• LỄ AN TÁNG THI HÀI NGƯỜI LỚN

  I.                  CHƯƠNG TRÌNH LỄ NHẬP QUAN

  CHUẨN BỊ
  1.Quan tài đã ở vị trí hành lễ.
  2.Mời Hội Thánh đứng.
         3.Người hành lễ mời tang gia đến bên giường của người quá cố và hướng dẫn việc đưa
            thi hài vào áo quan tang gia đứng hai bên quan tài.                                                           
                               

  KHAI LỄ
    1.Bài đàn
            2.Tôn vinh Chúa                                                      Hội chúng
            3.Cầu nguyện khai lễ

  CHÍNH LỄ
    1. Tôn vinh Chúa                                                     Ban hát
    2. Đọc Kinh Thánh.
    3. Giảng luận.
    4. Cầu nguyện cho tang gia.
    5. Nhìn mặt lần cuối.
    6. Đóng áo quan.
    7. Phát tang.

  TẤT LỄ
    1.Cầu nguyện chung.
    2.Thánh ca tất lễ.
    3.Chúc phước.

  II.               CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN TÁNG

  CHUẨN BỊ
      1. Bài đàn         (Hội chúng đứng)
      2. Người phụ lễ đi trước dẫn linh cữu và tang gia vào nhà thờ.

  A. KHAI LỄ             (Hội chúng đứng)
    1. Đọc Kinh Thánh.
    2. Tôn vinh Chúa.
    3. Cầu nguyện khai lễ.

  B. CHÍNH LỄ
    1. Tôn vinh Chúa                                                     Ban hát
    2. Tiểu sử người quá cố
    3. Giảng luận
    a. Đọc Kinh Thánh
    b. Chia sẻ

    4. Cầu nguyện cho tang gia
    5. Phân ưu                                                 Các ban trong Hội Thánh
    6. Lời cảm tạ                                             Đại diện tang quyến
    7. Thông báo về việc di quan

  C. TẤT LỄ               (Hội chúng đứng)
    1. Cầu nguyện chung
    2. Tôn vinh tất lễ
    3. Cầu nguyện tất lễ và chúc phước
      
  TIỄN ĐƯA
    1. Bài đàn               (Hội chúng đứng)
    2. Người phụ lễ dẫn linh cữu và tang gia ra khỏi nhà thờ.

  III.           CHƯƠNG TRÌNH HẠ HUYỆT

  CHUẨN BỊ
  *Hạ quan tài xuống huyệt

  A. KHAI LỄ
      Tôn vinh Chúa        (Thánh ca về sự sống lại và thiên đàng)

  B. CHÍNH LỄ 
    1. Đọc Kinh Thánh
    2. Tuyên bố gửi xác
    3. Cầu nguyện
    4. Lời cảm tạ                                              Đại diện tang quyến

  D. TẤT LỄ
      1. Cầu nguyện chung
      2. Hát tôn vinh
      3. Cầu nguyện chúc phước


  IV.           BÀI GIẢNG CỦA MỤC SƯ HÀNH LỄ

        Trong vòng thân thuộc của người quá cố, có người đã tin Chúa, có người chưa tin, nên bài giảng của Mục sư phải nhắm vào cả hai hạng người này: Cảnh cáo người chưa tin Chúa và an ủi người đã tin.

       a. Gợi ý bài giảng cho người chưa tin Chúa
           Đấng Tạo Hóa đã định: “Mỗi người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hêb 9:27). Già trẻ, thiện ác đều chết. Sống chết chưa phải điểm tận cùng của mọi người. Chết chỉ là điểm tận cùng của thân thể, lại là điểm bắt đầu của linh hồn. Chết là qua đời, từ trần, quy tiên chứ không phải là tiêu diệt. Thiện ác đến cuối cùng sẽ có báo ứng:“Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy” (Truyền đạo 12:14). Hãy nghĩ đến giờ phút nghiêm trọng đó.
  Có người chỉ lo cho thân thể mà không lo cho linh hồn tức là lo về đời này mà không lo về đời sau ( Luca 12:16-21).
        Hãy xem số phận tương lai của người đó ( Luca 16:19-31).
        Linh hồn quý lắm ( Math 16:26). Chúa Giê xu không cứu thân thể anh trộm cướp khỏi thập tự giá mà cứu linh hồn anh khỏi hỏa ngục đời đời và đem về trời với Ngài ( Luca 23:39-43).
        Ngài đã trả một giá vô cùng lớn lao để cứu chuộc mọi người như vậy ( Mác 10:45).
        Kết luận và khuyên(Truyền 12:1-7; Công vụ 16:31 và II.Cô 6:2….).

       b. Gợi ý bài giảng cho người đã tin Chúa
           Trong Chúa không bao giờ thất vọng mà lúc nào cũng hy vọng, dầu phải đứng trước sự chết cũng vậy( I.Tê 4:13-18 & I.Cô 15:35-57).
      Chúa Giêxu đã phó chính mình Ngài vào sự chết, Ngài đã đắc thắng sự chết và sống lại một cách vinh hiển chưa từng có. Chúng ta không còn sự chết, sự chết đã mất hết nọc độc. Chúa Giêxu đang cầm quyền sự chết và âm phủ( Khải 1:18). Chúa đã sống lại, nên chúng ta cũng sẽ sống lại với một thân thể vinh hiển kỳ diệu như Chúa, khi Ngài từ trời trở lại( Philíp 3:20-21). Thân thể chết như hột giống, thân thể sống lại như một đóa hoa.
       Vì vậy, sự chết của người Thánh là quý báu trước mặt Chúa như sự chết của Êtiên( Thi 116:15 & Công vụ 7:54-60).
      Sự chết của người Thánh là niềm ao ước của chúng ta(Dânsố 23:10).
       Phao lô đã chấp nhận, dầu ông sống hay chết, miễn Chúa được tôn vinh. Nên đối với ông, sống là Chúa, chết là lợi. Ông bị ép giữa hai bề, muốn sống mà cũng muốn chết, vì cả hai đều lợi ích( Philíp 1:20-23). Ông đã sẵn sàng sống mà cũng sẵn sàng chết ( II.Timôthê 4:6-8).
         “ Phước thay cho những kẻ chết là chết trong Chúa”.
                 (Khải huyền 14:13)
        Họ đã gieo, bây giờ họ gặt, họ đã dự bị, bây giờ họ thụ hưởng.


  V. LỜI TUYÊN BỐ GỬI XÁC TRONG LỄ HẠ HUYỆT
       Mục sư lấy một nắm đất bỏ xuống huyệt và nói: Vì đã đẹp lòng Đức Chúa Trời toàn ái, toàn năng và theo sự khôn ngoan tuyệt diệu của Ngài mà cất linh hồn của anh(chị) chúng ta về với Ngài, chúng ta hy vọng chắc chắn về sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời, nên tạm gửi thi hài của anh(chị) chúng ta vào phần mộ này mà chờ đợi ngày tái lâm của Cứu Chúa Giêxu Christ.

        NGHI THỨC AN TÁNG THI HÀI TRẺ CON:
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels