• CHIÊM NGẮM SỰ TẠO DỰNG KỲ DIỆU CỦA CHÚA

  ĐỀ TÀI: CHIÊM NGẮM SỰ TẠO DỰNG KỲ DIỆU CỦA CHÚA
  Kinh Thánh: Sáng-thế-ký 1

  Lời chào:
  Nhập đề:
  Thưa quý vị!
  Tôi có một câu hỏi mà muốn quý vị hãy thành thật trả lời: Là con người liệu chúng ta có thể tạo ra được điều gì từ không có thành có hay không? Có cái gì mà chúng ta tạo được ra từ cái vô hình thành cái hữu hình hay không?

  Minh họa: Để xây lên một ngôi nhà thì chúng ta cần có nguyên vật liệu, để làm được ra cái bàn thì người ta cần phải có gỗ, để làm cái bát ăn cơm thì cần phải có đất, để tạo ra những sản phẩm quần áo thì cần phải có vải vóc.

  Nhưng khi tôi đối diện với câu hỏi: liệu có điều gì ra từ cái không có mà trở thành có thì trong đầu của tôi không tìm được ra một điều gì cả.

  Hôm nay, tôi mời quý vị hãy học với tôi đề tài CHIÊM NGẮM SỰ TẠO DỰNG KỲ DIỆU CỦA CHÚA, qua đó chúng ta thay đổi cái nhìn, cách nghĩ hạn hẹp của chúng ta về Chúa. Và chúng ta thấy được Đấng mà chúng ta đang tôn thờ là Đức Chúa Trời có một không hai, dù ở trên trời cao kia cũng chẳng có người nào giống như Ngài, hoặc dù ở nơi đất thấp này cũng chẳng có ai trừ ra Chúa Đấng đã gọi từ không thành có.

  Bây giờ, chúng ta sẽ cùng CHIÊM NGẮM SỰ TẠO DỰNG KỲ DIỆU CỦA CHÚA qua phần thứ nhất đó là:

  I. NGÀI ĐÃ LÀM NÊN MỌI SỰ TỪ KHÔNG THÀNH CÓ ( câu 1-2)
  Lời Chúa chép: “ Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.”
  Trong những tuần trước, chúng ta đã thấy chính Đức Chúa Trời đã dựng nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, chính Ngài đã định kỳ cho nó lúc nào nó mọc, lúc nào nó lặn. Cũng chính Ngài đã dựng nên con người là tạo vật tuyệt đỉnh trong mọi công trình sáng tạo của Ngài, tuy được dựng nên sau cùng xong đứng đầu trong muôn vật.

  Trong câu Kinh Thánh của Sáng-thế-ký chương 1 câu 1-2 chỉ cho chúng ta biết Chúa chính là tác giả của công trình sáng tạo diệu ký này.
  Ngài đã hiện hữu từ trước vô cùng cho đến đời đời, Ngài là Đấng tự hữu, và hằng hữu nghĩa là tự có và còn đến đời đời.

  Câu Kinh Thánh này không phải chỉ nói cho chúng ta biết nguồn gốc của vạn vật, nhưng cũng nói cho chúng ta biết cội nguồn của Đấng mà chúng ta đang tôn thờ.

  Ban đầu chưa có vũ trụ thì đã có Ngài, vũ trụ chưa hiện hữu thì Ngài đã hiện hữu, ban đầu chưa có một bóng người nào trên mặt đất thì đã có Ngài rồi.

  Minh họa: Tất cả mọi giáo chủ vĩ nhân, hay những bậc thánh hiền đều có sau A-đam, tổ phụ của loài người là A-đam nhưng A-đam lại có sau vũ trụ và muôn vật nữa.

  Như vậy, chúng ta thấy trước Ngài chẳng có một ai, và sau Ngài cũng chẳng ai khác ngoài ra Ngài.

  Chẳng một con người nào trên trái đất này dám nói về bản thân mình là: Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu. Nghĩa là chẳng ai dám nói mình tự có và còn đến đời đời.

  Ông Gióp đã nói rằng: Loài người chẳng qua là do người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày trên đất và chịu nhiều khốn khổ.

  Ông Gióp nói: Loài người do người nữ sanh ra, loài người không phải tự có, loài người cũng không phải là hằng có mà chỉ sống tạm trên đất ít ngày mà thôi.

  Khi chúng ta học biết về Đức Chúa Trời chính Ngài mới là nguồn cội của sự tôn thờ và hầu việc. Thì đức tin của chúng ta sẽ rất vững vàng, quả thật chẳng ai dưới trần gian này nói cho chúng ta biết rõ về Đức Chúa Trời ngoài Kinh Thánh, cũng chẳng ai biết rõ chi tiết về Đức Chúa Trời ngoài Kinh Thánh, và chắc chắn cũng chẳng ai chỉ cho chúng ta cội nguồn của sự thờ phượng Đức Chúa Trời ngoài Kinh Thánh.

  Chúa đã để lại cho chúng ta Kinh Thánh để nói cho chúng ta biết Đấng chúng ta đang thờ phượng là ai? Chính Ngài là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là ai? Ngài là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu.
  Sự hiểu biết ấy, sự tôn thờ ấy sẽ loại bỏ đi mọi nghi ngờ và sự do dự về Ngài.
  Bài học: Thưa quý vị! Đấng mà chúng ta tôn thờ là Đức Chúa Trời, đối tượng mà chúng ta đang tôn thờ không phải là những con người, không phải là những vĩ nhân, hiền triết, hoặc lãnh tụ, vì họ chỉ do nơi người nữ sanh ra chứ họ không phải là nguồn cội.

  Đức Chúa Trời mà chúng ta đang tôn thờ Ngài vô hình, Ngài là thần nhưng Ngài cũng có danh xưng, danh xưng của Ngài là Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu.
  Danh xưng đó rất khích lệ cho đời sống theo Chúa của chúng ta rằng: Dù cho chúng ta có đi trong trũng bóng chết thì Ngài cũng hiện diện ở đó, theo tác giả Thi-thiên đã nói: Dù tôi có lấy cánh hừng đông, bay qua tại cuối cùng biển thì..

  Chúa chính là Đức Chúa Trời Đấng luôn luôn sống và Ngài luôn luôn đồng hành, ở cùng, che trở con cái của Ngài.
  Cũng theo tác giả Thi-thiên 90 có chép: người nào ở nơi bóng cánh của Đấng chí cao sẽ hằng được ở

  Bạn không bao giờ chạy khỏi Chúa được, bạn cũng không thể nào sống mà không có Ngài được. Ngài sẽ luôn chăm chú đến bạn, Ngài sẽ nắm lấy tay bạn đặt vào tay Chúa, Ngài sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi lo lòng giữa nơi khô hạn lớn, Chúa sẽ giải thoát ngươi khỏi dịch lệ và bẫy chim, Ngài sẽ chẳng để cho chân ngươi siêu tó, Ngài sẽ làm cho các xương ngươi cứng chắc, Ngài sẽ khiến tay ngươi dương nổi cung đồng, Ngài sẽ lau ráo nước mắt của ngươi. Dù cho ngươi đi qua lửa lửa sẽ cháy ngươi, dù ngươi có đi qua nước thì nước chẳng nhấn chìm. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chính Ngài là Đấng tự có và hằng sống muôn đời.  Tiếp đến, Sáng-thế-ký chương 1 câu 1-2 cũng cho chúng ta biết Ngài là Đấng quyền năng, Ngài đã dựng nên muôn vật từ không thành có, từ vô hình thành hữu hình.
  “ Vũ trụ” không tự nhiên mà có, không phải nó là kết quả của những nham thạch từ hàng triệu năm về trước kết tụ lại, nó cũng chẳng phải có sự tiến hóa từ bất cứ loài nào khác, nhưng Thánh Kinh khẳng định rằng: Chính Ngài đã dựng nên vũ trụ bao la, trật tự này.

  Câu Kinh Thánh này cũng chỉ cho chúng ta biết tình trạng của vũ trụ lúc bấy giờ đó là: Vô hình và trống không.

  Các bản dịch khác dịch là: trống giỗng và không có hình dạng.
  Làm sao chúng ta có thể tạo nên được từ cái vô hình thành cái hữu hình, từ trống giỗng thành sự vật.

  Không thể nào con người chúng ta có thể làm nên được từ cái không có thành có được. Nhìn vào thế giới vật chất mà chúng ta đang sống thì thật khó tìm và khó tin được chúng ta sẽ tạo lên từ những cái không có thành có.

  Thưa quý vị!
  Loài người không thể nào tạo ra được một cái gì nếu chúng ta không bắt đầu từ những cái chúng ta đang có. Và có thể khẳng định rằng: Chẳng có cái gì mà con người làm từ không thành có hết. Nhưng với Đức Chúa Trời thì có đấy, Ngài đã tạo lên từ cái không thành có, từ hư vô thành hữu hình, vì Ngài là Đấng toàn năng chẳng sự gì là khó quá cho Ngài.

  Minh họa: Ở trong hoàn cảnh của Ma-ri thì thật khó tin và khó chấp nhận được khi mà thiên sứ báo tin bà chưa có chồng, bà chỉ là một trinh nữ nhưng bà sẽ sinh ra một người con. Người Con này là Con Thánh được gọi là Con của Đức Chúa Trời chí cao. Sứ mạng của Con trai ấy là sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.

  Ma-ri nói làm sao sự ấy xảy ra được khi mà tôi chỉ là một trinh nữ chẳng hề nhận biết người nam nào? Và Thiên sứ đã phán rằng: “ Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. 38 Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!”

  Một sứ điệp, một việc làm mà chỉ có Đức Chúa Trời mới làm ra được mà thôi, Ngài đã làm từ không thành có, từ vô hình trở thành hữu hình. Mặc dù đi ngược lại với suy nghĩ, lý trí của bà nhưng Ma-ri đã tin lời Chúa phán qua câu: Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền.

  Dù cho khoa học hay các văn minh tiến bộ đến mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào tìm ra được lý do gì mà một người trinh nữ lại có con, duy chỉ bởi quyền năng phép lạ của Chúa.

  Người vô thần họ không thể nào chấp nhận được việc một người không chồng nhưng lại có con, nhưng về phần Ma-ra thì bà đã tin vào sứ điệp đó của thiên sứ, tin vào quyền năng của Đức Thánh Linh.

  Quyền năng của Đức Thánh Linh cộng với đức tin của Ma-ri tạo lên phép lạ kỳ diệu.

  Cả vũ trụ này từ hỗn độn thành trật tự, từ không có hình dạng thành có hình dạng điều đó là do sự vận hành của Đức Chúa Trời.
  Chính Đức Chúa Trời đã vận hành trong sự trống giỗng ấy, chính Đức Chúa Trời đã vận hành trong sự không có hình dạng ấy, và cũng chính Đức Chúa Trời đã vận hành để mọi sự


  Bài học: Điều đó dạy cho chúng ta rằng: Chúa luôn luôn hiện diện trong mọi hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta mà con khẳng định rằng: Chẳng sự gì của chúng ta có thể vượt khỏi sự tể trị của Ngài được.
  Ngài hiện diện, Ngài tể trị trong sự trống không, trong sự hỗn độn đó, trong sự tối tăm đó.
  Thưa bạn!
  Chẳng một người nào trong cuộc đời bạn lớn hơn Chúa được, và cũng chẳng có một nan đề nào trong cuộc đời bạn vượt qua được sự tể trị của Chúa. Ngài là Đấng vẫn đang hiện diện và cầm quyền tể trị của Ngài trên mọi loài, muôn vật.

  Chúa đang gởi cho chúng ta những lời khích lệ trong nan đề của chúng ta, Chúa đang vực chúng ta nên khỏi sự đau khổ, cô đơn, thất bại bằng cách chỉ cho chúng ta biết Ngài sẽ không bao giờ vắng mặt trong cuộc đời chúng ta, Ngài đang tể trị trong đời sống của chúng ta.

  Minh họa: Ngài đã phán phải có mặt trời thì có mặt trời, Ngài phán nó lặn thì nó phải lặn, Ngài phán nước phải phân rẽ đất khô thì liền có như vậy.
  Chẳng sự gì mà nó không vâng lời.

  Chúa Giê-xu đang sống và hiện diện trong lòng chúng ta, Ngài là Đấng tham dự trong cuộc tạo dựng vũ trụ này thì Ngài cũng luôn tham dự vào trong việc tạo dựng chúng ta một con người mới. Đức Thánh Linh là Đấng vận hành trong chỗ hộn độn trở thành cái trật tự, tự tối thành sáng thì Đức Thánh Linh cũng vận hành trong đời sống của chúng ta để phân rẽ chúng ta ra khỏi thế gian này.

  Chúa Giê-xu đã phán với bảo tố đang gầm thét rằng: Hãy im đi, lặng đi thì nó liền im lặng như tờ. Đấng làm chủ bảo tố năm xưa Đấng ấy cũng làm chủ bão tố của đời bạn ngày hôm nay.
  Đức Thánh Linh vẫn đang vận hành khắp mọi nơi để thêm sức và ban quyền năng khiến cho con cái của Ngài vượt qua được mọi núi đồi. Đức Thánh Linh đang dẫn dắt bạn băng qua những sa-mạc của cuộc đời này. Ngài sẽ ban cho bạn nguồn sự sống thật, sự bình an thật, Ngài sẽ ấn chứng bạn, ở cùng bạn, sống trong bạn, bảo lãnh, biện hộ cho bạn cho đến ngày cứu chuộc.
  Ha-lê-lu-gia, chúng ta chúc tụng vua của chúng ta là Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương, Đấng tốt lành, Đấng bồng ẵm, Đấng quyền năng.

  Thánh Kinh còn cho chúng ta biết chính Ngài là Đấng dựng nên trời và đất. Ngài đã dựng nên bằng cách nào? Lời Chúa trong thơ Hê-bơ-rơ chương 11 câu số 3 trả lời cho chúng ta câu hỏi ấy:
   Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ được hình thành bởi Lời Đức Chúa Trời; do đó những vật hữu hình ra từ những sự vô hình.”  [BDM]
  Nhờ đức tin chúng ta biết cả vũ trụ được dựng nên bằng lời phán của Thượng Đế, cho nên vật hữu hình đều đến từ những cõi vô hình.”  [PT]
  Lúc mà Chúa tạo dựng nên trời và đất thì chưa có một bóng người nào trên trái đất này, cũng chẳng có ai đã chứng kiến, nhìn thấy cuộc tạo dựng của Chúa hết. Vậy thì tại sao chúng ta lại tin rằng: Chúa đã dựng nên trời và đất? Vì Thánh Kinh đã nói và chúng ta tin Thánh Kinh là chân thật, không chút chi là dối trá hết.
  Điều này thật khó tin phải không? Không thể nào

  Bạn có thấy vũ trụ trước khi được Chúa tạo lên nó ở trong tình trạng nào không? Nó vô hình và trống không.
  Bản dịch khác dịch là: đất lúc bấy giờ chưa có hình dạng và trống giỗng.
  Tại sao Ngài có thể tạo dựng nên vũ trụ với sự trâ  - Đất là vô hình và trống không.
  Để làm ra những ngôi nhà người ta cần có đất, lấy đất đóng thành gạch rồi lung đốt sau đó mới xây thành ngôi nhà.
  Để đóng được cái bàn chúng ta cần phải có cây gỗ rồi qua bàn tay của người thợ khóe sẽ tạo ra những sản phẩm.
  Để làm ra những bộ quần áo mà chúng ta đang mặc trên người, quý vị cần có những sợi vải...
  Ngay cả các nhà khoa học để nghiên cứu từ một công trình khoa học nào đó thì luôn luôn bắt đầu từ chỗ có rồi.

  VD: Trong thuyết tiến hóa người ta bảo rằng: Con người do loài vượt tiến hóa thành, nhưng con vượn bắt đầu từ đâu mà có thì các nhà khoa học không giải thích được.
  Nhưng đối với Đức Chúa Tr۝i thì Ngài không như vậy. Tr
  Ngài là Đấng sáng tạo, Ngài đã làm những điều từ hư vô trở thành hữu hình, từ chỗ trống không thành cái sở hữu, nắm giờ được nó.
  Thưa Hội Thánh: Đấng mà quý vị đang tin và tôn thờ là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài gọi từ không thành có.

  Bạn ơi, cuộc đời của chúng ta giống như vậy có thể chúng ta đang trống không, không có gì nhưng co? Đức Chúa Trời Ngài sẽ gọi không có thành có mọi sự.

  II. TỪ TỐI QUA SÁNG ( câu 3-4)

  - câu 1 " sự mờ tối ở trên mặt vực"
  - câu 2 " Phải có sự sáng thì có sự sáng"
  Chúng ta chú ý " Ngài không tạo ra sự tối, sự tối đã có sẵn rồi, nhưng Ngài phán phải có sự sáng. Ngài đã tạo nên sự sáng để phân rẽ sự tối.
  Sự sáng là ngày, sự tối là đêm.
  Chúng ta là con của sự sáng
  Chúng ta thuộc về ban ngày
  Chúng ta không thuộc về ban đêm
  Các ngươi là ánh sáng của thế gian, đêm là biểu tượng cho thế gian,
  Đêm có sự kinh hãi
  Sự sáng với sự tối không thể đứng chung cùng lúc, không thể hòa hợp được.

  II. TỪ BẤT ĐỘNG TRỞ THÀNH SỐNG ĐỘNG ( câu 5-)
  -         chim trời
  -         cá dưới biển
  -         cây cối
  Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels