• Sưu Tầm Giáng Sinh 2015 - phần 1


  Coù ngöôøi noùi: “Neáu nhu caàn lôùn lao nhaát cuûa chuùng ta laø thoâng tin, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ göûi ñeán cho chuùng ta moät hoïc giaû. Neáu nhu caàn lôùn lao nhaát cuûa chuùng ta laø kyû thuaät, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ göûi ñeán cho chuùng ta moät nhaø khoa hoïc. Neáu nhu caàn lôùn lao nhaát cuûa chuùng ta laø tieàn baïc, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ göûi ñeán cho chuùng ta moät nhaø kinh teá. Neáu nhu caàn lôùn lao nhaát cuûa chuùng ta laø giaûi trí, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ göûi ñeán cho chuùng ta moät ngöôøi laøm troø tieâu khieån. Coøn neáu nhu caàn lôùn lao nhaát cuûa chuùng ta laø söï tha thöù, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ sai ñeán cuøng chuùng ta moät Ñaáng Cöùu Theá”.

  Muïc sö C.S. Lewis noùi: “Ñaáng ñôøi ñôøi, Ñaáng bieát heát moïi söï vaø Ngaøi ñaõ döïng neân toaøn boä vuõ truï, khoâng nhöõng trôû thaønh con ngöôøi maø (tröôùc ñoù) coøn laø moät con treû nöõa, vaø tröôùc ñoù laø moät baøo thai ôû trong thaân theå cuûa moät ngöôøi nöõ. Neáu baïn muoán bieát roõ söï aáy, haõy nghó tôùi vieäc baïn coù theå trôû thaønh moät con seân hay moät con raän xem.
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels