• VUA NẰM TRONG MÁNG CỎ

  Ñöùc Vua
  naèm trong maùng coû
  Heâbôrô  1.2b-3
  Haõy töôûng töôïng baïn laø moät ngöôøi chaên chieân xem. Baïn ñang coù coâng vieäc laøm ôû ngoaøi ñoàng thuoäc khu Beátleâhem ngoaïi oâ thaønh phoá Jerusalem. Do thieáu kinh nghieäm, baïn ñöôïc chæ ñònh coi chöøng baày chieân suoát ñeâm. Giôø giaác thì xaáu, nhöng coâng vieäc chaúng khoù nhoïc bao nhieâu. Baày chieân ñang naèm nguû raát thoaû maõn trong raøng coù raøo bao quanh vaø baïn ñang canh chöøng daõ thuù ôû nôi coång. Phaàn teä haïi nhaát cuûa coâng vieäc laø giöõ aám trong suoát nhöõng ñeâm daøi cuûa muøa ñoâng. Baïn naèm saùt vôùi nhöõng ngöôøi chaên kia ñeå giöõ aám cho hai baøn tay vaø löng baïn xaây veà phía ngoïn löûa.


  Moät toái kia, coù söï vieäc khoù tin xaûy ra. Khi baïn ñöùng quanh ngoïn löûa hoàng cuøng vôùi baïn beø cuûa mình, khoâng bieát töø ñaâu moät taïo vaät vinh hieån hieän ra ôû tröôùc maët baïn. Baïn coù theå lieác nhìn ñaáng aáy vì söï saùng laùng choùi loaø phaùt ra töø hình theå cao lôùn vaø quyeàn naêng cuûa Ngaøi. Nhìn thaúng vaøo ñaáng ñoù khieán cho baïn phaûi choaù maét gioáng nhö nhìn thaúng vaøo maët trôøi luùc giöõa tröa vaäy. Ñaáng aáy xuaát hieän beân ngoïn löûa roài ñöùng ñoù nhìn chaêm vaøo baïn. AÙnh saùng choùi loïi cuûa Ngaøi soi saùng khaép caû caùnh ñoàng. Khi noùi baïn ñang choaùng vaùng laø chæ noùi sô sòa ñaáy thoâi; "quaù sôï" laø noùi cuõng raát nheï nhaøng thoâi. Baïn ñang run raåy trong hai chieác giaøy cuûa mình, run sôï laém kìa. Baïn ñang nuùp mình e raèng toäi loãi cuûa baïn sau cuøng ñaõ tìm thaáy baïn vaø söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sau cuøng ñaõ xaûy ñeán.
  Khi taïo vaät aáy noùi, gioïng noùi cuûa Ngaøi raát ñaùng kinh khieáp, ñoàng thôøi cuõng raát laø yeân uûi. Thay vì nhöõng lôøi leõ xeùt ñoaùn, Ngaøi phaùn raát nhaõ nhaën. Ngaøi noùi cho baïn bieát: ñöøng sôï haõi. Roài Ngaøi laïi phaùn: "vì naày, ta baùo cho caùc ngöôi moät Tin Laønh, seõ laøm moät söï vui möøng lôùn cho muoân daân". Vaãn coøn run baây baåy, vaø ruøng mình, baïn nghe thaáy Ngaøi phaùn: "aáy laø hoâm nay taïi thaønh Ña-vít ñaõ sanh cho caùc ngöôi moät Ñaáng Cöùu theá, laø Christ, laø Chuùa. Naày laø daáu cho caùc ngöôi nhìn nhaän Ngaøi: Caùc ngöôi seõ gaëp moät con treû boïc baèng khaên, naèm trong maùng coû".
  Khoâng bao laâu sau khi nhöõng lôøi naày ra töø mieäng cuûa taïo vaät xinh ñeïp kia, baàu trôøi vaø ñoàng ruoäng ñeàu choùi loïi vôùi moät ñoaøn ñoâng nhöõng gì chæ coù theå moâ taû laø haøng thieân söù. Coù moät aâm thanh vang doäi khi heát thaûy hoï ñoàng caát tieáng leân haùt ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi. Tieáng aáy gioáng nhö tieáng gaàm cuûa soùng bieån hay tieáng cuûa moät ngoïn gioù lôùn. Moät soá baïn beø cuûa baïn sau ñoù ñaõ noùi hoï ñang ca haùt, nhöng nhöõng gì baïn nhôù nhaát laø hai caâu hoï ñaõ noùi:"Saùng danh Chuùa treân caùc töøng trôøi raát cao, Bình an döôùi ñaát, aân traïch cho loaøi ngöôøi!" Theá roài, ñoät nhieân gioáng nhö hoï ñaõ hieän ra, hoï lieàn bieán maát. AÂm thanh duy nhöùt coøn laïi tieáng raêng raéc cuûa ngoïn löûa vaø tieáng keâu be he cuûa baày chieân.
  Baïn vaø nhöõng ngöôøi chaên kia ngoài xuoáng beân trieàn coû ñoù trong vaøi phuùt, baát ñoäng, khoâng theå hieåu ñöôïc moïi ñieàu baïn vöøa nhìn thaáy vaø nghe. Khi caûm xuùc nhö teâ lieät kia giaõn daàn, baïn baét ñaàu baøn baïc veà moïi söï aáy. Söù ñieäp haõy coøn in chaéc trong trí cuûa moïi ngöôøi. Baïn caàn phaûi ñi ñeán thaønh Beátleâhem: "thaønh Ña-vít" roài ôû ñoù baïn seõ tìm gaëp "Cöùu Chuùa", laø "Christ", laø Ñaáng Meâsi maø ai naáy ñeàu troâng ñôïi ñaõ laâu, laø Ñaáng Chòu Xöùc Daàu maø moïi tieân tri ñeàu coù noùi tôùi. ÔÛ ñoù, baïn seõ nhìn thaáy moät boái caûnh raát oai nghi, vì ôû ñoù taïi thaønh Beátleâhem baïn ñaõ ñöôïc môøi tôùi ñeå chieâm nguôõng "Chuùa"vôùi chính maét cuûa mình.
  Suoát cuoäc soáng cuûa baïn, baïn ñaõ nghe nhöõng lôøi tieân tri noùi tôùi söï ñeán cuûa Ñaáng Christ, Ñaáng Meâsi Ngaøi seõ laø Cöùu Chuùa  cuûaIsrael. Israel coù theå thöïc söï söû duïng moät Ñaáng Cöùu Tinh gioáng nhö Ñaáng naày trong moät thôøi kyø, Ngaøi seõ chaø naùt quyeàn löïc cuûa Roâma ñang thoáng trò xöù sôû cuûa baïn. Baïn luoân luoân töôûng töôïng Cöùu Chuùa seõ laø moät chieán binh maïnh söùc côõi ngöïa vaøo thaønh Jerusalem treân moät con chieán maõ maøu traéng thaät laø oai huøng. Baïn ñaõ töôûng töôïng Ngaøi coù quyeàn laøm ra pheùp laï gioáng nhö tieân tri EÂ-li, coù söï khoân ngoan  cuûa Vua Saloâmoân, coù chöùc vuï laõnh ñaïo cuûa Moâise, coù ñöùc tin cuûa toå phuï AÙpraham vaø söï nhaïy beùn veà maët quaân söï cuûa Gioâ-sueâ. Tuy nhieân, taïo vaät haøng thieân söù naày ñaõ noùi Ngaøi seõ laø "moät Con Treû" vaø hôn nöõa Ngaøi seõ ñöôïc  "quaán baèng khaên" vaø roát laïi Ngaøi ñöôïc ñaët "naèm trong maùng coû".
  Thình lình söï im laëng cuûa traïng thaùi kinh ngaïc bò phaù vôõ khi taát caû nhöõng ngöôøi chaên chieân ñeàu môû mieäng noùi. Ai naáy ñeàu ñoàng yù raèng baïn phaûi rôøi khoûi baày chieân maø "tôùi thaønh Beát-leâ-hem, xem vieäc ñaõ xaûy ñeán maø Chuùa cho chuùng ta hay". Baïn mau choùng baøn baïc veà ñòa ñieåm cuûa chieác maùng coû, vì ôû ñoù coù nhieàu chuoàng chieân maùng coû  xung quanh ngoâi laøng nhoû. Theá roài, moïi ngöôøi döôøng nhö theo baûn naêng keùo ñeán moät chieác maùng coû ñaëc bieät naèm ôû ñaøng sau moät nhaø quaùn cuõ.
  Baïn chaïy uøa ñeán ñoù nhanh nhö ñoâi chaân cuûa baïn coù theå ñöa baïn tôùi, roài ôû ñoù baïn nhìn thaáy qua aùnh ñeøn daàu oâlive moät thieáu nöõ haõy coøn treû laém. Ngöôøi choàng lôùn tuoåi hôn moät chuùt ñang quì goái beân caïnh naøng. ÔÛ ñoù tröôùc maët hoï, moät vaät maøu traéng coù theå thaáy ñöôïc ñaët naèm treân ñoáng rôm. Ngay laäp töùc baïn quì goái xuoáng roài xích laïi gaàn hôn, theá giôùi chung quanh baïn môø daàn ñi vaø moïi söï chuù yù cuûa baïn ñeàu nhaém vaøo con treû naày.
  Naøo! Daäy ñi! Moät laàn nöõa, ñaây laø baïn vaø toâi ñaáy thoâi! Baïn khoâng coøn laø moät ngöôøi chaên chieân nöõa. Nhöng haõy suy nghó vôùi toâi veà nhöõng ñieàu maáy gaõ chaên chieân ñaõ suy nghó khi hoï coù caùi nhìn ñaàu tieân vaøo Chuùa Jeâsus, laø Ngöôøi-Trôøi môùi giaùng traàn kia. Ñieàu chi ñaõ löôùt qua lyù trí cuûa hoï nhæ? Ñaâu laø aán töôïng ñaàu tieân cuûa hoï? Neáu caâu chuyeän ngaén nguûi naày noùi tôùi söï ca ngôïi cuûa maáy gaõ chaên chieân trong Luca 2.8-20, chuùng ta khoâng bieát hoï ñaõ suy nghó gì, nhöng chuùng ta bieát roõ hoï ñaõ noùi gì. Sau khi nhìn thaáy Chuùa Jeâsus naèm trong maùng coû, hoï "trôû veà, laøm saùng danh vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi veà moïi ñieàu mình ñaõ nghe vaø thaáy y nhö lôøi ñaõ baûo tröôùc cuøng mình".
  Hoï ñaõ nhìn thaáy ñieàu gì? Hoï ñaõ nhìn thaáy ÑÖÙC VUA ÑANG NAÈM TRONG MAÙNG COÛ! Luca 2 cho chuùng ta bieát veà maáy gaõ chaên chieân ñang chieâm ngöôõng con treû Jeâsus. Heâbôrô 1 cho chuùng ta bieát con treû ñang naèm trong maùng coû laø ai. Tuaàn vöøa qua, chuùng ta ñaõ xem xeùt Heâbôrô 1.1-2a. Chuùng ta hoïc bieát raèng "Ñöùc Chuùa Trôøi… ñaõ phaùn" trong Cöïu Öôùc "bôûi caùc ñaáng tieân tri" nhöng "trong nhöõng ngaøy sau roát" Ngaøi ñaõ "phaùn daïy chuùng ta bôûi Con cuûa Ngaøi". Caùch ñaây hôn 150 naêm, William Chatterton Dix ñaõ vieát ra lôøi leõ cho baøi thaùnh ca coå ñieån Cô ñoác: "Con Treû naày laø ai, laïi naèm nghæ beân hoâng cuûa Mary? Caùc thieân söù tung hoâ Ngaøi vôùi baøi thaàn ca huøng hoàn, trong khi maáy gaõ chaên chieân ñang thöùc canh baày? Ñaáng Christ naày laø Vua, maáy gaõ chaên chieân thöùc canh vaø ñoaøn ñoâng thieân söù chuùc tuïng; Mau mau, haõy ñeán chuùc tuïng Ngaøi, Con Treû, laø Con cuûa Mary!" Dix ñöa ra cuøng caâu hoûi maø maáy gaõ chaên chieân ñaõ hoûi: Con Treû naày laø ai? Con Treû naày laøÑÖÙC VUA ÑANG NAÈM TRONG MAÙNG COÛ vaø Heâbôrô 1.2-3 cho chuùng ta bieát chính xaùc Ngaøi laø ai.
  I. Con Treû naèm trong maùng coû laø Ñaáng keá töï muoân vaät.
  Con Treû ñang naèm trong maùng coû vöøa laø Con cuûa Mary vaø laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi khoâng coù cha theo phaàn xaùc. Ngaøi ñöôïc thai döïng bôûi Ñöùc Thaùnh Linh. Laø Con cuûa Mary, Ngaøi laø keû keá töï chaúng coù gì nhieàu. Laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi laø  "Ñaáng keá töï". Vì Ñöùc Chuùa Trôøi sôû höõu "muoân vaät", Chuùa Jeâsus laø "Ñaáng keá töï muoân vaät".
  Trong Thi thieân 2.6-9, Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn cuøng Con cuûa Ngaøi:"Daàu vaäy, ta ñaõ laäp Vua ta Treân Si-oân laø nuùi thaùnh ta.Ta seõ giaûng ra maïng lònh: Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng ta raèng: Ngöôi laø Con ta; Ngaøy nay ta ñaõ sanh Ngöôi. Haõy caàu ta, ta seõ ban cho Con caùc ngoaïi bang laøm cô nghieäp, Vaø caùc ñaàu cuøng ñaát laøm cuûa caûi. Con seõ duøng caây gaäy saét maø ñaäp beå chuùng noù; Con seõ laøm vôõ naùt chuùng noù khaùc naøo bình goám'".
  ÔÛ Thi thieân 89.27, Ñöùc Chuùa Cha phaùn cuøng Chuùa Jeâsus: "Laïi ta cuõng seõ laøm ngöôøi thaønh con tröôûng nam ta, Vua cao hôn heát caùc vua treân ñaát". "Con tröôûng nam" khoâng coù yù noùi Ñaáng Christ khoâng phaûi laø ñôøi ñôøi, maø coù yù noùi veà quyeàn haïn hôïp phaùp cuûa Ngaøi laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coâloâse 1.16 cheùp: "Vì muoân vaät ñaõ ñöôïc döïng neân trong Ngaøi, baát luaän treân trôøi, döôùi ñaát, vaät thaáy ñöôïc, vaät khoâng thaáy ñöôïc, hoaëc ngoâi vua, hoaëc quyeàn cai trò, hoaëc chaáp chaùnh, hoaëc caàm quyeàn, ñeàu laø bôûi Ngaøi vaø vì Ngaøi maø ñöôïc döïng neân caû". Moïi söï ñeàu ñaõ ñöôïc döïng neân Chuùa Jeâsus!
  Khi Chuùa Jeâsus ñeán vôùi ñaát, sanh bôûi nöõ ñoàng trinh, Ngaøi baèng loøng töø boû moïi söï vinh hieån thieân thöôïng cuûa mình. Haõy suy nghó xem. Giaây phuùt Ngaøi böôùc vaøo theá gian naày, Ngaøi raát ngheøo naøn, Ngaøi naèm nguû trong moät nhaø quaùn. Luca 9.58 cheùp: "…Con ngöôøi khoâng coù choã maø goái ñaàu". Ngaøi ñaõ döï tính soáng ngheøo khoù ñeå cho chuùng ta ñöôïc giaøu coù cho ñeán ñôøi ñôøi.
  Khi Chuùa Jeâsus trôû laïi vôùi traàn gian trong Söï Taùi Laâm cuûa Ngaøi hay laàn ñeán thöù hai, Ngaøi seõ khoâng ñeán nhö moät con treû naèm trong maùng coû nöõa, maø laø moät Vì Vua ñaéc thaéng. Khi aáy "Ñaáng keá töï muoân vaät" seõ thöïc söï sôû höõu heát thaûy muoân vaät. Khi Chuùa Jeâsus sôû höõu "muoân vaät", chuùng ta laø nhöõng tín ñoà seõ hieäp cuøng Ngaøi trong cô nghieäp ñoù. Roâma 8.16-17 cheùp: "Chính Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng cho loøng chuùng ta raèng chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, Laïi neáu chuùng ta laø con caùi, thì cuõng laø keû keá töï: keû keá töï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø keû ñoàng keá töï vôùi Ñaáng Christ, mieãn chuùng ta ñeàu chòu ñau ñôùn vôùi Ngaøi, haàu cho cuõng ñöôïc vinh hieån vôùi Ngaøi". Chuùng ta laø "keû ñoàng keá töï vôùi Ñaáng Christ".
  II. Con Treû ñang naèm trong maùng coû laø Ñaáng Taïo Hoaù cuûa muoân vaät.
  Keá ñoù, Heâbôrô 1.2 cheùp raèng chính Chuùa Jeâsus "laïi bôûi Con maø Ngaøi [Ñöùc Chuùa Cha] ñaõ döïng neân theá gian". Taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc döïng neân theo aûnh töôïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta ñang mang laáy con daáu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi coù taøi naêng saùng taïo vaø vì chuùng ta ñöôïc döïng neân theo aûnh töôïng cuûa Ngaøi, duø bò tì vít bôûi toäi loãi, chuùng ta cuõng coù tính saùng taïo. Heát thaûy chuùng ta duø laø caùch naày hay caùch khaùc ñeàu coù loøng khaùt khao muoán saùng taïo. Haõy suy nghó tôùi nhöõng coâng trình ngheä thuaät lôùn ôû chung quanh chuùng ta xem. Neáu baïn hoà nghi con ngöôøi töï nhieân coù tính saùng taïo, haõy ñeán vôùi tröôøng ngheä thuaät sô ñaúng maø xem! Haõy suy nghó tôùi nhöõng coâng trình vaên chöông lôùn lao. Phaûi coù tính saùng taïo lôùn lao môùi hoaøi thai roài môùi vieát ra chuùng. Laàn tôùi, khi baïn laùi xe ñi moät voøng, haõy xem xeùt caáu truùc xaây döïng maø baïn ñang nhìn thaáy. Lyù trí cuûa con ngöôøi veõ ra caùc caáu truùc ñoù. Ñöùc Chuùa Trôøi coù tính saùng taïo vaø Ngaøi döïng neân chuùng ta cuõng coù tính saùng taïo nöõa. Moät yeáu toá cuï theå laøm cho chuùng ta ra khaùc bieät: ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI DÖÏNG NEÂN TÖØ CHOÃ KHOÂNG KHOÂNG.
  Kinh Thaùnh roõ raøng daïy raèng chính Chuùa Jeâsus, Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñaõ naén ñuùc theá gian. Thí duï, Giaêng 1.3 cheùp:"Muoân vaät bôûi Ngaøi laøm neân, chaúng vaät chi ñaõ laøm neân maø khoâng bôûi Ngaøi". Moät laàn nöõa chuùng ta ñoïc Coâloâse 1.16: "Vì muoân vaät ñaõ ñöôïc döïng neân trong Ngaøi, baát luaän treân trôøi, döôùi ñaát, vaät thaáy ñöôïc, vaät khoâng thaáy ñöôïc, hoaëc ngoâi vua, hoaëc quyeàn cai trò, hoaëc chaáp chaùnh, hoaëc caàm quyeàn, ñeàu laø bôûi Ngaøi vaø vì Ngaøi maø ñöôïc döïng neân caû".
  I Coârinhtoâ  8.6 cheùp: "veà phaàn chuùng ta, chæ coù moät Ñöùc Chuùa Trôøi maø thoâi, laø Ñöùc Chuùa Cha, muoân vaät bôûi Ngaøi maø ra, vaø chuùng ta höôùng veà Ngaøi; laïi chæ coù moät Chuùa maø thoâi, laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, muoân vaät ñeàu nhôø Ngaøi maø coù, vaø chuùng ta cuõng vaäy". Haõy chuù yù trong phaân ñoaïn Kinh Thaùnh goác, Chuùa Jeâsus "ñaõ döïng neân theá gian". Khi noùi tôùi theá gian, baûn Taân Öôùc Hy laïp söû duïng töø ngöõ kosmos. Tuy nhieân, töø ngöõ ñöôïc söû duïng ôû ñaây laø aions laø nieân kyû hay kyû nguyeân. Khoâng nhöõng Chuùa Jeâsus ñaõ döïng neân laõnh vöïc thuoäc theå  maø chuùng ta coù theå nhìn thaáy, maø Ngaøi coøn döïng neân thôøi gian, khoâng gian, naêng löïc, vaø vaät chaát nöõa!
  Quaû laø buoàn cöôøi khi nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi laø khoa hoïc gia, hoï tìm caùch daïy con caùi chuùng ta raèng moät ngaøy kia theá gian ñaõ khôûi söï, khi aáy chaúng coù gì heát vaø roài coù vaät chaát. Caùi ñieàu hôïp lyù ñoái vôùi chuùng ta: aáy laø töø choã khoâng khoâng thì chaúng coù gì ra töø ñoù heát! Chæ coù ñöùc tin muø quaùng môùi khieán cho ai ñoù tin raèng traïng thaùi phöùc taïp cuûa muoân loaøi vaïn vaät ñaõ tieán hoaù töø choã khoâng khoâng. Neáu laø khoâng khoâng, thì vaãn seõ chaúng coù gì heát.
  Haõy suy nghó veà ñieàu ñoù xem! Jesus ñaõ saùng taïo ra töû cung ñeå thaân theå Ngaøi ñöôïc hình thaønh trong ñoù. Ngaøi chuû ñoäng döïng neân nhau vaø daï con. Khi Ngaøi ra ñôøi vaø ñöôïc ñaët naèm trong maùng coû, Ngaøi ñaõ döïng neân caây maø töø ñoù ngöôøi ta ñoùng thaønh chieác maùng. Ngaøi ñaõ döïng neân vaät chaát töø ñoù loaïi taû loùt ñöôïc laøm ra. Ngaøi ñaõ döïng neân caáu truùc nguyeân töû giöõ vöõng chieác maùng cuøng löïc haáp daãn giöõ cho noù ñöôïc nguyeân veïn. Chuùa Jeâsus ñaõ döïng neân töøng phöông dieän cuûa theá giôùi vaät chaát vaø roài choïn böôùc vaøo ñoù nhö moät con treû voâ duïng!
  III. Con Treû naèm trong maùng coû laø söï choùi saùng cuûa vinh hieån Ñöùc Chuùa Trôøi .
  Caâu 3 tieáp tuïc baèng caùch noùi raèng Chuùa Jeâsus laø "söï choùi saùng cuûa vinh hieån Ngaøi [cuûa Ñöùc Chuùa Cha]""Choùi saùng" ra töø chöõ Hy laïp coù yù noùi tôùi "toaû saùng". Chöõ naày cuõng ñöôïc ñòch laø "röïc rôõ vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi" (baûn Kinh Thaùnh NAS, NIV) hay "phaûn chieáu söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi" (baûn Kinh Thaùnh NRSV). Veà "ñôøi xöa" nhö caâu 1 noùi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ toû ra söï vinh hieån cuûa Ngaøi cho loaøi ngöôøi "nhieàu laàn nhieàu caùch". Loaøi ngöôøi ñaõ coù caùi nhìn thoaùng qua veà söï vinh hieån, söï raïng rôõ saùnh choùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.
  Moâise, Ñaáng ban luaät phaùp töøng caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi toû ra söï vinh hieån cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi baûo oâng raèng chaúng coù ai thaáy ñöôïc maët Ngaøi maø coøn soáng. Vì vaäy, Ngaøi ñaët Moâise vaøo hoác ñaù roài ñeå cho söï vinh hieån cuûa Ngaøi ñi ngang qua tröôùc maët Moâise. Moâise chæ coù ñöôïc caùi nhìn thoaùng qua phaàn phía sau cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuoãi daøi vöông giaû cuûa söï vinh hieån Ngaøi, gioáng nhö nhöõng caùi nhìn thoaùng qua caùi ñuoâi daøi aùo cöôùi coâ daâu vaäy. Caùi nhìn thoaùng raát nhanh naày veà söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi raát saâu saéc, Moâise phaûi che maët laïi vì söï "choùi saùng cuûa söï vinh hieån Ngaøi" ñaõ raïng rôõ trong nhieàu ngaøy.
  Daân söï Israel ñaõ nhìn thaáy söï vinh hieån choùi loùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong nhöõng laàn hoï phieâu baït trong ñoàng vaéng. Moïi söï hoï phaûi laøm laø ngöôùc nhìn leân baàu trôøi. Hoï coù theå nhìn thaáy truï maây ban ngaøy vaø truï löûa ban ñeâm. Khi ñeàn taïm hoaøn taát roài, söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngöï xuoáng treân ngoâi thöông xoùt. Söï vinh hieånshekinah cuûa Ngaøi raát laø saùng choùi, khoâng moät ai coù theå nhìn vaøo ñöôïc.
  Tieân tri EÂsai ñaõ coù caùi nhìn thoaùng qua söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong ñeàn thôø. OÂng ñaõ nhìn thaáy Ñöùc Gieâhoâva "Chuùa ngoài treân ngoâi cao sang, vaït aùo cuûa Ngaøi ñaày daãy ñeàn thôø". OÂng ñaõ nhìn thaáy seâraphim, caùc thieân söù phuïc vuï, hoï ñang keâu leân:"Thaùnh thay, thaùnh thay, thaùnh thay laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân! Khaép ñaát ñaày daãy söï vinh hieån Ngaøi!" EÂsai bò boái caûnh aáy thaéng hôn ñeán noãi oâng chæ coù theå noùi: "Khoán naïn cho toâi! Xong ñôøi toâi roài!"
  Xuyeân suoát Cöïu Öôùc, chuùng ta coù nhöõng caùi nhìn thoaùng qua veà söï vinh hieån, nhöng trong Taân Öôùc chuùng ta nhìn thaáy söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra caùch ñaày troïn. Chuùng ta nhìn thaáyÑÖÙC VUA ÑANG NAÈM TRONG MAÙNG COÛ! Moät ngaøy kia, söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngöï ñeán, khoâng phaûi trong moät ñaùm maây, khoâng phaûi ôû treân nuùi, khoâng phaûi trong ñeàn thôø, maø söï vinh hieån ngöï ñeán ñöôïc quaán baèng khaên taû loùt!
  Coù leõ Söù ñoà Giaêng ñaõ noùi roõ nhaát. Toâi thích Giaêng 1.14:"Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt, ôû giöõa chuùng ta, ñaày ôn vaø leõ thaät; chuùng ta ñaõ ngaém xem söï vinh hieån cuûa Ngaøi, thaät nhö vinh hieån cuûa Con moät ñeán töø nôi Cha". Khi chuùng ta tieáp nhaän Chuùa Jeâsus, chuùng ta nhaän laõnh söï vinh hieån. Khi chuùng ta ñöôïc cöùu, söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc goùi gheùm trong taám loøng cuûa chuùng ta. Thôø phöôïng laø laøm cho söï vinh hieån aáy toaùt ra! Chuùa Jeâsus ñaõ phaùn trong Giaêng 8.12: "Ta laø söï saùng cuûa theá gian; ngöôøi naøo theo ta, chaúng ñi trong nôi toái taêm, nhöng coù aùnh saùng cuûa söï soáng".
  Buoàn laøm sao, khi chuùng ta kyû nieäm Leã Giaùng Sinh, söï cöùu roãi cuûa theá gian maø coù nhieàu ngöôøi vaãn coøn thích ñi trong toái taêm. II Coârinhtoâ 4.4 noùi tôùi "nhöõng keû chaúng tin maø chuùa ñôøi naày ñaõ laøm muø loøng hoï, haàu cho hoï khoâng troâng thaáy söï vinh hieån choùi loùi cuûa Tin Laønh Ñaáng Christ, laø aûnh töôïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi".
  IV. Con Treû ñang naèm trong maùng coû laø hình aûnh cuûa Ñöùc Chuùa Cha .
  Caâu 3 cuõng noùi raèng Chuùa Jeâsus laø "hình boùng cuûa baûn theå Ngaøi [cuûa Ñöùc Chuùa Cha]" Khoâng nhöõng Ngaøi laø "söï choùi saùng"hay söï "vinh hieån" cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi coøn laø Ñöùc Chuùa Trôøi nöõa. Chuùa Jeâsus laø söï toû ra theo phaàn xaùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng ñôøi ñôøi. Cuïm töø "hình boùng" ra töø moät töø ngöõ thöôøng moâ taû aán töôïng coù töø moät con daáu hay con tem. Nhöõng giaáy tôø quan troïng thöôøng ñöôïc ñoùng daáu baèng saùp roài ñöôïc kyù baèng chieác nhaãn cuûa nhaø quí toäc. Daáu cuûa chieác nhaãn baûo ñaûm raèng vaên töï naày laø baûn chính. Caùch laøm ñoù vaãn coøn thöïc duïng cho tôùi ngaøy nay. Nhöõng taøi lieäu quan troïng phaûi ñöôïc coâng chöùng roài ñoùng daáu coâng khai xaùc nhaän bôûi nhaø caàm quyeàn. Con daáu baûo ñaûm tính chính xaùc. Giaáy thoâng haønh cuûa toâi ñöôïc ñoùng daáu vôùi con daáu cuûa caùc quoác gia maø toâi ñaõ ñi qua.
  Cuõng moät theå aáy, Chuùa Jeâsus laø "hình boùng", laø con daáu cuûa Ñöùc Chuùa Cha. Luther noùi raèng Chuùa Jeâsus laø "Ñöùc Chuùa Trôøi ôû saâu trong loaøi xaùc thòt". Moïi söï veà Chuùa Jeâsus ñeàu phaûn aûnh Ñöùc Chuùa Cha. Coâloâse 1.15 chöùa moät caâu noùi töông töï. Caâu naày cheùp nhö sau: "AÁy chính Ngaøi laø hình aûnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng thaáy ñöôïc, laø Ñaáng sanh ra ñaàu heát thaûy moïi vaät döïng neân""Hình aûnh", ôû ñaây, laø moät töø khaùc bieät. Töø naày ra töø chöõeikon töø ñoù chuùng ta coù chöõ "icon" [bieåu töôïng]. Noù coù nghóa laø moät baûn sao chính xaùc hay moät taùi baûn chính xaùc. Chöõ gaàn nhaát chuùng ta coù theå ñeán trong vaên hoaù cuûa chuùng ta ñeå hieåu töø ngöõ naày laø chöõ "photograph" [aûnh]. Chuùa Jeâsus laø hình aûnh troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu quí vò  muoán bieát Ñöùc Chuùa Cha gioáng vôùi ai, haõy nhìn vaøo Chuùa Jeâsus. Trong baûn Kinh Thaùnh NCV, Heâbôrô  1.3 ñöôïc dòch laø: "Ñöùc Chuùa Con phaûn aûnh söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø toû ra chính xaùc Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhö theá naøo".
  Chuùa Jeâsus laø söï toû ra Ñöùc Chuùa Trôøi theo phaàn xaùc. Coâloâse 2.9 cheùp: "Vì söï ñaày daãy cuûa baûn taùnh Ñöùc Chuùa Trôøi thaûy ñeàu ôû trong Ñaáng aáy nhö coù hình". Chính Chuùa Jeâsus ñaõ phaùn trong Giaêng 14.9: "Ai ñaõ thaáy ta, töùc laø ñaõ thaáy Cha". Cöïu Öôùc döôøng nhö toû ra raèng Chuùa Jeâsus ñaõ hieän ra nhieàu laàn tröôùc caùi ñeâm aáy taïi thaønh Beátleâhem trong hình theå con ngöôøi. Ngaøi ñaõ hieän ra nhö moät theophany hay Christophany, laø hình aûnh Ñöùc Chuùa Trôøi thaáy ñöôïc baèng maét thöôøng. Khi Mary sanh con mình, baø khoâng phaûi laø ngöôøi ñaàu tieân coù ñoâi maét nhoû töøng nhìn thaáy ñaâu. Chuùa Jeâsus,"hình boùng" cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ vaø ñang laø hình boùng ñôøi ñôøi.
  V. Con Treû ñang naèm trong maùng coû laø Ñaáng naâng ñôõ muoân vaät.
  Tieáp ñeán caâu 3 ñöa ra moät caâu noùi raát ñaùng phaûi löu yù. Caâu naày cho chuùng ta bieát Chuùa Jeâsus lieân tuïc "laáy lôøi coù quyeàn pheùp Ngaøi naâng ñôõ muoân vaät". Noùi nhö theá coù yù noùi Ngaøi laø söùc maïnh naâng ñôõ taát caû söï saùng taïo. Khoâng nhöõng Chuùa Jeâsus ñaõ döïng neân muoân vaät vaø seõ keá töï muoân vaät, hieän baây giôø Ngaøi ñang naâng ñôõ muoân vaät nöõa. Töø ngöõ Hy laïp ôû ñaøng sau "naâng ñôõ" coù nghóa laø "choáng ñôõ hay duy trì". Töø naày ñöôïc söû duïng ôû ñaây trong thì hieän taïi aùm chæ raèng Chuùa Jeâsus hieän ñang vaø lieân tuïc "naâng ñôõ muoân vaät". Ngaøi hieän ñang naém giöõ laáy heát thaûy muoân vaät, thaäm chí choã gheá maø quí vò ñöông ngoài nöõa ñaáy!
  Coâloâse 1.17 cheùp: "Ngaøi coù tröôùc muoân vaät, vaø muoân vaät ñöùng vöõng trong Ngaøi". Ngaøi ñang naém giöõ muoân vaät. Phaoloâ noùi vôùi nhöõng nhaø trieát hoïc taïi thaønh A-then: "Vì taïi trong Ngaøi, chuùng ta ñöôïc soáng, ñoäng, vaø coù" (Coâng vuï Caùc Söù ñoà 17.28). Heát thaûy chuùng ta ñeàu ao öôùc tình traïng traät töï vaø tính tröôùc sau nhö moät cuûa thieân nhieân. Tai hoaï uïp ñeán khi traät töï thieân nhieân bò phaù vôõ. Khi côn baõo uïp vaøo ñoàng baèng, khi ñoäng ñaát kinh khieáp uïp ñeán bôø bieån phía Taây hoaëc khi nuùi löûa phun traøo laøm nhieãu loaïn traät töï thieân nhieân, coù nhieàu ngöôøi ngaõ cheát vaø theá giôùi seõ trôû neân hoãn loaïn. Khoâng coù Chuùa Jeâsus "naâng ñôõ muoân vaät" heát thaûy chuùng ta ñeàu seõ bò hö maát. Seõ ra sao neáu Ngaøi ñình chæ luaät troïng löïc chæ trong moät phuùt thoâi? Heát thaûy chuùng ta seõ bò neùm thaúng vaøo khoâng gian!
  MacArthur vieát: "Haõy xeùt xem… söï huûy dieät naøo seõ xaûy ra neáu voøng quay cuûa ñòa caàu chaäm laïi moät chuùt thoâi. Maët trôøi coù nhieät ñoä ôû ngoaøi maët laø 12.000 ñoä Fahrenheit. Neáu noù gaàn vôùi chuùng ta hôn, chuùng ta seõ bò chaùy thieâu; neáu noù xa chuùng ta hôn, chuùng ta seõ bò ñoâng cöùng. Quaû ñòa caàu cuûa chuùng ta coù ñoä nghieâng chính xaùc laø 23o, cung öùng cho chuùng ta vôùi boán muøa. Neáu quaû ñòa caàu khoâng quay nghieâng nhö theá, hôi nöôùc töø caùc ñaïi döông seõ boác hôi leân phía Baéc vaø phía Nam roài phaùt trieån thaønh nhöõng ñaïi luïc baêng khoãng loà. Neáu maët traêng khoâng duy trì khoaûng caùch chính xaùc cuûa noù ñoái vôùi quaû ñaát, caùc côn soùng ñaïi döông seõ traøn ngaäp ñaát hoaøn toaøn, hai laàn moät ngaøy… Neáu caùc neàn cuûa ñaïi döông chæ saâu theâm vaøi feet hôn baây giôø, söï caân baèng dioxide carbon vaø oxygen treân baàu khí quyeån cuûa ñòa caàu seõ bò ñaûo loän hoaøn toaøn, vaø chaúng coù moät loaøi thuù hay thöïc vaät naøo seõ toàn taïi ñöôïc … Laøm sao vuõ truï ñöùng vöõng ñöôïc vôùi loaïi caân ñoái mong manh nhö theá chöù? Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñang naâng ñôõ vaø giaùm saùt moïi bieán chuyeån cuûa noù. Ñaáng Christ, laø Nguoàn Löïc ñang naâng ñôõ vuõ truï ñoù". Cho neân Con Treû sanh ra taïi thaønh Beátleâhem ñaõ sanh ra trong moät theá giôùi maø Ngaøi ñaõ vaän haønh "bôûi Lôøi coù quyeàn pheùp Ngaøi". Neáu Ngaøi coù theå vaän haønh caùc thieân theå, thì chaúng coù gì phaûi ngaïc nhieân khi coù ngöôøi ñaøn baø ñöôïc chöõa laønh do chaïm ñeán vaït aùo cuûa Ngaøi, moät ngöôøi muø thaáy ñöôïc do caùi chaïm cuûa tay Ngaøi hoaëc Ngaøi coù theå ñi boä ngang treân maët nhöõng côn soùng döõ cuûa Bieån Galileâ. Ngaøi laø Ñaáng naâng ñôõ muoân vaät. Neáu Ngaøi coù theå laøm moïi söï ñoù vaø Ngaøi yeâu chuùng ta ñeán ñoä nhö theá, taïi sao chuùng ta coøn phaûi lo chöù? Ngaøi ñang vaän haønh trong ñôøi soáng cuûa chuùng ta. Toâi thaáy raát laø yeân uûi trong lôøi höùa ôû Philíp 1.6: "…toâi tin chaéc raèng Ñaáng ñaõ khôûi laøm vieäc laønh trong anh em, seõ laøm troïn heát cho ñeán ngaøy cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ". Neáu Ngaøi coù theå naém giöõ muoân vaät, chaéc chaén Ngaøi coù theå naém giöõ toâi!
  VI. Con Treû ñang naèm trong maùng coû laø Ñaáng thanh taåy moïi toäi loãi cuûa chuùng ta.
  Thaät laø kyø dieäu khi chuùng ta coù moät Cöùu Chuùa  ñaõ döïng neân theá gian vaø naâng ñôõ muoân vaät bôûi quyeàn pheùp cuûa Ngaøi. Vaãn coøn coù nhöõng tin töùc quan troïng hôn: Ngaøi coøn "laøm xong söï saïch toäi"cuûa chuùng ta nöõa. Heát thaûy chuùng ta ñeàu laø haïng toäi nhaân. Vì côù toäi loãi, chuùng ta ñaùng phaûi laõnh laáy caùi cheát theo phaàn xaùc, cheát thuoäc linh vaø söï phaân caùch ñôøi ñôøi ra khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Cöïu Öôùc phaùc hoaï söï laøm saïch hay thanh taåy toäi loãi qua coâng vieäc cuûa Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm. Caùc thaày teá leã trong Cöïu Öôùc daâng nhöõng con sinh lieân tuïc vì ích cho daân söï. Chuùa Jeâsus ñaõ daâng chæ moät con sinh maø thoâi. Con Treû ra ñôøi taïi thaønh Beâtleâhem trôû thaønh con sinh troïn veïn moät laàn ñuû caû vì toäi loãi chuùng ta. Khaûi huyeàn 13.8 moâ taû Ngaøi laø: "Chieân Con ñaõ bò gieát töø buoåi saùng theá".
  Chuùa Jeâsus khoâng nhöõng laø  laø moät cuûa leã. Maø Ngaøi coøn laø moät con sinh troïn veïn, thaønh khieát vaø thanh saïch nöõa. I Phierô  1.18 cheùp: "vì bieát raèng chaúng phaûi bôûi vaät hay hö naùt nhö baïc hoaëc vaøng maø anh em ñaõ ñöôïc chuoäc khoûi söï aên ôû khoâng ra chi cuûa toå tieân truyeàn laïi cho mình, beøn laø bôûi huyeát baùu Ñaáng Christ, döôøng nhö huyeát cuûa chieân con khoâng loãi khoâng vít".
  Heâbôrô 9.26 cheùp: "…baèng chaúng vaäy, thì töø buoåi saùng theá ñeán nay, Ngaøi ñaõ phaûi chòu khoå nhieàu laàn roài. Nhöng hieän nay ñeán cuoái cuøng caùc thôøi ñaïi, Ngaøi ñaõ hieän ra chæ moät laàn, daâng mình laøm teá leã ñeå caát toäi loãi ñi". Phaân ñoaïn Kinh Thaùnh goác noùi raèng Ngaøi ñaõ "laøm xong söï saïch toäi". Khoâng moät ai giuùp cho Chuùa Jeâsus traû xong nôï toäi cuûa chuùng ta. Ngay caû Cha cuûa Ngaøi cuõng ñaõ ngoaûnh maët ñi. Moät mình Ngaøi, Chuùa Jeâsus ñaõ caàu nguyeän ôû trong vöôøn. Moät mình Ngaøi bò treo giöõa trôøi vaø ñaát. Moät mình Ngaøi, Ngaøi gaùnh laáy toäi loãi cuûa toaøn theá gian. Con Treû ra ñôøi ôû thaønh Beátleâhem sinh ra ñeå chòu cheát. Treân böùc töôøng baûo taøng cuûa traïi taäp trung Dachau laø böùc aûnh lôùn chuïp moät ngöôøi meï cuøng con gaùi cuûa baø ñang ñöùng xeáp haøng tröôùc phoøng hôi ngaït. Ñöùa treû, ñang ñi tröôùc maët meï noù, khoâng bieát mình seõ ñi tôùi ñaâu. Ngöôøi meï, laø ngöôøi ñi ôû phía sau, baø bieát raát roõ, nhöng baát löïc khoâng theå döøng laïi tai vaï ñoù. Trong söï baát löïc cuûa mình, baø ñöa ra moät haønh ñoäng yeâu thöông duy nhöùt cuûa mình cho noù. Baø ñaët hai baøn tay mình che ngang maét ñöùa treû ñeå ít nhaát noù khoâng nhìn thaáy söï khuûng khieáp saép tôùi ñeán. Khi ngöôøi ta böôùc vaøo phoøng baûo taøng, hoï khoâng ñi voäi vaõ nöõa bôûi taám aûnh naày. Hoï döøng chaân ñöùng laïi. Haàu nhö hoï caûm thaáy ñau khoå. Roài saâu laéng ôû beân trong, toâi nghó laø hoï ñeàu ñang noùi:"OÂi Chuùa oâi, xin ñöøng ñeå söï aáy xaûy ra nöõa". Chuùa Jeâsus vaøo ñôøi ñeå cung öùng hy voïng cho chuùng ta. Chuùng ta ñang coù hy voïng ñoù vì côù söï cheát cuûa Ngaøi. Ngaøi "laøm xong söï saïch toäi"  cuûa chuùng ta ñeå chuùng ta khoâng phaûi chòu khoå vì chuùng trong suoát caû coõi ñôøi ñôøi.
  VII. Con Treû ñang naèm trong maùng coû laø Ñaáng Hoaøn Taát söï cöùu roãi cho chuùng ta.
  Ñöøng boû qua phaàn cuoái cuûa caâu 3, Chuùa Jeâsus "ngoài beân höõu Ñaáng toân nghieâm ôû trong nôi raát cao". Chuùa Jeâsus hieän ñang ngoài beân höõu cuûa Ñöùc Chuùa Cha. "Beân höõu" luoân luoân laø bieåu töôïng cho quyeàn löïc. Trong Cöïu Öôùc, khoâng coù nhöõng choã ngoài trong ñeàn thôø. Caùc thaày teá leã khoâng bao giôø ngoài xuoáng vì coâng vieäc daâng teá leã vì côù toäi loãi khoâng bao giôø ngöøng nghæ. Nhöng chöõ quan troïng nhaát trong caâu naày laø "ngoài". Chuùa Jeâsus ñaõ "ngoài" vì Ngaøi ñaõ laøm xong vieäc. Ngaøi ñaõ hoaøn taát coâng taùc cöùu roãi cho chuùng ta baèng caùch daâng moät cuûa leã troïn veïn vaø sau cuøng vì côù toäi loãi cuûa chuùng ta. Chính mình Ngaøi ñaõ phaùn töø treân thaäp töï giaù:   "Moïi söï ñaõ ñöôïc troïn" (Giaêng 19.30).
  Buoàn thay, coù nhieàu ngöôøi chòu khoù laøm vieäc cho nhöõng gì hoï khoâng bao giôø nhaän ñöôïc. Chuùa Jeâsus ñaõ laøm xong coâng vieäc roài. Ngaøi ñang ban hieán ôn cöùu roãi caùch rôøi roäng. Ngaøi ngoài beân tay höõu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hoâm nay ñeå caàu thay cho chuùng ta. Roâma 8.34 cheùp Ngaøi: "…ñang ngöï beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi, caàu nguyeän theá cho chuùng ta".
  Maáy gaõ chaên chieân ñaõ nhìn thaáy gì khi böôùc vaøo chuoàng chieân oïp eïp kia? Hoï ñaõ nhìn thaáy ÑÖÙC VUA ÑANG NAÈM TRONG MAÙNG COÛ. Hoï ñaõ nhìn thaáy ÑAÁNG KEÁ TÖÏ MUOÂN VAÄT,ÑAÁNG TAÏO HOAÙ CUÛA MUOÂN VAÄTSÖÏ CHOÙI SAÙNG CUÛA SÖÏ VINH HIEÅN ÑÖÙC CHUÙA TRÔØIHÌNH AÛNH CUÛA ÑÖÙC CHUÙA CHAÑAÁNG NAÂNG ÑÔÕ MUOÂN VAÄTÑAÁNG LAØM SAÏCH MOÏI TOÄI CHUÙNG TA, vaø laø ÑAÁNG HOAØN TAÁT ÔN CÖÙU ROÃI CHO CHUÙNG TA. Khi quí vò nhìn thaáy boái caûnh Giaùng Sinh treân nhöõng taám thieäp, treân baát cöù ñaâu vaøo muøa naày, coù phaûi quí vò ñang nhìn thaáy ÑÖÙC VUA ÑANG NAÈM TRONG MAÙNG COÙ khoâng?
  Luis Palau thuaät laïi veà moät gia ñình raát giaøu coù ôû chaâu AÂu toå chöùc moät böõa tieäc cho ñöùa con môùi sinh cuûa hoï trong toaø laâu ñaøi ñoà soä cuûa hoï. Haøng taù taù thöïc khaùch ñaõ ñöôïc môøi ñeán döï böõa ñaïi tieäc naày, vaø heát thaûy hoï ñeàu chöng dieän heát möùc luoân. Sau khi ñaët nhöõng chieác aùo khoaùc lòch laõm cuûa hoï leân chieác giöôøng trong caên phoøng ôû chaân caàu thang, caùc thöïc khaùch ñaõ ñöôïc theát ñaõi theo caùch vöông giaû. Khoâng bao laâu sau ñoù thì giôø chính ñaõ ñeán, ngöôøi ta giôùi thieäu ñöùa beù ôû moät caáp ñoä xaõ hoäi raát cao. Nhöng ñöùa treû ôû ñaâu kìa? Khoâng moät ai bieát caû. Baø gia sö cuûa ñöùa treû chaïy nhanh leân caàu thang roài trôû laïi vôùi göông maët ñaày thaát voïng. Moïi ngöôøi muoán nhìn thaáy ñöùa treû. Theá roài, coù ngöôøi nhôù laïi ñaõ nhìn thaáy noù ñang naèm nguû treân moät chieác giöôøng. Ñuùng laø ñöùa treû ñaõ naèm treân moät chieác giöôøng, bò choân döôùi ñoáng aùo choaøng, aùo jackets, aùo loâng thuù. Ñoái töôïng cuûa ngaøy leã laïc sang troïng aáy ñaõ bò boû queân, vaø gaàn nhö bò ngaït cheát. Con Treû maø chuùng ta ñang kyû nieäm trong dòp Leã Giaùng Sinh deã bò daáu kín beân döôùi nhöõng ñoáng truyeàn thoáng vaø nhöõng söï tuaân giöõ theo xaõ hoäi trong muøa leã. Chuùng ta caàn phaûi böôùc vaøo töøng muøa leã Giaùng Sinh roài hoûi: "Con Treû ñang ôû ñaâu?"

  ***
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels