• Sưu Tầm Giáng Sinh

  MacArthur noùi: "Vì chính con ngöôøi khoâng coù khaû naêng ñoàng hoaù, am hieåu, hay bieát troïn ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi, neân Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi xaâm nhaäp vaøo theá giôùi cuûa con ngöôøi ñeå noùi cho hoï bieát veà chính mình Ngaøi".

  Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giöõ im laëng. Thôøi ñieåm giöõa hai giao öôùc ñöôïc goïi laø "400 naêm im laëng".


  Traûi qua 1.500 naêm söû duïng khoaûng 40 tröôùc giaû hay "caùc tieân tri" thuoäc nhieàu lai lòch, hoïc vaán, xaõ hoäi vaø ñòa vò khaùc nhau, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ "phaùn daïy" trong caùc taùc phaåm cuûa Cöïu Öôùc. Haïng ngöôøi naày ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi "soi daãn" ñeå vieát. "Soi daãn" khoâng coù yù noùi raèng hoï coù tính saùng taïo, maø coù yù noùi raèng lôøi leõ maø hoï vieát ra ñeàu do"Ñöùc Chuùa Trôøi haø hôi" (theopneaustia). Ñöùc Chuùa Trôøi söû duïng nhaân caùch, töø vöïng, vaø kinh nghieäm soáng cuûa hoï ñeå "haø hôi" vaøo kinh Cöïu Öôùc.


  Trong kyû nguyeân Cöïu Öôùc, "Ñöùc Chuùa Trôøi… ñaõ phaùn daïy" qua SÖÏ KHAÛI THÒ TIEÄM TIEÁN. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng baøy toû chính mình Ngaøi ra caùch ñaày troïn moät laàn ñaâu, nhöng moãi laàn moät chuùt. Thí duï, saùch Saùng theá kyù cung öùng cho chuùng ta moät vaøi leõ thaät veà Ñöùc Chuùa Trôøi. Saùch Xuaát EÂdíptoâ kyù kieán thieát treân nhöõng gì chuùng ta ñaõ hoïc bieát trong saùch Saùng theá kyù. Saùch Daân soá kyù xaây döïng treân nhöõng gì chuùng ta ñaõ hoïc bieát ôû saùch Xuaát EÂdíptoâ kyù vaø cöù theá maø tieáp tuïc. Moãi saùch moät caùch tieäm tieán toû ra cho chuùng ta bieát"toaøn boä möu luaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi". Ñaáy laø lyù do taïi sao chuùng ta luoân luoân giaûi thích Kinh Thaùnh  theo vaên maïch. Kinh Thaùnh khoâng daãn töø sai ñeán ñuùng, maø daãn töø leõ thaät chöa troïn veïn ñeán leõ thaät troïn veïn.

  Muïc sö Dietrich Bonhoeffer, bò Hitler baét boû tuø trong suoát Ñeä II Theá Chieán, vieát cho vôï mình veà moät baøi hoïc ñaõ hoïc töø khi soáng ôû trong tuø: "Moät xaø lim, ôû ñoù ngöôøi ta chôø ñôïi, hy voïng, laøm nhöõng vieäc khaùc nhau chaúng coù gì quan troïng, vaø hoaøn toaøn nöông caäy vaøo söï kieän caùnh cöûa töï do phaûi ñöôïc môû ra töø beân ngoaøi khoâng phaûi laø moät hình aûnh toài veà söï Chuùa Giaùng Sinh".

  Haàu heát ai naáy ñeàu kyû nieäm Leã Giaùng Sinh, nhöng haàu heát moïi ngöôøi ñeàu khoâng bieát roõ lyù do taïi sao hoï kyû nieäm. Hoï oà aït ôû ñaây, ôû kia; hoï mua saém nhöõng moùn quaø maø hoï khoâng ñuû söùc; hoï haùt nhöõng baøi ca maø hoï khoâng hieåu. Hoï xem nhöõng cuoán phim nhöïa cuøng nhöõng chöông trình ñaëc bieät khoâng döùt treân voâ tuyeán truyeàn hình. Hoï boá thí cho nhöõng chöông trình töø thieän trong thaùng Chaïp nhieàu hôn baát kyø thôøi ñieåm naøo ôû trong naêm. Hoï baùm vaøo kyù öùc thôøi thô aáu cuûa hoï. Thaäm chí hoï coù theå ñi nhaø thôø nöõa. Hoï tìm kieám töø  moät soá yù nghóa naøo ñoù, moät caûm xuùc naøo ñoù, moät muïc ñích naøo ñoù trong suoát kyø leã. Tieáp ñeán khi qua ngaøy 26 thaùng Chaïp roài, hoï trôû laïi vôùi coâng vieäc laøm aên. Moät ngaøy leã khaùc ñaõ ñeán roài ñi vaø Naêm Môùi ñang xoay vaàn tôùi.
  Henry Nouwen vieát: "Nhöõng baøi ca, caùc caûm xuùc vui töôi, caùc nghi thöùc ñeïp ñeõ, nhöõng moùn quaø xinh xinh, caùc böõa aên toái thònh soaïn, vaø lôøi chuùc khoâng taïo neân Leã Giaùng Sinh. Leã Giaùng Sinh ñang noùi vaâng vôùi moät vieäc coøn troåi hôn moïi tình caûm vaø caûm xuùc. Leã Giaùng Sinh ñang noùi vaâng vôùi moät nguoàn hy voïng döïa theo söï chuû ñoäng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ñieàu chaúng coù gì phaûi laøm vôùi nhöõng gì toâi suy nghó hay caûm xuùc. Leã Giaùng Sinh laø tin ôn cöùu roãi cuûa theá gian laø coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chôù khoâng phaûi cuûa toâi".


  Moät baø meï ñaõ vieát veà vieäc tham döï moät vôû kòch Giaùng Sinh vôùi maáy ngöôøi baïn cuøng hai ñöùa con nhoû cuûa hoï, moät ñöùa 4 tuoåi vaø moät ñöùa 6 tuoåi. Hoï coù aán töôïng vôùi söï meâ maãn cuûa hai ñöùa con trai khi nhìn thaáy Con Treû Jeâsus ñang naèm trong maùng coû. Thöïc theá, vôû kòch troâng raát thöïc vaø raát thuyeát phuïc. Veà sau, luùc trôû laïi nhaø roài, hai ñöùa con trai kia môùi baét ñaàu tranh luaän, vaø sau khi baát chaáp nhöõng lôøi caûnh caùo phaûi thoâi ñi, meï chuùng ñöa chuùng veà phoøng ñeå caàu xin ôn tha thöù töø Chuùa Jeâsus cho söï baát tuaân cuûa chuùng. Khi ñöùa lôùn hieäp cuøng chuùng toâi, meï noù hoûi noù ñaõ caàu xin Chuùa Jeâsus tha thöù cho noù chöa? Noù ñaùp: "Daï chöa, con ñaõ xin Ñöùc Chuùa Trôøi vì Chuùa Jeâsus coøn quaù nhoûû chöa theå hieåu ñöôïc". Caâu chuyeän ñaùng yeâu laøm sao,  nhöng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi lôùn, Chuùa Jeâsus cuûa leã Giaùng Sinh coøn nhoû hôn con treû ñang naèm trong maùng coû nöõa. Chính söï thöïc Chuùa Jeâsus laø moät con treû, ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh thai döïng trong loøng cuûa moät nöõ ñoàng trinh. Söï thöïc laø Ñaáng Taïo Hoaù cuûa vuõ truï ñang lôùn leân trong söï noâ ñuøa, ñöôïc baûo hoä, bò haõm eùp treân löng löøa côûi veà thaønh Beátleâhem. Martin Luther ñaõ moâ taû söï hoaù thaân thaønh nhuïc theå cuûa Ñaáng Christ nhö sau: "Ñöùc Chuùa Trôøi ôû saâu trong loaøi xaùc thòt". Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán trong theá gian vôùi chuùng ta ñeå Ngaøi seõ ñöa chuùng ta veà thieân ñaøng vôùi Ngaøi. Ngaøi ñaõ trôû neân moät ngöôøi trong chuùng ta ñeå chuùng ta trôû neân gioáng nhö Ngaøi. Giaêng 1.14 cheùp: "Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt, ôû giöõa chuùng ta, ñaày ôn vaø leõ thaät; chuùng ta ñaõ ngaém xem söï vinh hieån cuûa Ngaøi, thaät nhö vinh hieån cuûa Con moät ñeán töø nôi Cha". Chaúng coù gì sai vôùi nhöõng aùnh ñeøn, caây coái, quaø taëng hay boái caûnh Giaùng Sinh. Ñöøng ñeå moïi söï aáy chæ laø nhaän ñònh cuûa baïn veà Leã Giaùng Sinh. Haõy nhôù raèng hai baøn tay vaø hai baøn chaân cuûa con treû deã thöông aáy veà sau ñaõ bò ñoùng ñinh treân thaäp töï giaù  xuø xì cuûa ngöôøi La maõ. Haõy nhôù raèng caùi ñaàu nhoû beù deã muoán hoân kia, moät ngaøy noï ñaõ ñoäi laáy maõo baèng gai. Haõy nhôù raèng moät ngoïn giaùo moät ngaøy kia ñaõ ñaâm thuûng caùi hoâng nhoû beù naày. Naêm nay, khi baïn nhoùm gia ñình laïi, ñöøng trao nhöõng moùn quaø maø khoâng coù lôøi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì aân ban long troïng nhaát cuûa Ngaøi, laø ôn cöùu roãi qua Con cuûa Ngaøi.
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels