• SƯU TẦM GIÁNG SINH 2015 - PHẦN 2


  Napoleon ñaõ toùm taét söï khaâm phuïc cuûa caùc thôøi ñaïi daønh cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ.

  "Alexander, Caesar, Charlemagne, vaø baûn thaân toâi ñaõ môû ra nhieàu ñeá quoác roäng lôùn .... Nhöng moät mình Chuùa Jeâsus ñaõ môû ra ñeá quoác cuûa Ngaøi treân caùi neàn yeâu thöông, vaø cho tôùi ngaøy nay, haøng trieäu ngöôøi seõ chòu cheát cho Ngaøi. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ phaûi hôn caû moät con ngöôøi".  

 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels