ABOUT US

Our development agency is committed to providing you the best service.

OUR TEAM

The awesome people behind our brand ... and their life motto.

 • Neila Jovan

  Head Hunter

  I long for the raised voice, the howl of rage or love.

 • Mathew McNalis

  Marketing CEO

  Contented with little, yet wishing for much more.

 • Michael Duo

  Developer

  If anything is worth doing, it's worth overdoing.

OUR SKILLS

We pride ourselves with strong, flexible and top notch skills.

Marketing

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

Websites

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

PR

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

ACHIEVEMENTS

We help our clients integrate, analyze, and use their data to improve their business.

150

GREAT PROJECTS

300

HAPPY CLIENTS

650

COFFEES DRUNK

1568

FACEBOOK LIKES

STRATEGY & CREATIVITY

Phasellus iaculis dolor nec urna nullam. Vivamus mattis blandit porttitor nullam.

PORTFOLIO

We pride ourselves on bringing a fresh perspective and effective marketing to each project.

 • GIẢI NGHĨA SÁCH LÊ VI KÝ (TIẾP THEO 3)

  GIẢI NGHĨA SÁCH LÊ VI KÝ (TIẾP THEO 3)

  CỦA LỄ CHUỘC TỘI VÌ PHẠM LỖI LẦM (của lễ làm sạch, thánh hóa)
  Lê vi 4: 1 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào ai lầm lỡ mà phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va, và làm điều chẳng nên làm; 3 nếu là thầy tế lễ chịu xức dầu rồi mà phạm tội, và vì cớ đó gây cho dân sự phải mắc tội, thì vì tội mình đã phạm, người phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con bò tơ không tì vít chi, đặng làm của lễ chuộc tội.
  -         Chiên hay lang thang đi lạc, nên đưa nó vào rắc rối.....nó không chủ tâm chống lại chủ , nhưng bản chất nó như thế, nó ngu...
  -         Việc lầm lỡ phạm tội không phải không biết, mà vì bản chất.
  -         Chúng ta dâng của lễ này vì bản chất tội lỗi của chúng ta.
  Lê vi 5 1 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào ai lầm lỡ mà phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va, và làm điều chẳng nên làm; 3 nếu là thầy tế lễ chịu xức dầu rồi mà phạm tội, và vì cớ đó gây cho dân sự phải mắc tội, thì vì tội mình đã phạm, người phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con bò tơ không tì vít chi, đặng làm của lễ chuộc tội. 4 Người sẽ dẫn bò tơ đó đến cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhận tay mình trên đầu nó, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. 5 Thầy tế lễ chịu xức dầu rồi sẽ lấy huyết bò tơ đem vào trong hội mạc
  -         Cũng nói về của lễ này  nhưng khác một chút, nói đến việc ai làm sai với người khác và với Chúa thì cũng phải sửa lại cho đúng.
  -         Câu 2: sai với Chúa;
  -         Khi phạm lỗi sai với ai đó, thì phải đền một cái giá trả nào đó.

  TÓM TẮT;
  -         Của lễ làm nền tảng cho  các của lễ khác là: của lễ thiêu. Khi Chúa nhìn xuống bàn thờ đó Ngài tìm kiếm tấm lòng kết ước hoàn toàn với Ngài.
  -         Những con dê bò có làm đẹp lòng Chúa không? Nó chỉ là vật tạm thời để dạy dỗ dân sự về nhu cầu, sự tận hiến của Ngài. Bàn thờ là thập tự giá....Đức Chúa Trời nhìn xuống bàn thờ thấy: Chúa Jesus dâng hiến hoàn toàn chính Ngài và làm cho Đức Chúa Trời hoàn toàn thỏa lòng về điều đó.
  -         Dân sự dâng sinh tế nhiều năm để cho thấy họ cần có một của lễ thay thế, chúng ta cần .....trong mọi khía cạnh của cuộc đời. Chúa Jesus là sự thay thế của chúng ta. Chúng ta tin Chúa Jesus thì chúng ta ở trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời nhìn xuống chúng ta qua Chúa Jesus Ngài được đẹp lòng.
  -         Rô ma 12:
  -         Ê phê sô 5:2
  -         Chúa dạy dân sự dâng tế lễ để nhắc nhở họ cần phải đầu phục hoàn toàn cho Đức Chúa Trời, và nhu cầu cần có của lễ thay thế.
  -         Ai cũng có thể mang của lễ đến, nhưng chỉ thầy tế lễ trực tiếp dâng của lễ. Mỗi buổi sáng họ dậy vào đền thờ, và phải chắc chắn đèn thắp sáng, bánh trên bàn, của lễ được sắp sẵn.
  -         Việc dâng con sinh: cho biết chúng ta phải trả cái giá nào đó vì tội lỗi của họ.
  -         Họ phải mang sản vật đầu mùa tốt nhất:
  -         Chú ý: Đức Chúa Trời không thay đổi văn hóa ngoại trừ cách nào không đẹp lòng Chúa.
  -         CỦA LỄ CHAY: LÒNG BIẾT ƠN VỀ NHỮNG ĐIỀU CHÚA BAN
  -         CỦA LỄ THÙ ÂN: dân sự được ăn của lễ,
  o   Đây là chỗ duy nhất nói dâng đồ ăn cho Chúa; biểu tượng Chúa cùng dự mối thông công với con người.
  Khi nhìn xuống thập tự giá: Đức Chúa Trời thấy Chúa Jesus là của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân mang lại sự hòa bình với Đức Chúa Trời để chúng ta có thể có mối thông công với Đức Chúa Trời.
  Hê bơ rơ 13: He 13:15   15 Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra
  -         Khi chúng ta hát ngợi khen Chúa là chúng ta đang dâng của lễ chay cho Chúa.
  -         Của lễ chay: là món quà.
  -         Chúa muốn của lễ: ngợi khen và tạ ơn Chúa. (Chúa không muốn chúng ta ra chợ mua gạo đốt dâng lên)
  I Phi 2:5 4 Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời, 5 và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.
  -         Bây giờ chúng ta không chỉ là cái đền thờ. Nhưng chúng ta cũng là thầy tế lễ luôn. Trách nhiệm của thầy tế lễ là dâng của lễ.
  -         Dâng của lễ thiêng liêng: là gì? Đời sống, lời cầu nguyện, sự thờ phượng, ngợi khen, tâm tính, suy nghĩ....chúng ta có thực sự hiểu được ý nghĩa chúng ta là đền thờ của Chúa không? Đây là vinh dự vô cùng lớn, và trách nhiệm vô cùng quan trọng.
  -         Nếu thầy tế lễ dừng việc dâng của lễ thì việc gì xảy ra? Không còn dâng của lễ thiêu, dâng của lễ chay....Ngài sẽ lìa bỏ nơi đó...thậm chí Chúa còn để cho kẻ thù đến phá hủy đền thờ.Chúa sai tiên tri đến nói....ta không hài lòng về các ngươi.
  -         Chúa suy nghĩ gì Chúa ở trong chúng ta mà chúng ta vẫn sống ích kỷ, không ngợi khen Chúa, không tạ ơn Ngài..... Chúa nghĩ gì????? Chúng ta phải rất nghiêm túc suy nghĩ về việc có Đức Thánh Linh ở trong chúng ta là thế nào.
  -         Sự hiện diện của Đức Thánh Linh còn lớn hơn để chúng ta làm quyền năng các phép lạ. Chúng ta tôn quí Ngài, sự hiện diện Ngài, bản tính Ngài....chúng ta thờ phượng theo cách bày tỏ sự tôn quí Ngài. Chúng ta cần tạ ơn những gì Chúa ban cho thay vì tạ ơn và lằm bằm.
  -         Làm thế nào để chúng ta có thể dâng của lễ để có thể đẹp lòng Ngài??? Nhờ Chúa Jesus. Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, thông qua Chúa Jesus chúng ta mới trở thành đền thờ Chúa, thành thầy tế lễ. Chúng ta thất bại nhưng Chúa Jesus không như vậy.
  -         Cũng giống như khi xưa khi chúng ta phạm tội, thì cần dâng của lễ là xưng tội mình.
  -          
  LÊ VI 4:
  -         Có những tội không phải vì chủ tâm muốn phạm tội với Chúa , nhưng cũng không phải là không biết, nhưng là bởi bản chất.
  3 nếu là thầy tế lễ chịu xức dầu rồi mà phạm tội, và vì cớ đó gây cho dân sự phải mắc tội, thì vì tội mình đã phạm, người phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con bò tơ không tì vít chi, đặng làm của lễ chuộc tội. 4 Người sẽ dẫn bò tơ đó đến cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhận tay mình trên đầu nó, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va.
  -          Ông phải dâng của lễ gì? Bò tơ không tì vít
  -         Câu 13; nếu cả dân sự phạm tội...thì cũng phải dâng bò tơ.
  -         Câu 22 22 Ví bằng một quan trưởng nào, vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời mình, mà làm điều không nên làm, và vì cớ đó mắc tội; 23 khi nào người ta tỏ ra cho quan trưởng đó biết tội mình đã phạm, thì người phải dẫn đến làm của lễ mình, một con dê đực không tì vít chi, 24 nhận tay mình trên đầu dê đực đó, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi giết các con sinh dùng làm của lễ thiêu; ấy là của lễ chuộc tội
  o   Lãnh đạo chính quyền phạm tội: thì dâng con dê
  -         Câu 27-29: một người bình thường phạm tội: thì dâng con dê cái.
  -         Những điều này nói cho chúng ta cái gì????
  -         Gia 3:1   1 Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn.
  5 Thầy tế lễ chịu xức dầu rồi sẽ lấy huyết bò tơ đem vào trong hội mạc, 6 nhúng ngón tay mình trong huyết, rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va, đối ngang bức màn nơi đền thánh
  -         Bởi vì ông là thầy tế lễ, nên ông phải tự làm.
  -         Ông làm gì với huyết? Rảy huyết 7 lần, trong hội mạc, ngang bức màn nơi đền thánh.
  -         Dâng mỡ, cật, gan trên bàn thờ của lễ thiêu.
  -         Thịt, da, đầu giò, bộ lòng......đem thiêu hết ngoài trại quân.
  -         Khi thầy tế lễ, lãnh đạo phạm tội thì không ai được ăn của lễ đó. Toàn bộ con bò phải thiêu hết....ông thầy tế lễ không được nhận phần thưởng nào cho tội lỗi của ông.
  27 Nếu một người nào trong dân chúng, vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm điều không nên làm, và vì cớ đó phải mắc tội; 28 khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm, thì người phải vì cớ tội mình dẫn đến một con dê cái không tì vít chi, dùng làm của lễ, 29 nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội, rồi giết nó trong nơi giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. 30 Thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, bôi trên các sừng bàn thờ về của lễ thiêu, và đổ hết huyết dưới chân bàn thờ; 31 rồi, gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ về của lễ thù ân, đem xông trên bàn thờ, làm của lễ có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha.
  -         Khi dân thường phạm tội:
  -         Có Sự khác biệt nào?
  -         Chính người dân phải giết con dê.
  -         Của lễ: con dê cái
  -         Thầy tế lễ nhúng tay trong huyết, bôi huyết nơi sừng bàn thời của lễ thiêu
  -         Gỡ mỡ đem xông trên bàn thờ
  -         Tại sao thầy tế lễ phạm tội phải rảy huyết nơi thánh???? : vì thầy tế lễ phạm tội làm ảnh hưởng sự thánh sạch của đền thờ. Nên ông phải làm sạch nơi thánh trước khi ra ngoài thiêu của lễ thiêu.
  -         Đối với dân thường thì chỉ làm bàn thờ của lễ thiêu bên ngoài ô uế, nên chỉ cần rảy huyết trên bàn thờ bên ngoài thôi.
  Rô ma 3:20 Ro 3:20   20 chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
  -         Luật chỉ cho người ta biết tội lỗi.
  -         Hê bơ rơ 13: 11-14 11 Vả, huyết của con sinh bị thầy tế lễ thượng phẩm đem vào nơi thánh để làm lễ chuộc tội, còn thân thể nó thì đốt đi bên ngoài trại quân. 12 Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. 13 Vậy nên chúng ta hãy ra ngoài trại quân, đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục.
  o   Chúa Jesus chịu khổ ngoài thành: là hình ảnh con bò tơ...Chúa Jesus là của lễ chịu chết vì tội thầy tế lễ và cả dân sự.
  o   Của lễ chuộc tội chỉ về tương lai Chúa Jesus là của lễ thay thế cho chúng ta.
  o    
  -         He 12:23   23 gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, 24 gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.
  -         Chúa Jesus là Đấng Trung bảo. Huyết Ngài đã được rảy ra ở đâu? Chúa Jesus mang huyết của Ngài vào đâu?
  -         Hê 9:11-14 He 9:11   11 Nhưng Đấng Christ đã hiện đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy;Ngài đã Vượt Qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy; 12 Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời. 13 Vì nếu huyết của dê đực bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, 14 huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!
  o   Sự khác biệt:
  o   Chúa Jesus dâng một lần đủ cả, con vật phải dâng nhiều lần
  o   Huyết Chúa Jesus được dâng trong nơi chí thánh trên trời, huyết con vật được dâng ngoài hành lang và nơi thánh
  o   Vậy huyết nào tốt hơn? Chúa Jesus ....có ai muốn dâng con vật nữa không?
  o   Huyết Chúa Jesus làm sạch lương tâm, huyết con vật sạch bên ngoài.
  è Sách Lê vi là bối cảnh cho Tân ước.
  Lê vi 5:
  1 Khi người nào làm chứng bị bắt thề rồi, và phạm tội vì không tỏ ra điều mình đã thấy hay là đã biết, thì người đó sẽ mang tội mình.
  1 "Nếu một nhân chứng đã tuyên thệ, nhưng không chịu khai những điều mình thấy và biết, thì nhân chứng mắc tội.
  -         Loại tội lỗi nào? Tội không làm trách nhiệm phận sự làm chứng của mình đáng phải làm...thì bị tuyên án có tội.

  2 "Nếu ai đụng phải một vật không sạch như thây của thú vật không sạch (thú rừng hay gia súc) hoặc thây của một loại sâu bọ, dù không biết là mình đã đụng, thì cũng mắc tội vì người ấy đã trở nên không sạch. 3 Nếu người ấy đụng phải vật không sạch của loài người, bất kỳ dưới hình thức nào, thì khi biết mình đã đụng, người ấy sẽ mắc tội.
  -         Đây là luật về sự tinh sạch. Đây là luật quan trọng trong thời đó. Thời bấy giờ sự tinh sạch họ nghĩ đến chỉ nằm trong nghi lễ. Người thời xung quanh đó không quan tâm về sự thánh khiết và công bình. Đức Chúa Trời dùng ý tưởng thời đó dạy cho dân sự về sự thánh khiết và công bình của Ngài.
  -         Tại sao là không sạch khi chạm vào xác chết là điều tồi tệ?
  -         Tại sao có sự chết trên thế gian này? Vì tội lỗi. Nên khi chạm vào xác chết là chạm vào tội lỗi. Đối với con vật sạch không sạch...là dạy cho dân sự đâu là con Chúa chấp nhận hay không chấp nhận.
  -         Cho thấy người ta không có khả năng để tránh khỏi sự ô uế.
  4 "Nếu ai thề thốt - dù để làm một việc tốt hay xấu - mà không suy nghĩ trước, khi biết được lời thề của mình là dại dột, thì người ấy sẽ mắc tội.
  -         Thề một cách thiếu suy nghĩ cũng phạm tội.
  7 Nếu không phương thế lo cho có một chiên cái hay là một dê cái được, thì phải vì tội mình đã phạm,
  -         đem đến cho Đức Giê-hô-va một cặp cu hay là cặp bồ câu con: Một con dùng làm của lễ chuộc tội, một con dùng làm của lễ thiêu.
  -         8 Người sẽ đem cặp đó đến cho thầy tế lễ;
  -         thầy tế lễ sẽ dâng trước con dùng làm của lễ chuộc tội,
  -         vặn rứt đầu gần nơi gáy cổ không gãy lìa ra;
  -          9 đoạn rảy huyết của con sinh tế chuộc tội trên một phía của bàn thờ; huyết còn dư lại thì vắt dưới chân bàn thờ; ấy là một của lễ chuộc tội.
  -          10 Còn chim kia, người phải tùy theo lệ đã định, dùng làm một của lễ thiêu. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ vì người đó làm lễ chuộc tội người đã phạm, thì tội người sẽ được tha.

  Nếu là người quá nghèo: Nếu không phương thế lo cho có một cặp cu hay là cặp bồ câu con được,
  o   thì người vì tội mình đã phạm, phải đem một phần mười ê-pha bột lọc làm của lễ chuộc tội,
  o    không nên đổ dầu trên và cũng không nên thêm nhũ hương, vì là một của lễ chuộc tội
  o   Người sẽ đem bột đó đến thầy tế lễ; thầy tế lễ sẽ bốc một nắm làm kỷ niệm, và xông trên bàn thờ như cách xông của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va: ấy là một của lễ chuộc tội.
  o   13 Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ vì người đó làm lễ chuộc tội người đã phạm về một trong mấy điều nầy [†]
  o   , thì tội người sẽ được tha; bột còn dư lại sẽ thuộc về thầy tế lễ như trong cuộc của lễ chay vậy.
  -         khi phạm tội thì luôn phải trả giá. Giá Đức Chúa Trời trả cho chúng ta rất cao. Đức Chúa Trời mất Con duy nhất của Ngài.
  Người phạm tội ăn cắp vật thánh của Chúa:
  -         14 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 15 Khi nào ai ở bất trung, lầm lỡ phạm đến vật thánh của Đức Giê-hô-va, thì ai đó vì sự mắc lỗi mình,
  -         phải dẫn đến Đức Giê-hô-va một con chiên đực không tì vít chi bắt ở trong bầy,
  o   đánh giá bằng siếc-lơ bạc, tùy theo siếc-lơ của đền thánh; ấy sẽ là một của lễ chuộc sự mắc lỗi.
  o    16 Người đó phải bồi thường và phụ thêm một phần năm giá trị của vật mình đã phạm đến nơi đền thánh, rồi giao vật đó cho thầy tế lễ.
  o   Thầy tế lễ sẽ dùng chiên con đực về của lễ chuộc sự mắc lỗi mà làm lễ chuộc tội cho người ấy, và tội người sẽ được tha.
  -         Con vật mang đến phải tương tương với giá vật người đó đã ăn cắp. ...rồi phải bù thêm 1/5 giá trị nữa.
  Lê vi 6:
  2 Khi nào ai mắc tội phạm đến Đức Giê-hô-va, hoặc nói dối cùng người lân cận mình về đồ vật gởi hay là tin mà giao cho, hoặc về một tài vật trộm cắp, hoặc giựt lấy của người lân cận mình: 3 hoặc nếu xí được một của mất mà nói dối về của đó, hoặc thề dối về một trong các việc người ta phạm tội được; 4 khi nào đã phạm và mắc lỗi như vậy, thì phải trả lại vật mình đã ăn cắp, hoặc vật đã giựt lấy, hoặc vật đã tin gởi cho, hoặc vật làm mất xí được, 5 hoặc về các món người đã thề dối: người phải thường nguyên lại và phụ thêm một phần năm giá trị mà giao cho chủ vật đó ngày nào mình dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi.
  -         Phải trả lại đồ ăn cắp
  -         Bồi thường 1/5 giá trị vật ăn cắp.
  -         Xa chê đền gấp 4 lần à ông đã thực sự thay đổi, vì làm hơn những gì luật đòi hỏi.
  -         Mathi 20:28 Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.
  -         Chúa Jesus trả giá cho chúng ta và cũng trả giá cho những gì chúng ta đã ăn cắp từ Đức Chúa Trời về chính cuộc đời mình.
  -         Ê sai 53:10 Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng.
  -         Chúa Jesus là của lễ chuộc tội;
  -         Đức Chúa Trời yêu cầu 5 loại của lễ khác nhau: 3 của lễ đầu là có mùi thơm cho Chúa.
  o   Của lễ thiêu: dâng trọn đời sống, đầu phục hoàn toàn đời sống mình cho Chúa. Chúa Jesus đến để làm trọn ý Chúa. Thập tự giá là bàn thờ của Ngài
  o   Của lễ chay: sự biết ơn Chúa, về sự sống, sản vật Chúa ban... Chúa Jesus là của lễ chay..ta là bánh
  o   Của lễ thù ân: sự hòa bình, thông công. Chúa Jesus là của lễ hòa bình, bởi huyết Chúa Jesus mang đến sự hòa bình giữa chúng ta với Đức Chúa Trời , qua đó chúng ta có mối thông công với Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Ngài. Vì Đức Thánh Linh ở trong chúng ta nên chúng ta có mối thông công với Ngài mọi lúc.
  o   Của lễ không có mùi thơm: CỦA LỄ CHUỘC TỘI.
  §  Chuộc cho bản chất tội lỗi của chúng ta.
  §  Trả cho việc làm sai trái
  §  Chúa Jesus là của lễ chuộc tội cho chúng ta , huyết Chúa Jesus thanh tảy chúng ta khỏi tội lỗi. Huyết Chúa Jesus thanh tảy bản chất tội lỗi của chúng ta , Ngài trả giá cho chúng ta về tội chúng ta đã phạm với Đức Chúa Trời và với người khác.
  -         Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy cần dâng của lễ nào đó:thì cần chạy đến với Chúa Jesus , xin huyết Ngài thay tẩy chúng ta , chúng ta tạ ơn Ngài, dâng chính mình cho Ngài.
  Chú ý khi nghiên cứu KT:
  -         Điều lặp đi lặp lại
  -         Điều tương tự
  -         Điều khác nhau
  Đoạn 6: những chỉ dẫn chi tiết cho thầy tế lễ
  Của lễ thiêu:
  -         Thiêu trên đống lửa tại bàn thờ cả đêm đến sáng (ngày nào cũng vậy)
  -         Thầy tế lễ mặc áo lá trong, quần bằng vải gai
  o   Hốt tro vật thiêu đổ gần bàn thờ
  o   Sau khi đổ cho thì phải thay áo...vì nơi đổ cho là ô uế
  -         Lửa bàn thờ phải cháy luôn không được tắt
  -         Mỗi buổi sáng phải chụm lửa thêm,
  -         sắp của lễ, xông mỡ và của lễ thù ân...
  -         dân số 28:3 3 Vậy, ngươi phải nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng; Nầy là của lễ dùng lửa đốt mà các ngươi sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va: Mỗi ngày, hai con chiên con đực giáp năm, không tì vít, làm của lễ thiêu hằng hiến. 4 Ngươi phải dâng con nầy vào buổi sớm mai và con kia vào buổi chiều tối; 5 còn về của lễ chay, thì phải dâng một phần mười ê-pha bột lọc nhồi với một phần tư hin dầu ô-li-ve ép. 6 Ấy là của lễ thiêu hằng hiến đã lập tại núi Si-na-i, là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va
  -         2 con này đều là của lễ thiêu: một con vào buổi sáng và 1 con vào tối. Còn của lễ thù ân thì có thể dâng bất kì lúc nào.
  -         Lửa trên bàn thờ luôn luôn cháy: công việc của thầy tế lễ hốt tro và giữ lửa luôn cháy.
  -         Le 9:24   24 một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa của lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Cả dân sự thấy, đều cất tiếng reo mừng và sấp mặt xuống đất.
  -         Chúa muốn ngọn lửa Ngài đã bắt đầu được cháy liên tục. Có sự tận hiến liên tục cho Chúa và trả giá liên tục cho tội lỗi.
  -         Điều kì diệu: giá trả của Chúa Jesus có thể trả hết cho những của lễ dâng liên tục đó.
  -          
  Của lễ chay:
  -         Một nắm bột lọc, dầu, nhũ hương đem xông trên bàn thờ...có mùi hương
  -         Phần dư: A rôn và con trai (người nam) sẽ ăn không pha men, tại nơi thánh, tại hành lang hội mạc
  o   Kông được nấu với men
  -         Ai đụng đến của lễ chay sẽ nên thánh.
  Của lễ chay trong ngày chịu phép xức dầu:
  -         1/10 ê pha bột lọc (sáng dâng một nửa, chiều dâng một nửa)
  -         Bột chiên trên chảo với dầu, cắt từng miếng dâng lên có mùi thơm
  -         Của lễ chay của thầy tế lễ thì đốt hết, không được ăn.
  Của lễ chuộc tội; câu 24-30
  -         Giết con sinh tại trước mặt Chúa
  -         Đây là vật chí thánh
  o    
  -         Thầy tế lễ ăn thịt nó trong nới thánh
  o   Thầy tế lễ dâng thì ông phải ăn
  o   Chúng ta phải tham gia trọn vẹn với Chúa
  -         Đụng đến con sinh sẽ nên thánh
  o    
  -         Nếu huyết văng vào áo thì phải giặt áo trong nơi thánh
  o    
  -         Nồi đất dùng nấu thịt thì phải đập bể
  -         Nồi đồng thì phải cạo rửa sạch
  -         Không nên ăn của lễ chuộc tội của thầy tế lễ.
  o   2 của lễ mà thầy tế lễ không được ăn: của lễ khi thầy tế lễ phạm tội, của lễ chuộc tội cho cả dân chúng phạm tội


  Tại sao ngày hôm nay chúng ta không cần dâng của lễ đổ huyết nữa? Vì Chúa Jesus đã dâng chính mình một lần đủ cả để thay thế cho chúng ta rồi.

  Lê vi 6: 8 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng
  -         Câu này dùng để bắt đầu dạy dỗ điều mới
  -         
 • PAGEVIEWS

  Labels

  WHAT WE DO

  We've been developing corporate tailored services for clients for 30 years.

  CONTACT US

  For enquiries you can contact us in several different ways. Contact details are below.

  GIA ĐÌNH GIEO GIỐNG

  • Street :Road Street 00
  • Person :Person
  • Phone :+045 123 755 755
  • Country :POLAND
  • Email :contact@heaven.com

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.