• Chức VỤ Giúp Đỡ

  trưng dẫn một câu Kinh Thánh: ISu1Sb 22:15 (KJV) “Vả lại, con có nhiều nhân công, thợ đục đá, thợ hồ, thợ mộc, đủ người thạo về các thứ công việc”
  Môn học: Chức VỤ Giúp Đỡ
  Chú thích: Cụm từ “ Chức vụ giúp đỡ” cũng có thể được hiểu là “ chức vụ của những sự giúp đỡ”, nhưng trong dàn bài này luôn được dịch là “ chức vụ giúp đỡ” dịch gần – ND.
  Phần giới thiệu:
  • Xuất 17: 8-15 & Xuất 18: 13-26
  • Chức vụ giúp đỡ không thấp kém hơn các chức vụ khác
  I/. SỰ KÊU GỌI VÀO NHỮNG SỰ GIÚP ĐỠ
  A. Có một sự kêu gọi vào những sự giúp đỡ giống như sự kêu gọi vào những ân tứ chức vụ khác.
  1. I Phi-e-rơ 4:10-11
  2. Có các chức vụ khác với các chức vụ đương nói tới ở Ê-phê-sô 4:11; Rooma12:3-8.
  3. Có một ân điển ( sự ban ơn) cho chức vụ giúp đỡ
  4. I Côr 12:28
  5. Nhiều người được gọi vào chức vụ giúp đỡ nhưng họ không kết quả vì họ nghĩ mình phải là những người dẫn đầu một chức vụ nào đó, hơn là trở thành một người giúp đỡ.
  6. Họ đã cảm nhận được sự kêu gọi, nhưng họ lại nghĩ ngay rằng họ phải là mục sư hay một người giảng dạy.
  7. Một số người dẫn bước quá sớm và chưa được chuẩn bị sằn cho chức vụ này.
  B. Chấp sự là một hình thức của chức vụ giúp đỡ.
  1. Philip 4:4; Rooma 16:1
  2. Công Vụ 6:1-7
  3. Phi líp đã được sử dụng một cách mạnh mẽ. Sau này trở thành một nhà truyền giáo ( Công 8:4-8; Công 21:8-9).
  4. Những người còn lại có lẽ vẫn tiếp tục làm chấp sự.
  C. Chức vụ âm nhạc là một chức vụ giúp đỡ.
  1. Chức vụ này cũng là một ân tứ và cũng cần sự xức dầu y như chức vụ về Lời Chúa,
  2. II Các vua 3:11-16 nó mang đến sự xức dầu khi hoàn cảnh không thuận lợi.
  II. CHỨC VỤ GIÚP ĐỠ TRONG CỰU ƯỚC
  A. Giô Suê
  1. Giô-suê 1:1
  2. Giô suê đã phục vụ môi se suốt 40 năm trong Sa mạc. Sự xức dầu đã ở trên Môi se đã được chuyển giao sang Giô suê.
  Dẫn nhập: ngày nay nếu chúng ta ở trong chức vụ giúp đỡ các chức vụ khác thì vẫn tốt hơn thời Giô-suê, vì Giô suê đã phục vụ Môi se trong hoàn cảnh và môi trường không thuận lợi.
  3. Sự xức dầu đã đến không chỉ thông qua sự đặt tay, mà còn thông qua sự phục vụ và hầu việc cách trung thành cho người của Đức Chúa Trời. Sự xức dầu đã được chuyển giao thông qua sự ảnh hưởng, sự liên hiệp và môi trường.
  4. Xuất 24:8-18
  B. Bết-sa-lê-ên
  1. Xuất 31: 1-11 ( Tìm lại)
  2. Đức Chúa Trời cũng đã kêu gọi một số người đến cùng vai sát cánh với Môi se để giúp cho khải tượng được hoàn tất.
  C. Ê-li-sê
  1. Ê-li-sê đã phục vụ Ê-li trong khoảng từ 15-20 năm.
  2. II Các vua 3:11-14.
  3. Sự xức dầu trên Ê-li đã đến gấp đôi trên Ê-li-sê.
  4. Chúng ta sẽ không bao giờ học được cách để vận hành trong sự xức dầu của Ê-li-sê cho đến khi chúng ta học được cách phục vụ một Ê-li.
  III/. CHỨC VỤ GIÚP ĐỠ TRONG TÂN ƯỚC
  A. Các môn đồ:
  1. Các môn đồ đã rao giảng, chữa lành một mình ( không có Chúa Giê-xu đi cùng) Ma-thi-ơ 10: 4-8.
  2. Nhưng phần lớn thời gian họ đã giúp đỡ Chúa Giê-xu trong chức vụ của Ngài.
  B. Phao lô và đội của ông:
  1. Công vụ: Họ chẳng bao giờ đi một mình. ( Công 13:1-5).
  2. Họ chỉ đơn giản là Phao lô làm việc mà Đức Chúa Trời ông làm.
  3. Thái độ của Ti-mô-thê ( Philip 2: 19-23; I Cor 4:17) Xem lại kinh thánh trên.
  IV/. THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI LÀM CHỨC VỤ GIÚP ĐỠ
  A. Tinh thần của một người giúp đỡ thật là một tấm lòng tôi tớ.
  1. Mác 10: 42-45
  B. Sự trung tín.
  1. Đức Chúa Trời không ban thưởng cho chúng ta tùy theo cách chúng ta đứng trong chức vụ nào; Ngài ban thưởng cho sự trung tín.
  2. I Côr 4:2; Châm 28:20.
  3. Sự chuẩn bị không bao giờ là thời gian hoang phí cả. Những sự chuẩn bị đôi khi có thể giúp đỡ cho chức vụ của một người khác. ( Lu 16:12).
  4. Đừng thăng tiến chính mình. Hãy thăng tiến lời Đức Chúa Trời và Ngài sẽ thăng tiến bạn. ( Châm ngôn 20:6).
  5. Ti-mô-thê và Tít đã trung tín trong việc phục vụ Phao lô và sau này Đức Chúa Trời đã ban cho họ chức vụ của chính họ.
  C. Sự thuận phục:
  1. Hê-bơ-rơ 13:17
  2. Sự thuận phục Đức Chúa Trời được bày tỏ thông qua sự thuận phục con người.
  3. Hiểu sự khác biệt giữa sự đồng ý và sự thuận phục.
  V/. CÁC NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI Ở TRONG CÁC CHỨC VỤ GIÚP ĐỠ.
  A. Phải cung cấp sức mạnh cho người lãnh đạo của mình:
  1. Người đó phải có một thái độ của đức tin, người đó mang một thái độ vui mừng, chiến thắng.
  B. Phải tôn trọng người lãnh đạo, chấp nhận cách giải quyết công việc của ông và phải dung chịu cá tính của người lãnh đạo.
  1. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta thành những người khác nhau. Hãy nhớ rằng: mục đích là một nhưng phương pháp có thể khác nhau.
  2. Hãy thuận phục cách giải quyết các sự việc của ông I Côr 4:17.
  C. Hãy hiểu cách suy nghĩ của người lãnh đạo.
  1. Không phải hai người có suy nghĩ giống hệt nhau, nhưng hãy cầu nguyện để bạn hiểu ông.
  2. Hãy từ chối tiếp nhận những ý nghĩ sai.
  D. Phải bước đi trong sự đồng ý và thuận phục người lãnh đạo.
  1. Bằng cách thuận phục người lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã chỉ định, chúng ta tỏ ra rằng mình đang thuận phục Ngài. ( I Phi-e-rơ 5:5).
  2. Tinh thần độc lập trong các Hội Thánh hiện nay đang gây ra nhiều nan đề.
  3. Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ thiết lập bạn như một uy quyền cho đến khi trước hết bạn đã học cách thuận phục uy quyền.
  E. Phải xem sự tấn tới của người lãnh đạo mình là mục tiêu quan trọng nhất.
  1. Khải tượng của chính bạn có tầm quan trọng thấp hơn.
  2. Khi bạn giúp đỡ cho khải tượng của người lãnh đạo mình được hoàn thành thì Đức Chúa Trời sẽ làm thành khải tượng của chính bạn.
  3. Đừng xem công việc như một “ Bàn đạp” cho chức vụ của chính bạn.
  F. Phải tuân lệnh ngay lập tức và đúng đắn.
  1. Để trở thành một người lãnh đạo – người dẫn dắt giỏi thì trước hết phải học làm một người đi theo giỏi.
  G. Phải là một sự nâng đỡ cho người lãnh đạo của mình:
  1. Những người lãnh đạo cũng chỉ là con người, đã là con người thì không tránh khỏi sai lầm.
  2. Hãy ở đó để nâng đỡ, bảo vệ ( bênh vực) người lãnh đạo của bạn.
  3. Hãy công khai ủng hộ người lãnh đạo.
  4. Phải là một người truyền thông tốt.
  5. Đây là điều bắt buộc đối với các chức vụ giúp đỡ. Đây là cách duy nhất để xây dụng sự tin cậy lẫn nhau giữa người lãnh đạo và người ở trong chức vụ giúp đỡ. Đừng giấu diếm sự việc gì .
  6. Hãy canh chừng tinh thần của Áp-sa-lôm.
  7. II Su15:1-4
  - Luôn luôn tìm cách che dấu sai lầm và làm cho người lãnh đạo tỏ vẻ tốt.
  - Hỗ trợ người lãnh đạo ngay cả khi bạn nghĩ rằng ông sai trái.


 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels