• SỰ CỨU RỖI ĐƯỢC CHIA RA THÀNH 2 THỜI KỲ


  CHÚA NHẬT NGÀY  THÁNG NĂM

  SỰ CỨU RỖI ĐƯỢC CHIA RA THÀNH 2 THỜI KỲ

  1. GIẢI CỨU
  - Sự giải cứu được mô tả một tội nhân được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời (Ro 5:1;10)
  - Ân điển ( Món quà, Eph 2:8)
  - Sự công bình của Chúa ban cho ( tin Chúa là được xưng công bình) ( Sáng 15:6; Ro 3:24; Rô-ma 4)
  - Sự công bình này vô điều kiện.
  - Điều kiện là Chúa Giê-xu vâng lời.
  - Nhiều hệ phái Tin-lành chỉ tin một sự công bình thôi đều sai.
  Phải tin cả hai, nhưng là hai sự công bình khác nhau, không được lẫn lộn.
  - Các sứ đồ tin được xưng công bình bởi đức tin trước, sau đó chúng ta được xưng công bình bởi việc làm.

  - Tái Sanh ( con đỏ)
  - Chớ như con đỏ nhưng phải trưởng thành trọn vẹn giống Đấng Christ. (Eph 4:14;ICo 13:11)

  - Được ghi tên ______ con God ( Luca3:38; Lu 10:19-20; Phi 4:3)
  - Quyển sách sự sống (Kh 13:8)
  - Được cộng thêm vào gia tài ( Rô-ma 4:-19)
  2. PHỤC HỒI
  - Sự phục hồi là giải thích hoặc chỉ dẫn làm thế nào chúng ta có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
  - Cơ nghiệp (Co 3:24; IPhi 1:4)
  - Sự công bình đến bởi việc làm. (công trạng) (Sáng 22:1; He 11:4, Gia-cơ 2:21-)
  - Sự công bình này có điều kiện.
  - Điều kiện là chúng ta phải vâng lời. ( Sáng 22:16-18)
  ( Người Công giáo trộn lẫn cả hai loại vào nhau trong một cái giỏ)
  - Trưởng thành (Eph 4:13)
  - Chỉ có người trưởng thành mới nhận được cơ nghiệp.
  - Được cứu rồi nhưng phải được phục hồi bởi vì nếu không được phục hồi sống đời sống mới thì sẽ không được vào Giê-ru-sa-lem-mới.
  - Khải huyền: Có một số dân đã không bắt chước Chúa thì phải sống ở ngoài thành. (Kh 20:12; Kh 20:15; Kh 21:27)


  ·        Một người được viết tên trong sách sự sống rồi nhưng lại bị xóa tên trong sách sự sống không?
  ·        Xuất 32: 30-33 và  Exe Ed 18:4.
  ·        Khải-huyền 3:3-5
  Xóa tên khỏi sách sự sống có nghĩa là không được vào ở trong nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
  ·        Khải 21:27
  ·        Khải 22:14-15
  Những người giặt áo của mình là những người tìm cách thanh tẩy mình khỏi một nếp sống tội lỗi. Họ phấn đấu hằng ngày để giữ mình trung tín và sẵn sàng cho ngày Chúa Cứu Thế tái lâm. Ý niệm này cũng đã được giải nghĩa trong chú giải KhKh 7:14.

  Trong vườn Ê-đen, A-đam và Ê-va đã bị chận đường, không cho đến gần cây sự sống vì cớ tội lỗi của họ (SaSt 3:22-24). Trong đất mới, người của Đức Chúa Trời sẽ ăn trái cây sự sống vì tội lỗi họ đã được sự chết và sống lại của Chúa Cứu Thế cất đi rồi. Những người ăn trái cây sự sống sẽ sống đời đời, Nếu Chúa Giê-xu đã tha tội cho bạn rồi, bạn sẽ được quyền ăn trái của cây ấy. Để biết thêm về ý niệm này, xem chú giải KhKh 22:2.

  Không được vào thành, thành nào?

  Vậy bạn đã được cứu rồi nhưng điều đó không thể dừng ở đó, mà phải hướng đến nhận phần thưởng và cơ nghiệp nữa.
  Làm sao chúng ta có thể nhận được cơ nghiệp Chúa dành sẵn và đang chờ đợi chúng ta.

  Để nhận được cơ nghiệp thì phải có điều kiện. Vậy điều kiện là gì?
  Có hai chữ “T”
  1.     Tin ( vô điều kiện)
  2.     Thử thách  - ( Có điều kiện, đòi hỏi phải vâng lời)
  Xuất 15:22-27
  Câu 25 “ Ngài thử họ” thử thách đầu tiên là: Ma-ra ( nước đắng)
  Xuất 16: 4 “ đặng ta thử dân” thử thách thứ hai là: Ma-na ( Ma-na)
  Mục đích Chúa thử thách họ để khiến họ trưởng thành hơn trong đức tin.
  Gương Áp-ra-ham.
  1.     Tin ( Sáng 15:6; Ro 4:3) Sự công bình của Chúa ban cho.
  2.      Thử thách ( Sáng 22:1)
  Sự thử thách của Đức Chúa Trời đòi hỏi luôn luôn vâng lời. Ngài thử thách để xem chúng ta có vâng lời hay không.
  Và kết quả của sự thử thách của Chúa đối với Áp-ra-ham thì sao?
  Sáng 22:16-18.
  Mà sự thử thách của Chúa đối với Áp-ra-ham là gì?
  Lời hứa của Chúa cho ông là lời hứa có điều kiện, nhưng khi đã vâng lời rồi thì Ngài trả công cho sự vâng lời ấy.
  ·        Vậy sự thử thách lớn nhất của dân Y-sơ-ra-ên là gì?
  Đó là những kẻ thù cao lớn, giềnh giàng ( Dan 13:33  ).
  Chỉ có 2 thám tử là: Giô-suê và Ca-lép cùng những người được sinh ra trong thế hệ thứ trong đồng vắng mới được vào đất hứa mà thôi.
  Dân số 14: 22-23.
  Hình ảnh của tất cả chúng ta cũng như vậy, tất cả được cứu nhưng không phải ai cũng vào nhận được cơ nghiệp vì không vượt được qua thử thách.
  ·        Phần cơ nghiệp bị tiêu diệt ( Dân 14:12)
  Như vậy vâng lời thì mới hưởng được cơ nghiệp. Chúa hứa ban nhưng không vâng lời thì cơ nghiệp bị tiêu diệt lấy lại.
  Trong giao ước cũ:
  -         tất cả đều tin
  -         tất cả đều vượt qua biển đỏ
  -         tất cả đều:
  Nhưng phần lớn không được vào xứ hứa để nhận cơ nghiệp cho mình vì không vâng lời.
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels