• ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI

  Chủ đề: ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI
  Chúng ta có mối quan hệ với A-Ba là Cha chúng ta và với anh cả của chúng ta là Chúa Giê xu Christ.

  Chúng ta làm công tác là người mai mối thuộc linh, công việc của chúng ta là cứ mai mối người ta đến gặp Chúa Giê xu, vì chúng ta là nàng dâu và Chúa Giê xu là chàng rể của chúng ta.

  Có bài hát: Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng vĩ đại, cao cả.

  Thường chúng ta nhìn về Đức Chúa Trời của thời Cựu Ước, lúc nào Ngài cũng nổi thạnh nộ, Ngài dường như lấy làm vui thích khi trừng phạt chúng ta lắm thì phải. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong thời Tân Ước, giao ước mới, giao ước của tình yêu thương.
  Đức Chúa Trời hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, cũng cùng một tấm lòng của Chúa, cũng một Đức Chúa Trời nhưng Ngài hoạt động, vận hành theo hai giao ước khác nhau.
  Bây giờ, chúng ta sẽ học về chủ đề: ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI NHƯ THẾ NÀO?
  Trong Sáng Thế Ký 1:1: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.”

  I Cô-rinh-tô 15: 20: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.”
  Chúa Giê xu là trái đầu mùa, là khởi đầu của chúng ta từ kẻ chết sống lại.
  Ê-phê-sô 1:4 cho chúng ta biết: “ 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời,”
  Từ trước buổi sáng thế, tức là trước khi thế giới này được dựng nên, Chúa đã có khát khao yêu mến chúng ta. Giữa cái thế giới vũ trụ bao la mà Chúa lại yêu thương chúng ta.
  Chính vì thế mà chúng ta mãi mãi không bao giờ và không bao giờ hiểu thấu được chiều sâu, chiều rộng, chiều cao, chiều dài của tình yêu thương Đấng Christ.
  Minh họa: Quý vị ở đâu so với vũ trụ bao la của trái đất này, trái đất này so với hành tinh mặt trời và hành tinh khác thì chỉ bằng cái chấm nhỏ mà thôi.
  Trái đất quay quanh mặt trời, tất cả vũ trụ này được nâng đỡ bởi cánh tay của Chúa. Nếu quả đất quá gần mặt trời thì sẽ quá nóng, nếu quá xa thì quá lạnh.
  Ngày hôm nay, các nhà khao học chứng minh Kinh Thánh là đúng, không phải Kinh Thánh chứng minh khoa học là đúng mà là khoa học chứng minh Kinh Thánh là đúng.
  Ngài đã dựng nên mọi sự và nâng đỡ muôn vật là bởi Lời của Ngài.
  Thánh đồ Phi-e-rơ bảo rằng: Chúng ta ngày hôm nay là thầy tế lễ nhà vua, lời nói của thầy tế lễ có uy quyền. chúng ta dùng lời nói để nâng đỡ, gây dựng người khác, chúng ta không dùng lời đó để phỉ báng hay nói xấu người khác anh em. Vì chúng ta có tình yêu thương của Chúa trong lòng chúng ta, chúng ta có Đức Chúa Trời sống trong lòng chúng ta.
  Ai có Đức Chúa Trời sống trong lòng của mình thì người ấy có tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong chúng ta, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.
  Đấng tạo nên vũ trụ bao la, bát ngát đó nói với quý vị và tôi rằng: ta yêu thương con, Đấng tạo dựng nên vũ trụ đó ở với chúng ta và nếu Đấng tạo dựng nên vũ trụ đó ở về phía chúng ta, ai sẽ chống lại được chúng ta.
  Minh họa: chúng ta có những nan đề trong đời sống và thậm chí nan đề quá lớn, mình thường nhìn theo quan điểm và con mắt của mình chứ không nhìn theo quan điểm của Chúa hay cái nhìn của Chúa.
  Nếu cái tờ giấy này so với con mắt của mình thì tờ giấy lớn hơn nhưng nếu tờ giấy này so với cái sàn nhà thì cái nào lớn hơn? Nếu đem cái mảnh đất của mình đang ở so với cả chiều dài của đất nước VN thì thế nào?
  Và nếu lấy cái nan đề của mình mà so với cả vũ trụ này thì quý vị còn thấy nan đề của mình nó lớn nữa không?
  Là Cơ Đốc nhân tất cả chúng ta đều trải qua những thử thách, hoạn nạn, nan đề trong đời sống của mình. Nhưng chúng ta thường nhìn cái nan đề của mình nó quá lớn là vì chúng ta đã nhìn hoàn cảnh theo cái nhìn của con người.
  Thánh Kinh bảo rằng: “ lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (IPhi 5:7)
  Hãy tập trung vào Đức Chúa Trời, hãy nhìn vào Đức Chúa Trời chứ không tập chung vào nan đề vì Ngài là Đấng đã dựng nên trời và đất này. 
  Thưa quý vị, ngày nay chúng ta đang có một Đức Chúa Trời vĩ đại, lớn lao.
  Minh họa: Đa-vít khi mới chỉ là cậu thiếu niên nhưng khi đối diện với Gô-li-át trên đường vào gặp vua Sau lơ xin cho ra trận và trên đường vào cung thì ông vua đi vừa nhảy, vừa hát.
  Ông hát bài: Đức Giê hô va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi.
  Khi Đa-vít nhìn kẻ thù Gô-li-át chỉ là một kẻ không chịu cắt bì, là kẻ chẳng có giao ước với Đức Chúa Trời gì cả.
  Trong lúc đó, tất cả từ vua cho đến binh lính và các người anh của Đa-vít nhìn Gô-li-át là tên khổng lồ. Nhưng Đa-vít đã có cái nhìn của Chúa và nhìn theo con mắt của Chúa và tên khổng lồ đó không có gì phải đáng sợ cả.
  Có một câu nói rằng: “ Đừng nói với Chúa là nan đề của bạn lớn thế nào mà hãy nói với nan đề Đức Chúa Trời của bạn lớn thế nào”
  Cô-lô-se 1:16-17 “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.”
  Tất cả trái đất quay quanh mặt trời tất cả đều vận hành cách trật tự, nhịp nhàng là bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi con người.
  Dù nan đề của quý vị là gì đi nữa thì tất cả đều ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. cho nên “ Đừng nói với Chúa là nan đề của bạn lớn thế nào mà hãy nói với nan đề Đức Chúa Trời của bạn lớn thế nào.”


  Tình yêu thương của Đức Chúa Trời chính là trung tâm điểm của niềm tin chúng ta.
  I Giăng 4:16 “Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.”
  Ngày nay, Chúa Giê xu ở trong chúng ta thì tình yêu thương ở trong chúng ta, và chúng ta yêu thương lẫn nhau vì cớ Chúa yêu chúng ta trước.
  Câu 17 “Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.”
  Bây giờ, thì Chúa không có ngự trong đền tạm hay đền thờ nữa, hay trong nhà thờ mà là Chúa ngự trong mỗi tấm lòng chúng ta.
  Giữa cái vũ trụ lớn lao này, Chúa đã chọn lựa chúng ta, là bởi vì cớ Ngài yêu thương chúng ta.
  Đức Chúa Trời có rất nhiều danh xưng… nhưng trong tất cả những cái danh xưng của Chúa trong Cựu Ưowsc đều bày tỏ một phần về Đức Chúa Trời, nhưng trong Tân Ước một trong danh xưng của Chúa bày tỏ trọn vẹn và tất cả về Đức Chúa Trời là A-ba là Cha.
  Minh họa: Tôi là bố của hai đứa con, luôn yêu thương và mong muốn điều tốt nhất cho nó. Tôi là bố là con người, nhưng God là người Cha rất lớn lao.
  Chúng ta có người Cha Thiên Thượng Đấng luôn yêu thương chúng ta, bất kể chúng ta là ai, dù mình có bố, có mẹ nhưng trong cuộc sống mình cảm thấy vẫn cô đơn vì mất đi cái mối quan hệ với bố mẹ của mình.
  Giăng 1:12 “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,”
  Đức Chúa Trời cho chúng ta quyền chọn lựa, một là tôi làm con của Chúa, hai là tôi làm con của Ma-quỷ. Và sự chọn lựa đúng ở đây là được làm con Vua thánh trên trời.
  Rô-ma 8: 15 “ Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!”
  Trong luật pháp của Môi se thì ai cũng sợ hãi vì không ai có thể giữ trọn luật pháp của Chúa được. Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng anh em đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!”
  Là con cái của Chúa, thì dù chúng ta trẻ hay già nhưng tất cả chúng ta đều có một A-ba là Cha và tất cả chúng ta đều có thể đến với Ngài.
  II Ti-mô-thê 1:7 “ Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.”
  Minh họa: Tại sao chúng ta lại sợ hãi, khi chúng ta sợ bệnh tật, sợ đói nghèo, sợ đủ thứ. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương ban cho mình tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương.
  Đôi khi chúng ta đến Nhà thờ, Hội Thánh nhờ Mục sư cầu nguyện cho chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta quên mất rằng: Mình có một A-ba chúng ta có thể đến trực tiếp với Ngài.
  Dĩ nhiên, là chúng ta phải đến nhà thờ để đi nhóm thờ phượng Chúa, gây dựng nhau, thông công, chia sẻ những phước hạnh và chia sẻ những cái hoạn nạn của nhau. Nhưng chính mỗi cuộc đời chúng ta phải chạy đến với Cha Thiên Thượng của chúng ta để tìm được ơn và sự thương xót của Ngài.
  Minh họa: Câu chuyện người Con Trai Hoang Đàng trong Luca 15:11-32
  Trong truyền thống của người Do thái, thì con trai được chia phần gia tài, người anh cả thì nhận gấp đôi so với người em út. Nhưng trong câu chuyện này dám cả gan đòi cha chia gia tài cho mặc dầu cha chưa chết.
  Nói với cha là chia gia tài cho con đi, muốn nói và trù ẻo, mong muốn cho ngươi cha chết sớm. Văn Hóa VN rất giống.
  Nhưng trong câu chuyện này người cha đồng ý chia gia tài cho con, mặc dầu người cha chưa chết, đôi khi mình cứng đầu cứng cổ như đứa con trai hoang đàng trong câu chuyện này, muốn chọn lựa thế này thế kia nhưng người Cha vẫn cho.
  Người con tự ý bỏ cha ra đi, chứ người cha không bỏ con, phần lớn trong cuộc đời chúng ta bỏ Chúa chứ Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ chúng ta.
  Chữ “ bổn xứ” là nói đến cái xứ xa xưa của Cựu Ước, mà trong Cựu Ước con người tự cậy cái sức riêng của mình, anh này đến đó mất hết tiền bạc của cải, gia tài.
  Câu 14 “ nghèo thiếu” lý do nghèo thiếu là vì bỏ cha, và so sánh với Thi-thiên 23 thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng: Đức Chúa Trời chăn giữ chúng ta thì chúng ta không thiếu thốn gì.
  Câu 15 “ làm nhưng không được gì hết vì cớ là vì mình tự quyết định cuộc đời mình, tự lèo lái cuộc đời của mình”
  So sánh Giăng 10:10 “ …”
  Tại sao chúng ta lại đi xa cách Chúa.
  Câu 17 “ Cuối cùng thì người con út này mới tỉnh ngộ, tỉnh thức” Chúng ta cần Chúa, chúng ta cần trở về với Ngài mỗi khi sai lầm, thất bại trong cuộc đời.
  Câu 18 “ trong đầu suy nghĩ anh không xứng đáng để làm con của Cha, nhưng anh quyết định trở về nhà cha, anh này phạm tội lên nghĩ không xứng đáng để đến với Chúa được. Mình đến với Chúa, trở về với Ngài.
  Câu 20 “  Người cha trông ngóng con mình trở về, người cha động lòng thương xót, người cha lớn tuổi nhưng chạy đến với người con trai để ôm lấy và hôn”
  Chữ “ thấy” có nghĩa là tìm ai đó, xem chừng ai đó để bảo vệ.
  Chữ “ động lòng thương xót” là nói về tình yêu thương.
  Có rất nhiều loại tình yêu, nhưng loại tình yêu vĩ đại nhất là tình yêu A-ga-pê.
  Chúa Giê xu động lòng thương xót, vì họ như chiên không có người chăn.
  Rô-ma 8: 28 cho nên hiện nay không còn sự đoán phạt cho những kẻ ở trong Chúa Giê xu Christ.
  Người cha này “ chạy” Chúa chạy đến với mình. Trong sách Nhã ca, chàng rể chạy tìm cô dâu.
  Chúa chạy đuổi bắt chúng ta, nhiều khi chúng ta tưởng Chúa chạy bóp cổ mình.
  Người cha này chạy và ôm, ôm ấp xuất phát từ tình yêu thương. Đức Thánh Linh lấy tình thương ôm chặt lấy chúng ta.
  Châm 3:16 Chúa ôm chúng ta có sự trường thọ và tôn trọng.
  Người cha hôn lấy đứa con.
  Nhã ca 1:2 “ chàng ở đây là Chúa, tình yêu thương của Chúa”
  Rô ma 5:8 “ đang khi mình là tội nhân thì Chúa đã yêu thương mình”
  Luca 15:21 “  Người con út muốn làm đầy tớ thôi”
  Nhưng người cha không cho phép. Ngươi làm con của ta thì dù con là kẻ không xứng đáng nhưng con vẫn là con ta.
  Rô ma 1:26 “ ân điển thì không còn việc làm”
  Trước đây, mình tưởng phải làm cái gì đó để cho mình xứng đáng trước mặt Chúa, nhưng chẳng sự gì chúng ta xứng đáng gì cả. mà là bởi ân điển của Chúa.
  Minh họa: Làm mọi sự, làm chứng, dâng hiến nó xuất phát từ cái lòng yêu mến Chúa của tôi chứ không phải xuất phát từ sự cố gắng.
  Chúng ta không phải là làm đầy tớ mà là làm con.
  Câu 22 “ Áo tốt nhất, nhẫn, giầy tốt nhất”
  Áo này là chiếc áo Chúa mặc cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa Giê xu, đây là chiếc áo đắc thắng, chiếc áo công bình của Chúa mặc cho chúng ta.
  Ma-thi-ơ 3: 17 “ Nầy con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng”
  Chúng ta ở trong Chúa Giê xu và có Chúa Giê xu nên Ngài gọi chúng ta là con yêu dấu của Ngài.
  Chiếc nhẫn là nói đến uy quyền, Chúa ban cho chúng ta uy quyền, bất cứ điều gì chúng ta cầu xin Ngài sẽ ban cho chúng ta.
  Giầy trong tiếng Hy lạp nó có nghĩa là mối quan hệ cứu chuộc hay địa vị làm con, chỗ đứng của một người trong Chúa Giê xu.
  Khi chúng ta đi đâu thì chân chúng ta phải mang giầy theo, mình cảm nhận của Chúa dẫn dắt, đời sống của mình đầy tình yêu thương của Chúa thì chúng ta sẽ hấp dẫn người khác.
  Câu 23 Chúng ta hãy ăn mừng, bò con mập.
  Con bò mập phải chịu hy sinh, Đức Chúa Trời là Đấng công bình lên Ngài đòi hỏi tội lỗi phải chịu phán xét, trong câu chuyện này bò con mập tức là nói về hình bóng sự chết của Chúa Giê xu.
  II Cô-rinh-tô 5: 21 “ Đấng chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta…”
  Quý vị và tôi đã được cứu và trở  nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
  Hãy ăn mừng, tiệc thánh, tiệc thông công, tiệc yêu thương.
  Công bố sự chữa lành, sức khỏe, dư dật của Chúa.
  Khi Chúa Giê xu chịu chết thì Ngài công bố: Mọi sự đã xong rồi.
  II Cô-rinh-tô 5:17 “…”
  Chúng ta đừng quay trở về con người cũ nữa, hãy bắt đầu con người mới, hãy sống và bước đi trong sự yêu thương.
  Chúng ta ăn mừng vì Chúa đã chiến thắng cho chúng ta.
  Rô-ma 5:17 “…”
  Chúng ta xem xét đến người anh cả. người anh cả tượng chưng cho những người theo tôn giáo hay áp đặt, luật lệ, định tội và lên án. Người con út tượng trưng cho thời kỳ của giao ước mới, thời kỳ của ân điển. chúng ta không xứng đáng.
  NGƯỜI ANH CẢ NÀY SO SÁNH VỚI NGƯỜI EM ÚT.
  ANH NÀY TỰ HÀO VỀ CÔNG VIỆC CỦA MÌNH.
  Đừng bao giờ so sánh mình với người khác, mình so sánh thì so sánh với cái người vĩ đại đây lại đi so sánh với người thấp kém hơn mình.
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels