• Người Được Chúa Trọng Dụng

  Nghiên cứu sách Giê-rê-mi
  Người Được Chúa Trọng Dụng
  1. Được Biệt Riêng
  Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi;trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.
  A-rôn và nhà ông được Chúa biệt riêng làm thầy tế lễ cho Ngài.
  Đoạn, hãy lấy các bộ áo đó mặc cho A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người; hãy xức dầu cho, lập vàbiệt riêng ra thánh, để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. 42 Hãy chế cho họ quần lót trong bằng vải gai, đặng che sự lõa lồ, mặc từ ngang lưng quần cho đến bắp vế. 43 A-rôn cùng các con trai người sẽ mặc quần đó trong khi vào hội mạc hay là đến gần bàn thờ đặng làm việc tế lễ trong nơi thánh, thì chẳng mắc tội và chẳng chết đâu. Ấy là một mạng lịnh đời đời cho A-rôn và dòng dõi người. ( Xuất 28: 41-43)
  - Biệt riêng ra thánh – nói đến biệt riêng là không phải Chúa khiến người ấy chui vào hang – hay tu trong rừng, biệt lập bên ngoài với bên ngoài.
  - Biệt riêng ra thánh là – nói đến người thuộc riêng về cho Chúa – người ấy không chỉ sống đời sống thánh khiết – nhưng còn là hoàn toàn đầu phục Ngài – người được biệt riêng là người nói rằng: ý muốn của con không phải là ý muốn của Cha.
  - Chúa Giê-xu cầu nguyện trên thập tự giá: Xin Cha cất chén này khỏi con, xong không theo ý con nhưng xin theo ý Cha.
  - Ngài dạy trong bài cầu nguyện chung cho các môn đồ và mỗi chúng ta rằng: Ý Cha được lên - ở đất như trời.
  - Không phải ý chúng ta được lên. Mà phải nói như Giăng Báp tít: con xin hạ xuống và Thầy được tôn lên.
  - Sam Sôn được biệt riêng, được Thánh hóa, kiêng cữ, Ông được biệt riêng ra là người Na-xi-rê cho Ngài.
  - Người Na-Xi-rê phải kiêng rượu và các thứ uống say điều này nhằm bảo vệ sự liêm chính và sự thánh khiết
  - “ Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào;
  Phàm ai dùng nó quá độ, chẳng phải là khôn ngoan.” ( Châm 20:1)
  - Ngày nay trong thời Tân ước toàn thể Cơ Đốc Nhân là người được biệt riêng ra, là người Na-Xi-rê, họ là dân thánh, mà còn là một Thầy tế lễ nhà vua. ( I Phi-e-rơ 2:9)
  - Xem Công Vụ 13:2-3
  2. Được sai đi:
  Tôi thưa rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.
  Ro 10:15 15 Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao!
  Es 6:8 Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.
  Ai sai chúng ta,
  Xa 1:10 10 Người đứng trong những cây sim đáp rằng: Đây là những kẻ mà Đức Giê-hô-va sai đi lại trải qua đất.
  Chúng ta là đại sứ đại diện cho vuông quốc nước Đức Chúa Trời.
  Lu ca 20: 9- 16
  - Chúa Giê-xu sai phái các môn đồ:
  Mac 6:7 Ngài bèn kêu mười hai sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma.
  Đức Thánh Linh sai phái: Cong 13:4 Vậy, Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ.
  -
  Ta sai các người đi như chiên đi giữa bầy muông sói,
  3. Được Chúa rờ chạm:
  Đoạn, Đức Giê-hô-va dang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Nầy, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. 10 Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng.
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels