• Hãy đứng lên qua sông Giô-đanh

  Đề tài: Hãy đứng lên qua sông Giô-đanh
  Kinh Thánh: Giô suê 3: 7-17
  Nhập đề:
  Bài hát:
  Hãy đứng lên qua sông Giô-đanh, đi vào miền đất Chúa đã hứa ban chẳng lo sợ vì Giê-hô-va ở cùng khắp nơi nao ta đi qua. Cháy trong tim lòng nhiệt thành

  I/. Tinh Thần Hợp Nhất Trước Khi Qua Sông Giô-đanh( Giô-suê 3:1)
  -         Giô-suê dậy sớm đi cùng hết thảy dân Y-sơ-ra-ên
  -         Cả lãnh đạo cùng dân sự ngủ đêm tại một đó
  Vượt qua sông Giô-đanh đó không phải chỉ là trách nhiệm của riêng cá nhân của Giô-suê mà của hết thảy dân sự nữa. Cả người lãnh đạo và dân sự cùng dậy sớm, cùng đi, cùng ngủ tại mé bờ sông.
  Đây chính là tinh thần cùng đoàn kết, hiệp một, và thống nhất cả về mục đích và kế hoạch thực hiện.
  Quả thật chúng ta thấy, ở tại đây chúng ta nhìn thấy Giô-suê quả là một nhà lãnh đạo có tinh thần tâm huyết, lo lắng cho dân sự, trọng trách không phải đổ trên vai của người lãnh đạo mà trọng trách, và sứ mạng này là của chung của toàn thể tuyển dân.

  Chúng ta thấy tài năng lãnh đạo và thẩm quyền của Giô-suê không phải chỉ thông qua lời nói mà là thông qua việc làm, nhiều người chỉ tay và sai khiến mà không hề làm gương.
  Giô-suê đã dậy sớm đến Si-tim đi cùng với dân sự.

  Chúng ta cũng thấy toàn bộ dân sự sống và bước đi trong tinh thần thuận phục, họ đã giữ mình trong lời hứa.
  Họ đã hứa trong Giô-suê 1: “Những người ấy thưa cùng Giô-suê rằng: “ Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu, và đi khắp nơi nào ông sai; 17 chúng tôi sẽ vâng theo ông trong mọi việc y như đã vâng theo Môi-se. Chỉn nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông ở cùng ông, y như Ngài đã ở cùng Môi-se vậy! 18 Phàm ai nghịch mạng không vâng theo lời ông trong mọi điều ông dặn biểu chúng tôi, thì người đó sẽ bị xử tử; chỉ ông hãy vững lòng bền chí.”
  Họ đã giữ sự trung tín và thuận phục người lãnh đạo của họ. Họ không coi thường người lãnh đạo trẻ tuổi mà Đức Chúa Trời mới thành lập, họ không hề than phiền về Giô suê là người mới thiếu kinh nghiệm lãnh đạo và thiếu kinh nghiệm thuộc linh với Đức Chúa Trời.
  Hình ảnh của Môi se là một người lãnh tụ nỗi lạc, tài nâng và đầy ơn của Chúa – bây giờ Giô-suê là người đã phục vụ người thầy của ông suốt 40 và xỏ chân vào đôi dày của người thầy.
  Có thể không vừa, có thể đôi chân của Giô suê nhỏ hơn rất nhiều nhưng cả dân sự tin rằng: Đức Chúa Trời chính là Đấng kêu gọi và chọn lựa Giô suê làm người lãnh đạo thế chỗ xứng đáng.
  Họ nâng đỡ, khích lệ, động viên và ở cùng góp sức, cùng tiến lên để hoàn thành sứ mạng đặt chân vào đất hứa.
  Họ nói: “ông hãy vững lòng bền chí.” Đây chính là lời nâng đỡ, và rất đáng thường xuyên nói đến với những người lãnh đạo thuộc linh.
  Nhiều người nghĩ rằng: người lãnh đạo là người máy hoặc siêu nhân nên không cần phải nói ra những lời khích lệ, hay dục giã mạnh mẽ.
  Lần trước, chúng ta đã học với nhau về tinh thần hiệp nhất và sẵn sàng sắn tay, chân hăng hái bước đi không ngại khó khổ của dân sự và A-rôn, Hu-rơ bê đá, đỡ tay cho Môi-se. rất ít người nhìn thấy cánh tay của Môi se mỏi. Chỉ có hai người nhìn thấy mà thôi. Họ nhìn thấy họ không chê trách, oán than về sự yếu đuối của Môi se mà họ đã nâng tay của Môi se lên. Họ đã góp công, góp sức vào trong sự chiến thắng của toàn dân.

  Ê-phê-sô 4:1-6
  Hội thánh Ê-phê-sô thời sứ đồ Phao-lô gồm người giàu, người nghèo, người Do-thái, người người, đàn ông, đàn bà, ông chủ và nô lệ. Nơi nào có khác biệt thì ở đó có bất đồng. Mối quan tâm mà Phao-lô đề cập chính là sự hiệp một. Hãy quan sát điều Phao-lô nói về vấn đề này trong Ê-phê-sô 4:3. Ông không nói họ “nôn nả thiết lập hay tạo ra sự hiệp nhất.” Ông nói họ hãy gắng sức “duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình.” Sự hiệp một đã sẵn có bởi những người tin Chúa có cùng một thân thể, một Thánh Linh, một nguồn hy vọng, một Chúa, một đức tin, một phép Báp-têm, một Đức Chúa Trời và một Cha (c. 4-6).
  Chúng ta “giữ sự hiệp một” như thế nào? Hãy bày tỏ ý kiến và lý lẽ của mình trong sự khiêm nhường, mềm mại, và nhịn nhục (c. 2). Đức Thánh Linh sẽ ban năng lực để chúng ta đối đáp bằng tình yêu với người bất đồng với mình.

  Chúa Giê xu cầu nguyện để các môn đồ sống và bước đi trong sự hiệp một!

  Ta hãy xem lại một lần nữa Chúa Giê-su đã cầu xin điều gì trong Giăng 17:21-23: "… để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ ở trong chúng ta, đặng để cho thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con".
  Tác giả Thi-thiên133: "Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau. Thật tốt đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu; chảy xuống râu, tức râu của A-rôn; chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương móc Hẹt-môn sa xuống các núi Si-ôn. Vì tại đó Ðức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời."
  II/. Điều kiện tiên quyết để qua sông Giô-đanh ( Giô-suê 3:2)
  Điều kiện thứ nhất:
  -         Hòm giao ước phải đi trước - Dân sự phải đi theo sau
  -         Câu 6: “Đoạn, Giô-suê nói cùng những thầy tế lễ rằng: Hãy khiêng hòm giao ước đi qua trước dân sự. Vậy, những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước và đi đầu dân sự.”
  Đối tượng để khiêng hòm giao ước là: Những thầy tế lễ về dòng Lê-vi
  Đây là những người được biệt riêng…
  Tại sao hòm giao ước phải đi trước?
  Hòm giao ước biểu tượng cho sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời.
  Muốn vượt qua sống thì đừng đi trước Chúa, vì nếu hòm giao ước không đi trước thì nước sông không thể rẽ ra được.
  Chỉ khi nào hòm giao ước được khiêng đi trước thì quyền năng phép lạ mới xảy ra.
  Nhiều khi chúng ta thường vượt qua sông Giô-đanh của đời sống bằng sức riêng, nỗ lực và cố gắng của chúng ta, hoặc chúng ta vượt qua sông Giô-đanh bằng sự khôn ngoan riêng của mình, tính toán riêng của mình.
  Quý vị và anh chị có phải đang có những trở ngại của Giô-đanh trong đời sống.
  Nước sông quá lớn, độ sâu quá, ngọn núi quá cao, quá nhọn.
  Có lời bài thánh ca rằng: Có núi ngăn trở hành trình con chăng? Núi nhọn và sâu trước mặt? giải pháp và câu trả lời là: nhìn lên chăm xem Chúa Giê xu Christ.
  Bạn có nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời để qua sông không? Bạn và tôi có nhờ sức lực của Chúa để vượt qua sông không?
  Có thể chúng ta đang có những ngọn núi của lòng tự tôn, kiêu hãnh, kiêu ngạo, đấy chính là những trở ngại để chúng ta không bước được vào xứ hứa. chúng ta phải nhờ quyền năng của Chúa, chúng ta phải sống trong sự hiện diện của Chúa mới có thể phá tan những cái tôi của mình.

  Ch 8:13   “ Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.”
  Ch 13:10   10 Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn;
  Còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy.
  Sự kiêu ngạo không dẫn tôi đến đắc thắng, mà trái lại, Lời Chúa dạy rằng lòng kiêu ngạo dẫn đến chỗ bị hủy diệt (16:18). Không thể hy vọng có sự bình an nếu không sẵn sàng hạ mình xuống. Mỗi năm có hàng ngàn cuộc ly dị, đa số chỉ vì một lý do duy nhất là lòng kiêu ngạo. Không bên nào chịu nói “Tôi xin lỗi”, không bên nào chịu thừa nhận “tôi sai”.

  Một ví dụ cho thấy lòng kiêu ngạo và sự xét đoán dẫn đến thất bại như thế nào là câu chuyện được chép trong 
  Lu-ca 18:10-14 như sau:

  Bạn đừng giải quyết nan đề mà không có Đức Chúa Trời, bạn đừng cố gắng vượt qua sông để chứng tỏ bạn thân mình có giá trị. Bạn vốn rất giá trị rồi, bạn và tôi vốn tự thương hại mỗi khi có sự sỉ nhục. điều đó cũng là những dòng sông rất sâu và ngọn núi rất cao.

  Bạn muốn thấy những phép lạ, bạn muốn bản thân được đặt chân vào miền đất hứa, bạn muốn nước sông rẽ ra làm đôi, bạn phải đi sau hòm giao ước. bạn phải đi theo sau những thầy tế lễ.

  Bài học bổ ích cho chúng ta ở đây là: Chẳng có dòng sông Giô đanh nào quá sâu hay quá lớn đối với Đức Chúa Trời, chẳng có ngọn núi nan đề nào quá cao và quá nhọn trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
  Cái chính là chúng ta có đang tập chú vào Ngài hay đang tập chú vào chúng ta.
  Lúc tôi soạn bài đến đây: ngọn núi của tôi đó chính là cá tính nóng nảy và sự tức giận bởi những….
  Tôi cầu nguyện thầm rằng: Xin Chúa cho mình sự nhịn nhục để chiến thắng được những xác thịt nổi lên, và xin Chúa cho những ngọn núi và dòng sông sâu phải bị rẽ ra.

  Khi vượt đi ra khỏi Ai cập, Y-sơ-ra-ên đã vượt qua dòng sông Giô-đanh bởi quyền năng của Đức Chúa Trời biểu tượng là cây gậy của Đức Chúa Trời được dơ cao lên bởi tay của Môi se. Còn dân Ai cập thử đi qua đều chết hết.

  Giê-rê-cô bị sụp đổ hoàn toàn cũng bởi vì hòm giao ước được khiêng đi trước và thầy tế lễ theo sau. Mỗi ngày, mỗi ngày họ khiêng hòm và cầu nguyện và cuối cùng phép lạ xảy ra. Thành trì kiên cố, đồn lũy Giê-ri-cô đã sụp xuống.
  Có những nan đề lớn, và khó vượt qua như Giê-ri-cô nhưng tất cả nếu chúng ta đi trong sự chỉ dẫn, dẫn dắt của Chúa thì quyền năng phép lạ sẽ cặp theo.

  Những bia rượu, và cờ bạc cũng là những Giê-ri-cô và sông giô-đanh của đời sống. lời tục tĩu và thói nói dối, trộm cướp cũng phải làm cho sụp đổ hoàn toàn.
  Thắng trận sẽ không đến nếu không để Chúa đi trước làm chủ. ( Giô-suê 3:6)
  Đoạn, Giô-suê nói cùng những thầy tế lễ rằng: Hãy khiêng hòm giao ước đi qua trước dân sự. Vậy, những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước và đi đầu dân sự.

  - Đi theo nhưng phải cách một khoảng là phải cách chừng hai ngàn thước.
  tại sao lại phải cách mà không được đi sát? vì các ngươi chưa hề đi đường nầy bao giờ.
  Mệnh lệnh phải giữ khoảng cách độ 900m giữa họ với hòm giao ước giúp toàn thể dân Y-sơ-ra-ên nhận thức đầy đủ về quyền lãnh đạo đầy đủ của Đức Chúa Trời.
  -         Điều kiện thứ hai để vượt qua sống Giô-đanh là:

  III/. Hãy Làm Cho Mình Ra Thánh ( Giô-suê 3:5)
  Giô-suê cũng nói cùng dân sự rằng: Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi.

  Ngày 9 tháng Nisan, Giô-suê chỉ thị cho dân sự làm cho mình nên thánh ( so sánh 11:8), ông nhấn mạnh vào tình trạng thánh khiết của quân đội. Việc nên thánh này đòi hỏi họ phải giặt dũ quần áo ( So sánh xuất 19:10) và tránh sinh hoạt tình dục ( so sánh 19:5)

  Quân đội có người lãnh đạo là những chiến binh giỏi, quân đội có hòm giao ước, có vũ khí nhưng nếu không có sự thánh khiết thì hoàn toàn sẽ thất bại.
  Sự thánh khiết sẽ khiến cho dân sự có sức mạnh, sự thánh khiết sẽ làm cho sự hiện diện của Chúa được ra tăng mạnh mẽ.

  Sống trong sự trong sạch trước mặt Chúa
  Cuộc đời của Giô sép khi đối diện với vợ Phô-ti-pha
  13 năm trong tù, quyết định sống thánh khiết là phải trả một cái giá rất đắt, sống chân thật chúng ta phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng nó xứng đáng.

  Lời cầu nguyện của Chúa Giê xu!
  Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. 16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. 18 Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. 19 Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.  ( Giăng 17:15-19) • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels