn thöôïng haï vaên ( quy luaät vaên maïch ) maø coøn phaûi ñoïc caû saùch , tham khaûo caùc  saùch ñeå tìm boái caùnh töông quan yù nghóa (Quy luaät Kinh Thaùnh giaûi nghóa Kinh Thaùnh  ,KT khoâng theå maâu thuaãn ) .
  Nhöng taïi ñaây baïn coøn phaûi thuï ñaéc moät neàn thaàn hoïc caên baûn veà Ñöùc Thaùnh linh vaø veà caùc aân töù Ngaøi .
  Nhö theá  ta môùi thöïc söï ñaøo saâu yù nghóa  cuûa maïng lònh naày .

  Baøi thöïc taäp 3 :- Haõy thöïc taäp Roâm 12.1-2
  Baïn phaûi coù neàn taûng thaàn hoïc veà leõ ñaïo  Thaäp töï giaù .
  Baïn phaûi ñoïc toaøn  laù thö  Roâma nhieàu laàn.
  Nghieân cöùu kyõ veà söï daâng sinh teá trong Cöïu Öôùc  vaø saùch Heâboârô
  HAÕY BÖÔÙC SANG CAÙC SAÙCH TIEÂN TRI
  I- Laøm theå naøo ñeå giaûi nghóa Jeâreâmi 4.14 ?Tröôùc khi khaûo saùt töø ngöõ,vaên phaïm, cuù phaùp chuùng ta haõy khaûo saùt veà boái caûnh vaên maïch :                                                                                                                           7
  A- Jeremi thi haønh chöùc vuïtrong 40 naêm töø 626-586 TC. Töùc  vaøo nhöõng naêm khuûng khieáp nhaát cuûa lòch söû daân Do Thaùi .Traûi qua moät giai ñoaïn daøi ñoù oâng chöùng kieán neàn quaân chuû saép keát thuùc ,quoác gia mình  haáp hoái vaø daãy cheát sau khi hoï ñaõ say söa trong toäi loãi .  Luùc aáy Nabopolasar -Nhaø saùng laäp taân ñeá quoác  Babyloân môùi leân ngoâi cuõng laø luùc Jeâreâmi böôùc vaøo chöùc vuï  .Tröôùc ñoù ÑCT ñaõ duøng baøn tay Asyri löu ñaøy moät soá tænh laøng phía Baéc Israeân .Nhöng Mieàn Nam chaúng tænh thöùc (3 : 8-11 ) . Ñaát nöôùc ñaõ bò thu heïp daàn nhö laø lôøi caûnh caùo tænh thöùc nhöng bôûi söï giaûng daïy ru nguõ giaû doái cuûa lôùp laõnh ñaïo thuoäc linh  : “Bình an,bình an nhöng khoâng bình an chi heát”.( 8.8-11 ) caû daân söï bò löøa doái ñeå cöù soáng trong toäi loãi  . Jeâreâmi ñöùng leân  vôùi tieáng keâu thaát thanh tha thieát môøi goïi daân söï haõy quay löng laïi vôùi thaønh phaàn ñöi muø thuoäc linh maø aên naên trong tro buïi haàu khoûi bò hình phaït nhö mieàn Baéc (4.1-4 )Tieáng keâu ñoù nhö ñi vaøo böùc töôøng toâ traéng khoâng aûnh höôûng gì caû ñeán loái soáng baêng hoaïi cuûa hoï.

  B - Hoï ñaõ phaïm toäi aùc gì  ?  Laøm oâ ueá xöù thaùnh ( 2  7) ,Caùc keû chaên baày ñaõ boäi nghòch  (2.8 ) voâ tín, doái traù ,tham lam,theá tuïc ( 5.31 ,13-15,7.98.8-9 ,12.10;50.6 ; 23:13 -17  ;23 : )  hoï khoâng coøn thích nghe Lôøi cuû a Ñöùc Chuùa Trôøi nöõa vì noù caùo traùch maïnh quaù, tröôùc tình hình  ñen toái cuûa ñaát nuôùc , gia ñình , hoï chæ thích nghe lôøi an uûi vuoát ve,ru nguõ,co ngöôøi xaùc thòt cuûa hoï (2.30, 5.3;6.8 ,10 ) . Hoï cöù buoâng mình trong toäi loãi ,baát khieát vì tin theo løôøi cuûa nhöõng tieân tri giaû raèng : Hoï laø daân thaùnh chaéêc seõ khoâng bò tieâu dieät ñaâu (( (.4-9 ,Cathöông 2.14 ).Vaø ñeán ñaây baïn ñaõ thaáy roõ neùt tieáng keâu saâu thaúèm töø  ñaùy loøng Ñöùc Chuùa Trôøi trong  caâu 4.14 .
  Vaäy ñeå hieåu ñöôïc leõ thaät moät caâu KT chuùng ta ñaõ phaûi  tran xem boái caûnh vaên maïch cuûa toaøn  laø thö hay söù ñieäp cuûa caû saùch chöù khoâng phaûi chæ xem phaàn thöôïng haï vaên.   Ñeå hieåu caùc söù ñieäp saùch tieân tri baïn phaûi ñoïc boái caûnh cuûa noù qua saùch Caùc Vua vaø Söû Kyù

  Baøi thöïc taäp :
  4- Haõy thöïc taäp : Jeâreâmi 15.15
  Phaûi tra xem : 10 : 24 15.10-21 ; 16:19 ; 17:14-17 ;  20:7-13  .
  5- Haõy giaûi Kinh  : Roâma 8.1-4.theo nhö caùch treân .
  6- ------------------ : Giaêng 1.1-4 .
  7- ------------------ : Habacuùc  3.16-19.
  8- ------------------ :  OÂ seâ  4.6    .                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  Hoïc vieân phaûi vieát ra giaáy baøi thöïc taäp naày noäp veà cho BGV  nhö ñuøng kyø heïn .


  Phuï luïc:
  XVII-NHÖÕNG SAÙCH NGHIEÂN CÖÙU CAÀN COÙ:
  LAÄP MOÄT TIEÅU THÖ VIEÄN:

  Kinh tieát saùch daãn, Töï ñieån Thaùnh Kinh, Thaùnh Kinh phuø daãn, Kinh Thaùnh tieáng Anh,Kinh Thaùnh ñoái chieáu caùc baûn dòch, Boä baùch khoa toaøn thö,töï ñieån tieáng Vieät,thaønh ngöõ ñieån tích,thaønh ngöõ ca dao tuïc ngöõ nhöõng  taùc phaåm vaên chöông noåi tieáng,caùc daân toäc ít ngöôøi,
  -Neáu khoâng muoán chaám döùt chöùc vuï sôùm thì haõy ñaàu tö laäp moät tieåu thö vieän cho  rieng caù nhaân mình.
  Nhöõng saùch caàn ñoïc.  
  1--Bieän giaùo.
  2--Lòch söû Hoäi Thaùnh.
  3-TaøØ giaùo & nguyeân taéc phaân bieät taø giaùo.
  4-Giaù trò töông ñoái cuûa nhöõng saùch giaûi kinh &boài linh.
  5-Trieát hoïc:
  -Seõ cho ta nhaän dieän ñöôïc aûnh höôûng tai haïi cuûa noù theå naøo trong doøng lòch söû nhaân loaïi,trong neàn vaên hoùa xaõ hoäi.
  -Nhaän dieän ñöôïc söùc taøn phaù vöøa aâm thaàm vöøa vuõ baõo vöøa eâm dòu nhö thuoác gaây meâ vöøa ..
  -Laéng nghe ñöôïc söï reân la cuûa toäi nhaân; tieáng noùi thoån thöùc veà thaân phaän con ngöôøi vôùi caùi khaéc khoaûi aâu lo,caùi ñau khoå tuyeät voïng cuûa toäi nhaân.
  -Ñoái ñaàu vôùi moät söùc maïnh voâ hình aån naáp phía sau ngoân ngöõ ,trieát lyù hö khoâng cuûa trieát gia.
  -Vôùi Trieát hoïc coå ñaïi Hylaïp ta thaáy ro aûnh höôûng cuûa noù giöõa ñeá quoác La maõ tröôùc,trong vaø sau thôøi kyø Cöùu Chuùa Jesus
  giaùng sanh.
  -Cho ta ñöôïc nhìn xem toäi nhaân ñaõ töï mình ñi tìm con ñöôøng giaûi thoaùt baèng phöông phaùp con ngöôøi.
  -Ta hình dung ñöôïc Phaoloâ cuøng caùc Söù ñoà vaø Hoäi Thaùnh ñaàu tieân ñaõ phaûi vaät loän cam go vôùi traøo löu  trieát hoïc ñoù theá naøo trong vieäc gaây döïng vaø baûo veä Hoäi Thaùnh ( I Cor 1.17/ CVSD 17.16- 21)
  -Ta am hieåu phaàn naøo yù nghóa vaø noäi dung caùc söù ñieäp Taân Öôùc.
  -Xaùc ñònh roõ raøng theá giôùi hö maát.
  -xaùc ñònh chaéc chaén Chaân lyù maø ta ñang rao giaûng laø caâu giaûi ñaùp duy nhaát, toát nhaát.
  -
  6-Saùch daïy veà khoa noùi chuyeän.


  7-Saùch veà tieáng Vieät: giuùp ta trau doài tieáng Vieät chuaån xaùc hôn,söûa ñöôïc loãi khi duøng vaên noùi laãn vaên vieát.
  -Haõy thöôøng xuyeân tra xem töï ñieån tieáng Vieät ñeå traùnh ñi nhöng loãi chính taû vaø nhöõng chöû coù goác töø Haùn,Nho.
  -Hoïc caùch duøng chöû chính xaùc ñeå chuyeån taûi leõ thaät.

  8-Moãi ngöôøi giaûng daïy neân söu taäp nhöõng saùch veà: Ca dao,tuïc ngöõ,thaønh ngöõ,danh ngoân.
  -Noù seõ giuùp ta trong vieäc ñoái chieáu,tröng daãn ,trích daãn, daãn chöùng söï hôïp lyù cuûa leõ thaät.
  -Cho ngöôøi nghe nhaän thaáy Kinh Thaùnh laø Chaân lyù.
  -

  XVIII-SÖÛA MOÄT SOÁ BAØI GIAÛNG :  Nhaäp ñeà : laø ñieåm maø ñem laïi söï quyeán ruõ,haáp daãn,thu huùt,loâi keùo.
  TDP lyù thuyeát:

  caâu chuyeän :
  1-    laáy moät dieåm naøo ñoù laøm chuû ñeà,ñieåm chính.
  2-    duøng ñoù laøm trung taâm( troïng taâm) cho baøi giaûng.
  3-    Noù laø truïc ñeå moïó phaân boá cuïc xoaùy vaøo

  Ñieàu naày khaùc vaø khoâng thay theá söï giaûi kinh.
  ñieàu naày xaûy ra sau khi giaûikinh hoaëc chæ laø moät phaàn cuûa giaûi kinh
  Noù chæ giuùp cho vieäc thaønh laäp boù cuïc ngghieâm chænh.
    

  Huùt maät ra nhieàu boá cuïc
  Luca 19.29- 44

  Khi huùt maät tieåu ñoaïn Kinh Thaùnh naày, ta seõ ñöôïc Chuùa daïy doã nhieàu Leõ thaät vaø töø ñoù ta laïi khaùm phaù ra 3 ñieàu chính:
  Ñieåm thöù nhaát: “CAÙC MOÂN ÑOÀ VAÂNG LÔØI CHUÙA”
  ñaõ ñöa ñeán hai hieäu quaû:
  1-C29- 35 : Khaùm phaù ra pheùp laï cuûa Chuùa khi phaùn truyeàn lôøi Ngaøi.
  2-Taïo ñieàu kieän ñeå con löøa, loaøi vaät coù cô hoäi phuïc vuï Chuùa.
  3-Ñoaøn daân ñoâng ñöôïc chieâm ngöôõng, cung nghinh Vua Thaùnh Jesus vaøo thaønh  Jeârusalem

  Ñieåm thöù hai:”CON LÖØA CON”
  1-Löøa vaâng lôøi.
  2-Löøa phuïc vuï
  3-Löøa ñöôïc vinh hieån

  Ñieåm thöù ba: CHUÙA JESUS KHOÙC.
  I-MOÂI TRÖÔØNG KHIEÁN NGAØI KHOÙC.
  1-Ngaøi khoùc giöõa tieáng ca ngôïi, chuùc tuïng Ngaøi cuûa ñoaøn daân ñoâng.
  2-Ngaøi khoùc giöõa pheùp laï cuûa loaøi vaät-con löøa bieát vaâng lôøi Ngaøi.
  3-Ngaøi khoùc giöõa caùc moân ñoà vaâng lôøi Ngaøi.
  II-TAÏI SAO NGAØI KHOÙC:
  1-khoâng hieåu bieát veà AÂn ñieån Chuùa.
  2-Khoâng bieát veà cô hoäi Chuùa ñang thaêm vieáng.
  3-

  Nhieäm vuï chöùc naêng cuûa ngöôøi giaûng daïy Kinh Thaùnh:
  ngöôi giaûng daïy Kinh Thaùnh phaûi laø ngöôøi:
  1-Thay cho tín höõu thaéc maéc vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi/ thaéc maéc veà nhöõng Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong Kinh Thaùnh.
  2-Thay cho tín höõu tìm yù muoán Chuùa vaø nhöõng caâu traû lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.
  3-Thay cho hoäi chuùng rao giaûng yù muoán Chuùa qua Lôøi Kinh Thaùnh.

  BOÁN GIUØM: Thaéc maéc giuøm
                     Tìm hieåu giuøm
                     traû lôøi giuøm
                     giaûng giaûi giuøm


  phaân tích baøi giaûng maãu cuûa Phierô trong Cvuï 10.35

  haõy tìm nhöõng yù nghóa, giaù trò, nguyeân taéc aån taøng döôùi nhöõng maïch vaên.

  trong thöùc aên haøng ngaøy, khoâng phaûi moùn naøo cuõng ngon, moùn ngon chöa chaéc ñaõ boå hôn moùn khoâng ngon, moùn ñaéng nhöõng höông vò nhöng laïi ngoït trong bao töû/
  coù nhöõng thöùc aên nöôùc uoáng vì thích aên chöù khoâng vì boå aên
  thuoác uoáng laïi khoâng thích, khoâng ngon nhöng laïi boå vaø trò bònh/
  ñôøi soáng thuoäc linh ta cuõng vaäy: nhöõng  buoåi nhoùm, baøi giaûng luùc naày, luùc khaùc  goùp yù veà höôùng daãn chöông trình nhoùm:
  ñöøng traùch hoäi chuùng taïi sao khoâng ñi nhoùm ñeàu ñaën.
  ngöôøi höôùng daãn khoâng ñöôïc töï nhieân: Phuù Haïnh, Hoàng, khoâng thuoäc baøi, khoâng laøm chuû ñöôïc hoäi chuùng, aên noùi löôïm thöôïm....

  Boå tuùc:
  ( 08-003)

  ÑOÄNG LÖÏC CUÛA SÖÏ GIAÛNG DAÏY: yeâu thöông. vì thöông yeâu nhöõng linh hoàn  hömaát, nhöõng con caùi Chuùa yeâu ñuoái sa ngaõ

  QUYEÀN NAÊNG CUÛA GIAÛNG DAÏY:

  CÔÙ TÍCH:

  NEÀN TAÛNG
  lLôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï Cöùu Chuoäc trong Huyeát Jesus.  coâng thöùc veà söï giaûng daïy:


  I-KIEÁN THÖÙC KINH THAÙNH+ THAÀN HOÏC THAÙNH KINH+PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN VEÀ GIAÛI KINH= BAØI GIAÛNG

  *vaán ñeà tri thöùc Kinh Thaùnh, kieán thöùc Kinh Thaùnh; kinh nghieäm Kinh Thaùnh
  ngöôøi giaûng hieåu bieát caùch noâng caïn quaù veà Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.
  Ít thì giôø suy gaãm, baøi gaûng chöa chín muøi.
  trong loøng raát khoâ khan, khoâng saâu nhieäm trong ñôøi soáng vôùi Chuùa,
  hieåu bieát hôøi hôït, noâng caïn..
  ngöôøi ñoïc ñaõ bieát roài, khoâng caàn phaûi nhaán maïnh, keû laïi daøi doøng nghe meät laém.
  -KIEÁN THÖÙC KINH THAÙNH:
  Thaùnh Kinh phong tuïc,
  Thaùnh Kinh ñóa lyù.
  Khaûo coå hoïc veà Kinh Thaùnh. Ñeå baïn coù söùc maïnh söï tin quyeát thì phaûi traûi qua moân hoïc naày.
  Toång quan Kinh Thaùnh.
  lòch söû Kinh Thaùnh.
  Kinh ñieån Kinh Thaùnh.
  lòch söû Hoäi Thaùnh.
  Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå xöùc daàu cho ngöôøi noùi sai Kinh Thaùnh. vì vaäy khoâng theå boû qua yeáu toá naày.
   THAÀN HOÏC KINH THAÙNH: Thaùnh Kinh Thaàn hoïc
  Thaàn ñao hoc cuûa cuï Olsen
  PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN: 
  phöông phaùp suy luaän vaø phöông phaùp giaûi kinh
  oùc suy luaän cuûa ta leä thuoäc raát nhieâu ñeán moái cöu mang cuûa baïn ñoái vôùi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.
  khoâng cöu mang, khoâng sanh nôû.
  khoâng thei ngheùn khoâng saûn sinh.
  Taäp : quan saùt thöôøng nhaät vaø ñoïc nhöõng loaïi saùch cao caáp.


  NGUOÀN SÖÙ ÑIEÂP:
  Taát caû ñeàu ñeán töø Ñöùc Thaùnh Linh: duø coù veû laø töø ñaâu ñoù nôi xaõ hoäi, nôi loaøi ngöôøi, nôi hoaøn caûnh, qua baùo chí, saùch vôû, qua söï quan saùt, qua moät söù ñieäp cuûa moät dieãn giaû naøo ñoù

   II-KIEÁN THÖÙC KINH THAÙNH+ THAÀN HOÏC THAÙNH KINH+PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN VEÀ GIAÛI KINH +HUÙT MAÄT + NEÂN THAÙNH


  TRONG TAÂM:
  Töï trong Kinh Thaùnh ñaõ coù troïng taâm cuûa noù- khoâng caàn ta phaûi tìm kieám noù maø laø tìm kieám Chuùa.
  ñeå Chuùa maëc khaûi ñieàu naøo ñoù thì Chuùa phaûi maëc khaûi qua taám loøng vì vaäy taám loøng phaûi tan vôõ lieân tuïc.
  Ngaøi khoâng bao giôø laøm cho ngöôøi ñoù tan vôõ moät laàn maø laø lieân tuïc tan vôõ, ñöøng yeân nghó treân kinh nghieäm tan vôõ cuõ tröôùc ñaây.
  troïng taâm laø Kinh Thaùnh ñuïng ñeán taâm 1loøng chö khoâng phaûi lyù trí.
  Roâmam 8. 28- 30 “
  Neáu moät ngöôøi khoâng kinh nghieäm söï tan vôõ seõ nhaán maïnh ñeán caâu 28 , keû tan vôõ seõ khaùm phaù ra caâu 29 laø troïng taâm cuûa khuùc Kinh Thaùnh naày.
  daàu chæ xöùc treân taám loøng chöù khoâng heà cho lyù trí.
  Chinh1 Ñöùc Thaùnh Linh seõ maëc khaûi troïng taâm cho taám loøng.
  khoâng phaûi laø ta tim ra troïng taâm maø laø Ñöùc Thaùnh Linh maëc khaûi troïng taâm cuûa ñoaïn Kinh Thaùnh ñoù.
  ñaây laø caâu giaûi quyeát cho vaán ñeà : taïi sao cuõng moät ñoaïn Kinh Thaùnh maø coù hai baøi giaûng khaùc nhau, trai nhau.
  söï maëc khaûi seõ khoâng ñeán neáu khoâng coù taâm loøng cho Ngaøi maëc khaûi, vaø neáu loøng chöa tan vôõ thì ñoù laø chöôùng ngaïi cho söï maëc khaûi cuûa Thaùnh linh.


  Caùc nan ñeà cuûa hoïc vieân khi ñoïc vaø nghieân cöuù Kinh Thaùnh:
  OÙc suy luaän
  toång hôïp
  thieáu töø ngöõ dieãn taû.
  khoâng trieån khai ñöôïc
  khoâng xaùc ñònh troïng taâm.
  lieân keát .
  thieáu ñoc saùch tham khaûo.
  thieáu oùc quan saùt thöïc teá
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Giaûng daïy laø tuoân traøn ra nhöõng gì coù trong loøng ta,hoaëc trong trí ta. Ta ñaày daãy nhöõng gì thì ta seõ noùi ra nhöõng thöù ño. Ta thieáu nhöõng gì thì ta seõ khoâng theå ban cho ñieàu ñoù trong baøi giaûng vaø treân toøa giaûng.
  ·        vì vaäy ta haõy tích luõy tröôùc nhaát moïi kieán thöùc caên baûn cuûa moät ngöôøi cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.
  ·        Haõy ñoïc, hoïc cho thöoäc nhöõng coâng thöùc, nhöõng nguyeân taéc, nhöõng ñònh luaät cuûa khoa giaûi kinh vaø giaûng daïy.

  GOÙP YÙ:
  HOÀNG PHAN: II Vua 4. 7/9/03 Amoát.

  ngöôøi nghe khoâng hieåu ñöôïc troïng taâm vaán ñeà, khoâng laäp boá cuïc chaëc cheû.
  neâu ra quaù nhieàu caâu chuyeän tieâu cöïc.
  -chaép tay sau ñít.
  giaûng daïy maø noùi nhö noùi chuyeän, taâm tình nhöng khoâng neân luoân luoân nhö theá.
  -UY quyeàn söï giaûng daïy.

  -Töø nhöõng meänh ñeà trong chính caâu chuyeän maø khoâng möôïn chính töø ngöõ ñoù ñeå laäp neân boá cuïc. ( chuùng ta, mình phaûi,,???!!!!!)
  -AÙp duïng nhanh quaù,voäi quaù. thay vì phaân tích chính töø nhöõng töø ngöõ trong caâu chuyeän:
  -Ñang giaûng veà ngöôøi ñaøn baø Su-Men thì noùi theâm veà ngöôøi ñaøn baø goùa.??? taïi sao?
  -baøi giaûng khoâng coù keát luaän. keát luaän caùch voâ duyeân, voâ nghóa,, nhôït nhaït trô treûn.
  -laâp laïi nhöõng töø ngöõ voâ nghóa: chuùng ta, chuùng ta, chính mình Chuùa, toái hôm nay, saùng hoâm nay, giôø naøy,

  11- 9- 2003
  Vaên vieát: trong moät söï kieän, moät nhaân vaät, coù haøng chuïc caùch ñeå dieãn taû, vaäy haõy choïn töø ngöõ naøo, meänh ñeà naøo caùch dieãn ta naøo hay nhaát maø duøng, khoâng phaûi heå chuùng ta nghó gì vaø nghó ra sao thie ta leân tieáng nhö vaäy.


  ñònh luaät naày, nguyeân taéc naày cuõng ñöôïc aùp duïng trong nhöõng loaïi theå vaén khaùc ví duï: EÂsai 51.9,17, 52.1
  huùt maät: nhöõng gì ñaõ vieát ra ñoù.
   nhaân thöùc quan troïng:
  ngöôøi giang v lôøi giaûng Tin Laønh laø moät cuoäc chieán,tuyeân chieán vôùi nhöõng aùc töôûng noåi leân nghòch cuøng y  muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng cuûa ngöôøi nghe. vì vaäy ta phaûi
  ngöôøi giaûng daïy laø bieän hôoä sö cho Kinh Thaùnh
  haõy töôõng töoãng xem ngöôøi nghe ñoái khaùng, ñang choâng laïi caùi gì vaø tìm phöông thöùc, Leõ thaät ñeå giaûi quyeát noù.
  nhöõng tuyeân chieán vôøi ngöôûi  nghe maø laø vôùi tö töôûng ngöôøi nghe.
  tuyeän chieán vôùi aùn töôûng khaùc vôùi tuyeãn chieán vôùi con ngöôøi. II COr 10. 3- 6
  giaûm bôùt chuyeän xöng toäi giöõa ht qua baøi giaûng, ñöøng möôïn chính mình chöõi ceùo daân söï.
  neáu khoâng giaûi kinh ñöôïc thì seõ leân aùn Hoäi Thaùnh tröïc tieáp thayvì giaùn tieáp
   thôøi löôïng:

  Neâh 8.8 sôõ dó ñöôïc nhö vaäy laø vì: EÂxôra ñaê ñeå nhieàu thì giôø suygaâm nghieân cöùu nhö m EÂxôra 7.10

  ñöøng laäp laïi nhöõng ñieàu thöù yeáu maø chæ laø nhöõng gì quan troïng, nhöõng Leõ thaät caàn ñöôïc nhaán maïnh, ghi khaéc vaøo taâm loøng ngöôøi nghe.

  HUÙT MAÄT
  Vai troø cuû Ñöùc Thaùnh Linh trong söï rao truyeàn söù ñieäp Tin Laønh.
  I Cor 2.10- 14
  1-Nhaän laõnh Ñöùc Thaùnh Linh ñeå bieát nhöõng ôn Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng duøng lôøi noùi vaø caäy söï khoân ngoan cuûa loaøi ngöôøi, song caäy söï khoân ngoan cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, duøng tieáng thieâng lieâng ñeå giaûi baøy söï thieâng lieâng.
  2-ngöôøi coù taùnh xaùc thòt khoâng nhaän ñöôïc nhöõng söï thuoäc veà Thaùnh linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.
  3-Caû toäi nhaân ñeàu ôû döôùi quyeàn cuûa Ma quyû EÂpheâsoâ 2.2
  4-Caùc söù ñoà vaø chính Cöùu Chuùa Jeâsus cuõng ñaõ phaûi caäy Thaùnh linh ñeå giaûng daïy vaø laøm pheùp laï.
  5-Cöùu Chuùa Jeâsus phaùn daïy: chính Thaùnh linh caùo traùch toäi nhaân.Giaêng 16. 7- 9
  6-chuùng ta caàn khoâng phaûi chæ giaûng daïy Leõ thaät cho ngöôøi ta hieåu maø coøn coù moät muïc ñích cao hôn, xa hôn, lôùn hôn, caàn hôn ñoù laø: thuyeát phuïc ngöôøi nghe laøm theo Lôøi Chuùa, vì vaäy raát caàn Ñöùc Thaùnh Linh.
  7-Kinh Thaùnh laø söï maëc khaûi,neân giaûng daïy Kinh Thaùnh cuõng caàn ñöôïc maëc khaûi; moät maëc khaûi ñöôïc vieát ra vaø maëc khaûi ñeå giaûng daïy cho ñuùng, ñuû vaø ñaày daãy quyeàn naêng Chuùa ( I Tes 1.5)
  8-Baøi giaûng ñoù gioáng laø baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh vaø ñoù laø söï xöùc daàu bôûi Thaùnh linh. Thaùnh linh laø taùc giaû cuûa Kinh Thaùnh thì Ngaøi cuõng phaûi laø taùc giaû cuûa söù ñieäp.
  khoâng theå coù söï xöùc daàu cho moät baøi giaûn khoâng ñeán töø Thaùnh linh duø laø giaûng daïy Kinh Thaùnh.
  coù moät söï khaùc bieät giöõa moät baøi giaûng khoâng ñöôïc xöùc daàu bôûi Thaùnh linh vaø moät baûi giaûng ñöôïc xöùc daàu bôûi Thaùnh linh
  HUÙT MAÄT LAØ MOÄT TRONG NHÖÕNG BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN VIEÄC QUAN TROÏNG NAÀY.
  .

  4 yeáu toá caên baûn
  khoâng theå thieáu ñöôïc cho moät ngöôøi giaûng daïy Kinh Thaùnh
  a/Taám/ loøng,
  b/tri thöùc, Thi thöùc Kinh Thaùnh vaø tri thöùc toång quaùt ; Thaùnh Kinh söï löôït, Thaùnh Kinh phong tuïc, Thaùnh kinh ñòa lyù, toång quan Kinh Thaùnh.
  Thaàn hoïc: Tieàn ñònh?
  Ai sanh bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng phaïm toäi” I Giaêng 5.18 + 3.9/? taùi sanh Giaêng 3. 3
  Thuyeát tieàn thieân hy nieân.?
  Chuùa Ba Ngoâi, caùc AÂn töù Thaùnh linh trong thôøi Taân Öôùc.
  Sau söï cheát, laøm chính trò? Ly dò, uoáng Röôïu,Phaù thai, ña theâ (Mormon, Hoài giaùo)
  ****Ñeå giaûng daïy cho saâu saéc, coù neàn taûng vaø coù söùc maïnh cuûa söï tin quyeát thì phaûi tieáp thu, thuï ñaéc, nghieân cöùu, naém vöõng nhöõng Leõ thaät trong Kinh Thaùnh maø ngöôøi ta thöôøng goïi laø Thaàn hoï Thaùnh Kinh.

  c/kónh nghieäm:  Kinh Thaùnh ñöôïc vieát ra ñeå kinh nghieäm chöù khoâng chæ ñeå giaûng daïy.
  d/ phöông phaùp: phöông phaùp giaûi kinh, phöông phaùp soaïn baøi giaûng, phöông phaùp giaûng.

  *xöùc daàu töø treân xuoáng ñeán troân aùo ngöôøi tan vôõ laø töø trong loøng maø ra.
  *Baïn muoán daân söï hieåu thì tröôùc nhaát baïn phaûi hieåu.
  *Ñöøng mang söï ngu daïi leân toøa giaûng, ñöøng ngu daïi hoùa daân söï Ñöùc Chuùa Trôøi.  BOÁ CUÏC VIEÄC LAÄP BOÁ CUÏC CHO BAØI GIAÛNG:

  TAÁM LOØNG- LOØNG TAN VÔÕ:
  Gaëp Chuùa vaø tan vôõ taám loøng. EÂsai 57.15/ 66.2/ Heâbô 4.12/
  nghe lôøi Chuùa noí maø run.
  Taám loøng raát quan troïng:
  Chaâm 4. 22- 23haõy caån thaän giöõ taám loøng con hôn heát, vì caùc ngöoân söï soáng do nôi ñoù maø ra.
  Gia cô  1. 21
   Jeâreâmi 6.10
  EÂpheâsoâ 1.17
  tri thöùc =/= taám loøng, noù boå sung cho nhau nhöng khoâng thay theá nhau.
  ñöôïc soi daãn trong tri thöùc chöa haún ñaõ ñöôïc soi saùng trong taâm loøng.
  moät ngöôøi coù tri thöùc nhieàu nhöõng taám loøng khoâng ñöôïc caét bì thì chæ hieåu Kinh Thaùnh caùch raát lyù trí
  duø ñaõ ñöôïc cung caáp caùc phöông phaùp vaãn khoâng theå hieåu ñöôïc Kinh Thaùnh ñuùng nhö phaûi coù.
  II Cor 4.6
  cung caáp tri thöùc chöa haún ñaõ ñi vaøo taám loøng.
  ví duï: caùc thaày Thoâng giaùo, vaø ngöôi doøng Pharisi nghe lôøi Chuùa daïy moãi ngaøy nhöng vaãn voâ hieäu vì coù tri thöùc nhöng khoâng coù taám loøng. Hoï bieát phaân bieät  phaân tích baøi giaûng daïy cuûa Cöùu Chuùa Jeâsus ñeå baét beû.
  Nicodem, thì khaùc
  phaûi coù hai thôøi ñieåm khaùc nhau cuûa söï tan vôõ:
  A-ñaõ moät laàn kinh nghieäm gaëp Chuùa trong moät thôøi ñieåm, moät giai ñoaïn, moät bieán coá ñeán aên naên trong tro buïi.
  B- tan vôõ lieân tuïc.
   muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi  treân ngöôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø luoân luoân daãn ngöôøi ñoù ñeán choå gaëp Chuùa trong tan vôõ.Ngaøi ñaäp vôõ taám loøng con ngöôøi ñoù ra, tan chaûy, bieán caûi, thay ñoåi, tan bieán,
  ñeå roài töø ñoù ngöôøi ta lieân tuïc tan vôõ.
  coù nhöõng ngöôøi töôõng mình tan vôû cuûa giai ñoaïn B khoâng caàn giai ñoaïn A nhöng ñoù chæ laø caûm xuùc.
  Chuùa thuùc eùp, tao ñieàu kieän, ñaåy ngöôøi ñeán cho tan vôõ tröôùc khi duøng vaøo vieäc Ngaøi.
  khoâng mieãm tröø cho baát cöù ai, khoâng coù ñoát  giai ñoaïn cho moät ngöôøi naøo.khoâng neân chaïy troán khoûi phöông phaùp haønh ñoäng cuûa Chuùa, muïc ñích cuûa Chuùa tr giai ñoaïn quan troïng naày.
  Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong thi thöùc, lyù trí thì seõ truyeàn ñaït ñeán lyù trí; Lôøi ñeán vôùi taám loøng tan vôõ  seõ mang ñeán taám loøng.
  Lôøi trong taâm trí qua söù ñieäp seõ khoâng theå mang vaøo loøng ngöôøi nghe
  söï soáng töø trong loøng ra chöù khoâng phaûi töø lyù trí maø ra Giaêng  7.37
  daân söï thích nghe baøigiang lyù trí neán hoï tin Chuùa lyù trí.
  nhöõng ai tin Chuùa bôûi loøng tan vôû seõ tìm kieám nhöõng söù ñieäp töø taám loøng vaø tan vôõ taám loøng, ñuïng ñeán taám loøng.
  Kinh Thaùnh laø thöùc aên cuûa linh hoàn vaø laø môû trí ñeå hieåu nhöng neáu Kinh Thaùnh chæ ñeán vôùi ly trí maø khoâng ñeán linh hoàn  thì khoâng theå naøo coù thöïc phaåm ñeå nuoâi chieân.

  gioáng nhö gôïn soùng nhoû treân maët hoà khi moät vieân ñaù neùm vaøo chö khoâng phaûi laø côn baûo taùp roài noù laïi trôû veà trong tænh laëng.
  Neáu khoâng vöôït qua giai ñoaïn  A maø chæ noùi ñeán giai ñoaïn B  thì ñoù chæ laø caûm xuùc,

  *Kinh Thaùnh luoân luoân laøm cho linh hoàn  ngöôøi ñoù ( A) ñaày baûo toá lieân tuïc, khoâng ngöng nghó Jeâreâmi nghe laáy lôøi Ngaøi thì ñaõ aên nuoát, Daivieát suy gaãm Lôøi Chuùa löûa chaùy leân.
  Neáu sa ngaõ cuõng seõ tìm kieám tri thöùc, lyù trí nhöng vaãn coù khaùt voïng trôû laïi kinh nghieäm ñaàu tieân cuûa söï tan vôõ,
  ngöôøi tin Chuùa vì thaáy Ngaøi hôïp lyù vaø tin Chuùa vì thaáyy mình laø toäi nhaân ñeàu coù hai söï khaùc bieät roõ raøng hoaøn toaøn.
  ngöôøi haàu vieäc Chuùa cuõng vaäy .
  ngöôøi ta giaûng daïy nhöõng  gì ngöôøi ta kinh nghieäm chöù khoâng theå nhöõng gì vöôït kinh nghieäm.
  söï giaûng daïy tuøy thuoäc kinh nghieäm raát nhieàu.
  kinh nghieäm veà Lôøi Chuùa nhö theá naøo seõ saûn sinh ra nhöõng giaûng daïy nhö theá ñoù.
  Bôûi söï ñaày daãy trong loøng ma mieäng môùi noùi ra. Mt 12.35/. Luca 6.45


  Kinh Thaùnh ñöôïc vieát ra cho ngöôøi lôùn hay treû em?
   ñaâu laø maãu soá chung? tieâu chuaån hoùa
  Thieáu Ñöùc Thaùnh Linh haønh ñoäng trong loøng. soi saùng taám loøng I Cor  2. 10- 16

  1- NGHEÄ THUAÄT AÙP DUÏNG COÙ HIEÄU QUAÛ:
  Kinh Thaùnh ghi laïi raèng: EÂxôra ñoïc roài giaûi nghóa noù ra laøm cho ngöôøi ta hieåu lôøi hoï ñoïc”Neâh 9.8
  -Sai laàm lôùn cho nhöõng loái giaûng daïy truyeàn thoáng vaø aùp ñaët treân ngöôøi nghe maïng lònh cuûa ngöôøi giaûng.
  -Giaûng daïy thì phaûi aùp duïng nhöng aùp duïng caùch naøo cho haäu quaû laïi laø vaán ñeà khaùc.
  Baïn coù muoán aùp duïng caùch haäu quaû chaêng? vaäy thì phaûi thay ñoåi caùch aùp duïng hay phaûi aùp duïng caùch raát ngheä thuaät. Ñoù laø giaûi nghóa cho kyø ñöôïc yù Kinh Thaùnh muoán noùi gì, phaûi giaûi nghóa cho thaät saâu, ñuû,roõ, nhieàu, chính xaùc, khoâng göôïng giaûi, khoâng caïn côït, khoâng sai phaïm noäi dung vaø toaøn theå.
  *ñöøng voäi aùp duïng ngay, maø phaûi cho ngöôøi ta hieåu ñöôïc yù nghóa thöïc cuûa töøng töø moät ñoù la caùi gì.
  Haõy chuù yù ñeán vieäc giaûi thích Kinh Thaùnh hôn laø aùp duïng noù

  GIAÛI THÍCH
  GIAÛI KINH
  ÖÙNG DUÏNG
  THÔØI LÖÔÏNG
  70 %
  20 %
  10%
  THÔØI LÖÔÏNG
  50%
  20%
  30 %
  THÔØI LÖÔÏNG
  10%
  30%
  70%

  30%
  50%
  20%


  1-CAÙCH LAÄP BOÁ CUÏC CHO MOÄT ÑOAÏN KINH THAÙNH THEO

  A/ THEÅ CAÂU CHUYEÄN.
  vieát ra chi tieát, taùch rôøi caùc chi tieát trong töøng vieäc, töøng ngöôøi, töøng meänh ñeà ra khoûi meänh ñeà cuûa chính noù.
   Haõy vieát ra:
  deå deã daøng thöïc hieän vieäc naày, ta haõy vieát ra nhöõng gì Kinh Thaùnh ñaõ cheùp moät caùch chi tieát theo trình töï moät caùch roõ raøng ñeå ta deã nhaän bieát caùc ñaëc ñieåm treân.
  Chuù yù ñeán nhöõng meänh ñeà chính trong caâu chuyeän.
  2-Caùch laäp boá cuïc cho moät ñoaïn vaên: löu yù ñeán caùc ñoäng töø. neáu khoâng thì ta seõ troän taát caû Leõ thaät chung laøm moät cuïc, roái aém , laøm cho Kinh Thaùnh hoån ñoän, roái bôøi
  3-Caùch trieån khai caùc yù töôûng: doïc phaàn thöôïng haï vaên: seõ khaùm phaù caùc tính lieân tuïccuûa Leõ thaät, tính lieân keát cuûa chaân lyù. Neáu khoâng thì ta seõ chæ thaáy Leõ thaät coù veû nhö rôøi raït.
  Löu yù veà vieäc ñoïc phaàn thöôïng haï vaên :
  -Haõy töï boû qua phaàn ñoaïn ñaõ chia trong Kinh Thaùnh, vì ñoâi khi noù gaây chöôùng ngaïi trong vieäc ñoïng phaàn Kinh Thaùnh tröôùc vaø sau cuûa khuùc Kinh Thaùnh ñöôïc giaûng daïy.
  -Ñöøng ñeå nhöõng thöù töï cuûa chöông, caâu Kinh Thaùnh  gaây cho ta giôùi haïn söï lieân keát Kinh Thaùnh
  phöông phaùp tìm troïng taâm: vaø laäp boá cuïc:
  duøng chính meänh ñeà trong caâu chuyeän, trong phaân ñoaïn Kinh Thaùnh ñoù ñeå laäp boá cuïc.
  laøm ñöôïc nhö theá daân söï seõ hieåu ñöôïc töøng lôøi trong Kinh Thaùnh, nhôù maõi yù nghóa trong caâu chuyeän, ñoaïn ñoù vaø aùp duïng.
  Haõy phaân tích nhieàu hôn laø aùp duïng.
  Haõy taäp trung trong vieäc phaân tích taâm lyù, thaùi ñoä, phaûn öùng cuûa nhaân vaät trong ñoaïn ñoù.
  Duøng oùc töôûng töôïng maø tìm hieåu cho ñöôïc taâm lyù, thaùi ñoä cuûa nhaân vaät lôøi noùi, cöû chæ
  *vaán ñeà THUAÄTKEÅ CHUYEÄN:
   phaûi thuoäc loøng.
  oùc töôûng töôïng phong phuù.
  xaùc ñònh chi tieát theo trình töï.
  duøng göông maët mình dieãn ta noäi dung.
  khoâng taùn theâm nhöõng chi tieát phi lyù.
  dieãn ta baèng ñieäu boä, tay chaân, aùnh maét.nhaäp vai.
  daàu, mình tay chaân,
  aâm thanh nhaán maïnh.
  taäp luiyeän keå chueän tröôùc ô nhaø.
  trong cuoäc noùi chuyeän haøng ngaøy.
   ñoïc Kinh Thaùnh luùc naøo? keå luùc naøo? neáu ñaõ muoán keå thì khoâng caàn ñoïc.
  nhaäp ñeà theo thöøa tieáp vaên töï thì khoâng caàn phaûi ñoïc.
  keå vaø khoâng ñoïc. ñeå sau ñoù giaûi nghóa töø phaàn
  ñoïc vaø maø khoâng keå. roài giaûi nghóa töøng vieäc cuûa chyueän.
  vöøa keå vöøa ñoïc.
  coù khi baét ñaàu töø ñieåm cuoái cuûa caâu chuyeän  vaø
  coù luc laïi töø  treân ñi xuoáng theo trình töï cuûa Kinh Thaùnh..
  nhaäp vai thì keå deã hôn khoâng nhaäp vai.
  keå laïi caâu chuyeän moät caùh buoàn thaûm, laïc loûng, daøi doøng
  -khoâng ruùt ra ñöôïc nhöõng baøi hoïc troïng taâm, giaûng xong , daân söï khoâng bieát baïn muoán nhaán maïnh caùi ñieàu gì vì ñieàu naøo baïn cuõng nhaán maïnh, noùi lôùn quaù, laäp laïi nhieàu laàn.
  -khoâng ruùt ra moät meänh ñeà coâ ñoïng.
  Laäp Boá cuïc töø caâu chuyeän
  *Haõy döïa vaøo nhöõng ñieåm chính cuûa caâu chuyeän maø laäp neân boá cuïc.
  *löu yù nhöõng ñoäng töø, danh töø, töø ngöõ chính hoaëc nhöõng ñieàu, lôøi ñaõ l aäp laïi nhieàu laàn- nhöõng lôøi mang tính nhaán maïnh. daø döïa vaøo ñoù laø laâp neân boá cuïc.
  *Haõy chuù yù ñeán nhöõng nhaân vaät chính vaø caû nhaân vaät phuï. nhaân vaät phuï laøm noåi baät nhaân vaät chính. nhöng dieåm phuï laøm saùng toû nhöõng ñieåm chính.

  B/LAÄP BOÁ CUÏC TÖØ CAÙC ÑOÄNG TÖØ
  *löu yù caùc ñoäng töø trong caâu, trong ñoaïn, sau khi loâi noù ra thì vieäc keá laø
  *phaân loaïi nhoùm naày, nhöng ñoäng töø naày thuoäc traùch nhieäm cuûa ai, lieân ñôùi ñeán ai, ai chuû ñoäng vaø ai thuc ñoäng? ai laøm?
  Theâm leân: II Phierô 1.5- 11
  I Giaêng 1. 1- 4 : Toâi ñaõ nghe, nghe,  ngaém, rôø
  EÂsai 50.4
   Khaûi 1.6- 7
  Chaâm 6.16- 19
  Amoát 5. 1—10
  Soâphoâni 1. 2- 6
  Sophoâni 3.1
  Nhöõng caâu goác chính trong moät khuùc Kinh Thaùnh:  I Giaêng 1. 5- 10 caâu 7 vaø 9


  Caùch giaûi thích, giaûi nghóa, giaûi kinh laø haõy chuù yù caùc töø sau ñaây:
  Caùc töø sau ñaây coù nhieäm vuï laøm saùng toû yù nghóa cuûa nhöõng ñoäng töø.
  LÖU YÙ CAÙC TÆNH TÖØ
  LÖU YÙ CAÙC DANH TÖØ/ ÑAÏI DANH TÖØ/
  LÖU YÙ CAÙC TUÙC TÖØ.
  LÖU YÙ CAÙC TRAÏNG TÖØ.
  LIEÂN TÖØ.
   BOÅ TUÙC TÖØ.
  ÑIEÀU KIEÄN CAÙCH/
  MAÏNG LINH HAY LÔØI KHUYEÂN:
  Caùc caùch ñoái chieáu, so saùnh giöõa vieäc thieän-aùc, giöõa toát xaáu, giöõa buoàn vaø vui
  Ñeå yù ñeán trình töï thôøi gian, trình töï cuûa töøng vieäc laøm , töøng ngoâi thöù: Jacô:  4 7- 9 “
  Neàn taûng cuûa Lôøi phaùn : Vì ta laø Thaùnh neân caùc ngöôi cuõng phaûi thaùnh I Phierô
  Haõy neân troïn veïn nhö Cha caùc ngöôi laø troïn veïn Mathiô 6.
  Vì ta yeâu caùc ngöôi neân caùc ngöôi phaûi yeâu nhau.
  Vì ta tha thöù caùc ngöôi neân caùc ngöôi haõy tha thöù nhau.
  Ta röûa chaân....

  CAÙC THÌ: Quaù khöù,1 Hieän taïi, Töông lai.
  EÂsai 46.
  Roâma 8.29- 30
  Jacô  1.21 “
  Boû caùi gì? nhaân caùi gì? noù ôû ñaâu? taïi sao? Noù coù nghóa gì veà trình töï cuûa töøng vieäc?

  NHAÂN VAÄT chính vaø phuï/
  Nhaân vaät chuû ñoäng, vaø nhaân vaät thuï ñoäng:  EÂsai 44.3/ THI 23/

  Ñöøng taùch rôøi Caâu Kinh Thaùnh ra khoûi maïch vaên. EÂsai 40/
  Xuaát 3.7- 8/
  Jacô 1.19- 25 / chuùng ta coù theå giaûng rieâng caâu 21 roài sau ñoù giaûng tieáp caû phaân ñoaïn. NHö theá ta cho daân söï thaáy söï môùi laï, saâu saéc, phong phuù cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.
  Jacô 1. Baøi moät nhaán maïnh  caâu 5 vaø 16, 17/ sai ñoù ta giaûi thích tieáp

  Thöôïng haï vaên seõ laäp neàn, seõ laøm roõ caâu goác

  VAÁN ÑEÀ BOÁI CAÛNH ( caâu chuyeän hoaëc söù ñieäp:
  Jacô 1. 1 /
  Boái caûnh söù ñieäp cuûa tieân tri Jeâreâmi, Amoát, Vua EÂxeâchia, Joâ AÙch,  Noái keát giöõa caùc Vua vaø söù ñieäp. Tra tìm cho ñöôïc boái caûnh cuûa söù ñieäp
  Jeâreâmi 3. 6- 11 “trong ñôøi Josia??/              Em gaùi qu yû quyeät noù laø Ysôraeân/   Trôû veà cuõng ta khoâng heátv loøng/
  nhöõng chi tieát raát quan troïng trong vieäc tìm hieåu noäi dung hay nhöõng yù nghóa aån taøng dùi maïch vaên.
  *Jeâreâmi 1: 
  CAÂU 1- 3 : BOÁI CAÛNH SÖÙ ÑIEÄP
  CAÂU 4- 19 coù hai  phaàn söù ñieäp: moät cho Jeâreâmi vaø moät cho daân söï.  Laù thö cho ngöôøi Corinhtoâ : boái caûnh thaønh phoá, vaên hoùa, sinh hoaït xaõ hoäicoù aûnh höôûng treân tình traïng cuûa Hoäi Thaùnh vaø qua ñoù maø laù thö ñöôïc vieát ra.
  Boái caûnh thö Philip luùc Phaolo bò ôû  tuø
  Boái caûnh saùch Khaûi thò vaø taùc giaû cuûa noù.
   Boái caûnh Khaûi 1: Hoäi Thaùnh ñang bò baét bôù, ñang tan laïc, ñang maát ngöôi laõnh ñaïo, maát dieãm nhoùm , khoâng tö caùch phaùp nhaân, khoâng ñuû Kinh Thaùnh, nguy hieåm, ... Cöùu ChuùaJ hieän ñeán maø xaùc ñònh söï hieän höõu cuûa Ngaøi. Ñaây laø moät cuoäc chieán, Ngaøi tuyeân chieán
  II Söû 15 boái caûnh: 15.1 
  C/LAÄP BOÁ CUÏC ÑOÁI VÔÙI MOÄT NHAÂN VAÄT.

  An-ne “ töø than khoùc ñeán vui möøng” I Sam 1
  I-Ane- ngöôøi khoùc loùc
  II-Ane- ngöôøi tìm kieám Chuùa
  III-Ane-ngöôøi ñöôïc Chuùa ñaùp lôøi
  IV-Ane-ngöôøi ñöôïc Chuùa thöôûng
  Samuel: “ñöùng giöõ suïp ñoå
  I-Samuel-ngöôøi sanh ra töø tieáng khoùc cuûa meï
  II.............- ngöôøi lôùn leân giöõa ñoå naùt
  III-.................- ngöôøi ñoäc haønh vôùi Chuùa.
  IV-..........- ngöôøi laõnh ñaïo daân söï
  Mathiô ngöôøi thaâu thueá- Ngöôøi Leâvi, do chính Mathiô vieát.
  ngöôøi Trai treû giaøu coù Mathiô 10. 17- 27

  Khaûi 1: giaûng veà söù ñoà Giaêng thaáy Chuùa
  Hoaëc baøi hai: Cöùu Chuùa Jeâsus
  Hai troïng taâm ñeàu khai thaùc ñöôïc heát tuøy Ñöùc Thaùnh Linh daãn daét
  Jeâreâmi 12. 1-  17
  EÂsai 7- 9
  tieåu söõ, nguoàn goác, y nghóa teân, taâm taùnh, haønh ñoäng, moái quan heä, ñoái vôùi Chuùa, ñoái vôùi moïi ngöôøi, vieäc thieän, vieäc aùc, göông soáng, roát cuoäc , keát thuùc,  sau khi cheát deå laïi gì? con caùi,söù ñieäp, lôøi noùi, ñöùc tin, vo tín, toäi loãi, nguyeân nhaân sa ngaõ, taïi sao coù haønh ñoäng ñoù? phaùn ñoa ùn suy xeùt xem ngöôøi aáy laøm gì?

  LAÄP BOÁ CUÏC TRONG THEÅ BIEÄN LUAÄN/ LUAÄN THUYEÁT:

  TRONG THEÅ THI THÔ

  TRONG TRIEÁT LYÙ: Truyeàn Ñaïo, Nhaõ ca, Joùp.

  GIAÛNG TRONG THEÅ NGHIAÕ BOÙNG:
  *Neàn taûng cuûa nghóa boùng: Cöùu Chuùa Jeâsus ( saùch Heâbôrô )
  luaät phaùp chæ laø boùng cuûa söï toát laønh ngaøy sau” Heâbôrô 9.1
  Söï thôø phöôïng ñoù chaúng qua laø hình boùng cuûa nhöõng söï treân trôøi Heâbôrô 8.5/ 9.9/
  *Baèng chöùng veà vieäc hieåu theo nghóa boùng vaø giaûng theo nghóa boùng: Gal 4.28- 30 “ caû hai ñeàu coùn nghóa boùng” 4.24/  IPhierô 3.21/ Hôõi Quan tröôûng Soâ-Ñoâm/ Hôõi daân Goâmoârô EÂsai 1.10/
  Col 2.16/boùng- coøn hình thì trong Ñaáng Christ”
  Hôõi loaøi choù, ..
  *khoâng phaûi taát caû ñeàu coù theå giaûng theo nghóa boùng :
  Con löøa con./ ngöôøi phung, phung thuoäc linh, ngöôøi muø thuoäc linh, ngöôøi baïi thuoäc linh, ngöôøi bò quyû aùm taâm linh, tieáng keâu trong ñoàng vaéng, Juda Ich-ra-oát thôøi thôøi hieän ñaïi, keû caét bì thaät, keû baùn quyeàn tröôûng nam.


  TRONG THUAÄT TRUYEÄN:
  cuøng moät khuùc Kinh Thaùnh, coù nhieàu nhaân vaät caû chính laãn phuï.
  ta coù theå khai thaùc taát caû caùc nhaân vaät töø ñoù laáy ra nhöõng baøi hoïc:
  Luca 19 : COn Löøa con- con löøa meï/ Chuû löøa con,/ Cöùu Chuùa Jeâsus/  vaán ñeà duøng thí duï.
  vaán ñeà duøng nhöõng caâu danh ngoân. Söï trích daãn nhöõng caâu noùi cuûa ngöôøi khaùc:
  phaûi cho bieát nguoàn goác cuûa nhöõng caâu trích daãn, beøn khoâng ñoù laø keû ñaïo vaên. Neáu khoâng bieát nguoàn goác thì cuõng phaûi leân tieáng raèng ñoùkhoâng phaûi laø cuûata
  HCM: möôøi naêm troàng caây traêm naêm troàng ngöôøi:?????!!

  vaán ñeà laøm chöùng veà mình, veà gia ñình mình, vaán ñeà xöng toäi. Caù nhaân ngöôøi giaûng:
  ñöøng taäp chuù vaøo kinh nghieäm caù nhaân ngöôøi giaûng nhieàu quaù. Moãi baøi giaûng chæ neân coù moät hoaëc nhieàu nhaát laø hai kinh nghieäm thoâi. Ñoâi khi coù ngöôøi cho raèng: noùi nhieàu veà kinh nghieäm mình thì seõ thuyeâát phuïc nbn ngöôighe hôn laø noùi nhieàu LÔØi Ñöùc Chuùa Trôøi. Haõy xem laïi caùc söù ñieäp cuûa caùc tieân tri vaø söù ñoà trong Kinh Thaùnh; cuï theå laø Giaêng taïi ñaûo Baùt-Moâ qua saùch Khaûi thò, hoaëc saùch Phuùc AÂm Giaêng hay 3 laùThö tín Giaêng. Haõy ñoïc laïi saùch Xuaát ñeán saùch Phuïc truyeàn seõ cho thaáy soá chöû daønh cho kinh nghieäm caùc nhaân raát ít so vôùi Lôøi Chuùa.
  */Ñöøng maõi maõi xöng toäi aên naên vôùi Hoäi Thaùnh moãi khi giaûng.Ñieàu naày deã sanh ra söï xaøo xaùo, pheâ bình vaø phaûn taùc duïng. Nan ñeà naày laø do ngöôøi giaûng ñaõ khoâng tìm ñöôïc nhöõng Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi coù ñuû maïnh thuyeát phuïc ngöôøi nghe aên naên neân duøng chính mình ñeå thuyeát phuïc.
  */Ñöøng möôïn söï xöng toäi cuûa mình ñeå yeâu caàu Hoäi Thaùnh aên naên. Haõy ñeå cho Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi thuyeát phuïc hoïò chuùng aên naên.
  */Ñöøng neân ñem gia ñình ta ra laøm ví duï veà moïi laõnh vöïc, BAÏn cöù ñeå cho Hoäi Thaùnh thaáy gia ñình baïn hôn laø baïn phoâ tröông noù ra. Ñieàu nay gaây thöông tích lôùn cho daân söï duø laø göông toát hay xaáu. Coù ñoâi ngöôøi cöù laøm chöùng toát veà vôï hoaëc choàng mình hoaøi, hoïaê veà nhöõng ñöùa con thaønh danh; hoaëc laøm chöùng xaáu veà nhöõng ngöôøi trong gia ñình mình nhaèm ñeå phaùn xeùt ngöôøi khaùc. Haõy ñeå Ñöùc Thaùnh Linh haønh ñoäng xuyeân qua Lôøi Haèng soáng cuûa Ngaøi trong Kinh Thaùnh.
  kinh nghieäm khoâng phaûi laø Kinh Thaùnh, kinh nghieäm khoâng thay theá Kinh Thaùnh.
  kinh nghieäm phaûn aûnh Kinh Thaùnh,noù khoâng thay theá Kinh Thaùnh; noù khoâng laø chaân lyù
  Hoäi chuùng caàn nghe Kinh Thaùnh hôn laø nghe kinh nghieäm.
  kinh nghieäm ñaët treân neàn Kinh Thaùnh-Kinh Thaùnh khoâng ñaët neàn treân kinh nghieäm.
  Haõy ñeå Kinh Thaùnh thuyeát phuïc loøng ngöôøi nghe thay vì laø kinh nghieäm.


  VAÁN ÑEÀ HUÙT MAÄt.
  VAÁN ÑEÀ DUØNG ÑAÏI DANH TÖØ: NGOÂI THÖÙ BA DIEÃN TAÛ NHÖÕNG LEÕ THAÄT.
  VAÁN ÑEÀ NGOÂN NGÖÕ: vaên vieát vaø vaên noùi. haõy tieáp caän nhöõng loái haønh vaên cao ñep
  VAÁN ÑEÀ ÑAËT TEÂN:
  Kheùo leùo gioáng nhö ñaët teân con caùi trong nhaø, teân ñöôøng phoá, teân moät loaïi haøng, teân coâng ty.
  deã nghe
  haáp daãn, loâi cuoán.
  bieåu töôïng cho moät ñaët tính naøo ñoù.
  heù môû moät phaàn noäi dung thay vì toaøn phaàn.
  theå caâu hoûi, nghi vaán.
  ta thaùn.
  theå xaùc ñònh.
  theå phuû ñònh.
  theå ñoái .
  theå ñoái yù.
  möôïn moät caâu danh ngoân laøm deà muïc,
  ·        duøng nhöõng töø ngöõ cuûa mình.
  ·        Duøng nhöõng töø ngöõ trong nhöõng nôi khaùc cuûa Kinh Thaùnh.
  ·        Duøng chính ngoân ngöõ
  *THAÙI ÑOÄ SOAÏN BAØI:
  Maëc aùo vaøo, quyø xuoáng tröôùc maët Ñöùc Thaùnh Linh ñeå xin Ngaøi chæ daïy.
  NGUOÀN CUÛA SÖÙ ÑIEÄP & CÔ HOÄI CUÛA SÖÙ ÑIEÄP
  Nguoàn söù ñieäp töø Ñöùc Thaùnh Linh.
  nhöng cô hoäi cuûa söù ñieäp:
  Caàu nguyeän, ñoïc saùch, nghe giaûng, baùo chí, nghe laøm chöùng, thaêm vieáng, suy gaãm Kinh Thaùnh, ñoïc saùch boài linh, ñoái dieän nan ñeà, hoaøn caûnh thuaän vaø nghòch, bò Chuùa söûa trò daïy doã, Lôøi tieân tri, khaûi töôïng, giaác moäng, caûm thuùc Thaùnh linh trong loøng, gaëp keû thuø, ñau bònh, kinh nghieäm Chuùa, bò phaûn boäi, traùch nhieäm, chieâm ngöôõng Chuùa,quan saùt ñôøi soáng, quan saùt thieân nhieân, vuõ truï, vaät chaát.
  **Töø moät yù töôûng: caùch maïng thuoäc linh, tình traïng Hoäi Thaùnh, nhu caàu phuïc höng, aên naên, vaâng lôøi Chuùa, truyeàn giaùo, chöùng ñaïo caù nhaân.

  Nhöng haõy löu yù: neáu baïn coù moät yù töôûng caàn giaûng thì ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø baïn laáy tö töôûng ñoù laøm neàn taûng, maø phaûi laày Kinh Thaùnh laøm neàn taûng, Baïn phaûi Caàu nguyeän, tìm kieám Chuùa xem ñaâu laø Neàn taûng cho yù töôûng naày? haïy noùi chính xaùc hôn yù töôûng naày laø cuûa toâi hay cuûa Chuùa? Neáu yù töôûng naày cuûa Chuùa thì chaéc chaén phaûi Ngaøi ñaõ vieát tö töôûng aáy vaøo trong Kinh Thaùnh, vaø neáu vaäy thì xin Ngaøi haõy cho toâi ñoaïn Kinh Thaùnh neâu leân tö töôûng cuûa Ngaøi. Neáu khoâng coù thì Baïn khoâng ñöôïc quyeàn giaûng, khoâng neân laáy yKinh Thaùnh eùp vaøo theo khuoân pheùp tö töôûng cuõa loaøi ngöôøi, haõy kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöøng giaû maïo Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.  CHOÏN ÑOÏAN KINH THAÙNH NAØO?
  coù raát nhieàu ñoaïn Kinh Thaùnh xoaùy cuøng moät muïc ñích, höôùng veà cuøng moät chuû ñeà giaûi toû cuõng moät noäi dung thì ta haõy choïn ñoaïn Kinh Thaùnh naøo d eã giaûng/ roõ raøng/ nhieàu chi tieát, nhieàu yù.
  Loaïi nhöõng ñoaïn naøo thieáu chi tieát hoaëc coù vaøi ñieàu deä gaây ngoä nhaän chongöôì nghe.  VAÁN ÑEÀ PHAÙT AÂM:
  phaùt aâm khoâng ñuùng : tr= ch,
  Mieàn Baéc noùi ngoïng l= n/ n= l
  ñaët caâu hoûi kieåu keû caû vôùi hoäi chuùng.
  ñoïc Kinh Thaùnh khoâng ñuùng, thieáu hoaêc dö chöû.
  duøng töø sai.
   Ñoïc treân toøa giaûng phaûi roõ raøng, chaäm  raõi, phaùt aâm ñuùng töø, nhaán maïnh ñuùng choå, dieãn taû ñuùng nghóa
  VAÁN ÑEÀ ÑÒNH NGHÓA CAÙC TÖØ NGÖÕ:
  nhieàu vaø raát nhieàu nan ñeà ñeán töø choå hieåu töø ngöõ khaùc nhau.; ngöôøi ta khoâng chòu tröôùc nhaát coù moät ñoàng ñieäu, chung moät ñònh nghóa caùc töø ngöõ maø hoï laïi duøng noù roài maâu thuaån, lôõ boä, hoái tieác, baøng hoaøng, baát maõn vaø gaây goã.
  Treân toøa giaûng, qua toøa giaûng, trong baøi giaûng cuõng theá: khoâng ít ngöôøi soaïn baøi giaûng, vieát baøi giaûng, ñaõ leân toøa giaûng noùi thao thao baát tuyeät theá maø chính hoï cuõng chöa hieåu ñuû, bieát ñuùng nhöõng töø ngöõ maø hoï ñang duøng.
  VAÁN ÑEÀ DIEÃN TAÛ TRONG CÖÛ CHÆ.NGOÂN NGÖÕ TRONG CÖÛ CHÆ:

  CAÙC ÑOAÏN MAÃU:
  Cöùu Chuùa Jeâsus khoùc.
  Chuùa hoùa hình.
  CON LÖØA CON VAØ LÖØA CAÙI.Mathiô 21.3Maùc 11. 1- 14Luca 19.29- 35

   vaán ñeà tích luõy caùc baøi giaûng.vaán ñeà laäp hoà sô taäp caùc baøi giaûng

  -vaán ñeà -Laäp hoà sô theo ñaïi chuû ñeà.
   Duøng: Kinh Tieát Saùch Daãn; Trang cuoái cuøng cuûa Thaùnh Kinh Löôït Khaûo ñaõ gom ñöôïc.
  Kinh Thaùnh DAKE’S phong phuù veà nhoùm  chuû ñeà vaø giaûi kinh.


  moät Ñoaïn Kinh Thaùnh coù nhieàu Boá Cuïc:  Luca 19.
  moät caâu chuyeän, moät khuùc Kinh Thaùnh, moät ñoaïn luaän thuyeát coù theå coù 1- 3 boá cuïc tuøy vaøo troïng taâm mình xoaùy vaøo.

  ví duï: Khaûi 1:
  1.     6,7
  1.17- 18
  phaûi nhaùn maïnh ñieåm tích cöïc hôn laø tieâu cöïc.

  EÂsai 50.4
  Jacô 1:

  Chuù yù:
  nhöõng meänh ñeà quan troïng:  Khaûi 1: Ta laø Alpha, omega
  Khaûi 22 : kìa ta ñeán mau choùng 3 laàn
  Mathiô 13:nöôùc Thieân ñaøng gioáng nhö
  Lc 15: 3 söï kieän chính:3 ví duï xoaùy vaøo moät troïng taâm. tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.
  Mathiô 24: nhöõng gì xaûy ra cho Hoäi Thaùnh
  nhöõng gì cho xaõ hoäi
  nhöõng gì xay ra nôi khoâng truïng
  nhöõng gì cho ngöôøi chaên baày

  Giaêng 10
  Giaêng 15


  tieân tri : Jeâreâmi.
  Luaän thuyeát

  AÙp Caàu nguyeän: Saùng 18: AÙp khoâng  phaûi Caàu nguyeän cho Loùt duø Loùt laø chaùu cuûa oâng. OÂng ñaõ caàu thay cho caû thaønh Soâdoâm vaø Goâmoârô vôùi taám loøng yeâu thöông ñoái vôùi ñoàng baøo, nhöõng keû ñoàng loaïi.

  Giaûng moät caâu chuyeän duøng moät caâu goác khaùc:
  haõy ra khoûi Babylon.
  II Cor 6.12-
  Loùt ngöôøi coâng bình ñöôïc giaûi cöuù nhöng Vôï laïi maát.
  Loùt bò vaêng mieång chæ vì soáng coâng bình nhöng soáng  giöõa nhöõng keû aùc, soáng vôùi keû aùc, oâng giaûng cho hoï nhöng khoâng ai tin (II Phierô 2.7)

  Giaûng chính caâu Kinh Thaùnh treân II Cor 6. 14- 18

  SÖÏ PHAÂN REÕ THUOÄC LINH

  I-ÑIEÀU KIEÄN ÑEÅ ..
  1-Haõy ra khoûi giöõa chuùng noù.
  2-Haõy phaân reõ khoûi chuùng noù.
  3-Ñöøng ñaù ñoäng ñeán ñoà oâ ueát chuùng noù.
  4-Haî laøm cho mình saïch moïi dô baån veà xaùc thòt vaø Taâm Linh
  5-Laáy söï kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi maø laøm cho troïn vieäc neân thaùnh

  HIEÄU QUAÛ CUÛA SÖÏ PHAÂN REÕ: LAØM CON CUÛA CHUÙA

  Ta seõ laø Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi.
  ngöôi seõ laø con trai, con gaùi cuûa ta.


  khaûi ñaïo veà:
  vaán ñeà öùng duïng Kinh Thaùnh.
  PHAIÛ ÑIÒH NGHÓA TRÖÔÙC KHI ÖÙNG DUÏNG.
  1-Paul may traïi soáng.
  2-Giaûng phuïc höng ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh thì luoân luoân teù ngaõ, khoùc loùc? Jesus thì sao?
  3-giaûng daïy ôû ñaâu? cho ai?
  4-Laïc quyeân taøi chaùnh cho Hoäi Thaùnh? cho truyeàn giaùo? laøm sao ñeå ta ñöôïc thaønh coâng trong vieäc Hoäi Thaùnh daâng hieán? giaûng daïy xuaát saéc vaø Caàu nguyeän ñaày quyeàn naêng.Luyeän gioïng noùi cho truyeàn caûm, aám. khoâng phaûi heã la to laø ngöôøi ta ñöôïc thuyeát phuïc, noù coøn nhieàu yeâu toá phuï vaøo ñoù: Gioïng noùi.
  Taäp giaûng daïy.
  5-chuùng ta soáng nhôø söï daâng hieán?
  6-TIEÀN BAÏC:  phaûi trong saïch ñoái vôùi tieàn baïc: quyõ Hoäi Thaùnh/ ñöøng buoân baùn thaùnh chöùc

  6-giaûng daïy phaûi ñöùng moät choå? hay ñi qua laïi? giaûng nhö theá naøo.? laáy gì laøm chuaån cho chöùc vuï giaûng daïy? caùc söù ñoà, caùc tieân tri, Cöùu Chuùa Jeâsus.
  7-Coâ ñôn trong chöùc vuï?
  8-thaát baïi trong chöùc vuï? luùc naøo thì vaán ñeà naày vaãn laø ñieàu phaûi lo laéng, caûn thaän, canh phoøng caån maät vì ai töôûng mình ñöùng hay giöõ keûo ngaõ.
  Neáu coù lôõ ngaõ thì haõy noùi cho laõnh ñaïo bieát, ñöøng daáu dieám vì laõnh ñaïo nhö moät ngöôøi cha ñôõ ñaàu lo gaây döïng, höôùng daãn
  9-chöùc vuï ngaén nguûi quaù!
  10-Giaêng Baùptít can döï vieäc rieâng cuûa Heroât
  11-Töø thieän xaõ hoäi? neân khoâng?
  12- laøm chính trò neân khoâng? 
  13-baèng caáp, hoïc vò. Caùc söù ñoà, tieân tri khoâng caàn baèng caáp/!! Vaäy taïi sao ta laïi caàn?
  14-Ñeû con nhieàu hay ít? tuøy quyeát ñònh cuûa mãoãi ngöôøi, Chuùa vaãn ban phöôùc thoâi nhöng ta laïi bò chi phoái nhieàu trong chöùc vuï, bò giôùi haïn, neân nhôù laø raát ít gia ñình Muïc Sö thaønh coâng trong vieäc nuoâi daïy con/ Samuel/ Heli/
  15-Nuoâi daïy con. trao khaûi töôïng cho con ñi vaøo thanh chöùc. läp moät doøng doõi thaùnh cho Ñöùc Jeâhoâva. Taïo neân moät theá häeä môùi cho Ñöùc Chuùa Trôøi.
  16-chuaån bò böôùc vaøo tröôøng Kinh Thaùnh cho con. duø laø gaùi hay trai. Ta caên cöù treân nhu caàu cuûa chöùc vuï maø nuoâi daïy con caùi neân vôï Muïc Sö,neân ngöôøi truyeàn giaùo, neân giaùo vieân tröôøng Kinh Thaùnh ngaøy baây giôø, khi coøn uoán naén ñöôïc; uoán tre non deã hôn tre giaø.
   17-GIAO TEÁ: