• Tuần 15: Sách Dân Số, chương 1 – 12

  Tuần 15: Sách Dân Số, chương 1 – 12
  Khi mà mình đọc sách Dân-số, thì cái tựa đề là Dân số. Tại làm sao có cái tựa đề là Dân-số? Là bởi vì trong cuốn sách này đó người ta kể lại hai lần sự kiểm tra Dân-số các chi tộc của Y-sơ-ra-ên.

  Ở chương 1 và chương 26 ngoài hai lần kiểm tra dân số của chi tộc Y-sơ-ra-ên đó, còn có hai lần kiểm tra riêng chi tộc Lê-vi. Đây là chi tộc được biệt riêng ra để lo việc thờ phượng Chúa trong đền thờ.
  Ngoài ra trong cuốn sách này còn có những danh sách khác mà được tính bằng số.
  Minh họa: Khi ta đọc ở chương 1 thì ta thấy có danh sách các nhân viên kiểm tra.
  Và khi ta đọc chương 7 thì có danh sách Lễ-vật cung hiến bàn thờ. Rồi khi ta đọc ở chương 13 thì ta thấy có danh sách của những người đi do thám đất Ca-na-an.

  Nếu mình đọc ở chương 28 thì có danh sách các lễ vật được dùng trong những ngày lễ. Cho nên, nó có nhiều danh sách và con số và vì thế mà người ta gọi là Dân-số.

  Tiếng Việt Nam mình dịch còn văn minh là dân số chứ còn ở trong Tiếng anh người ta dịch là: Sách Number. Sách Number là sách con số chứ không phải là dân số.
  Nhưng đó không phải là nội dung chính yếu của sách Dân-số. Đúng hơn là sách dân số kể cho chúng ta nghe câu chuyện về dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu từ sa-mạc Si-nai.

  Sách Xuất-hành ghi lại dân Do-thái được giải thoát khỏi đất Ai-cập, bắt đầu hành trình Ai-cập đến đâu thì ký kết giao ước với Chúa đó chính là núi Si-nai.
  Và sách dân số ký bắt đầu từ núi Si-nai kéo dài 40 năm cho đến khi dân chuẩn bị vào đất hứa Ca-na-an.

  Thành thử đây là câu chuyện của dân Chúa trong hành trình sa-mạc dưới sự lãnh đạo của ông Môi-se và ông A-rôn.

  Và chủ đề lớn nhất, chủ đề trung tâm, chủ đề chính yếu của cuốn sách này là trong suốt cuộc hành trình trong sa-mạc đó Chúa hiện diện với dân Ngài, Chúa đồng hành với dân Ngài, Chúa hướng dẫn dân Ngài.

  Đang khi dân của Chúa gặp khó khăn kêu la, than phiền, trách móc khiến cho Chúa nổi giận, sau đó lại than phiền, sau đó Chúa lại nổi giận. Cứ như vậy thôi.
  Nhưng mà nói vậy không phải để chúng ta cười người ta đâu mà mục đích nhắm tới là: Nhắc lại cuốn sách dân số là để kể lại cuộc hành trình của dân Chúa trong Sa-mạc từ núi Si-nai cho đến khi chuẩn bị vào đất hứa là để chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình.

  Theo cái nhìn đức tin Cơ-đốc-giáo mình sống trong cuộc đời này không phải là nơi ở cuối cùng, mình cũng đang trên đường đi đây, chỉ là nữ hành, khách bộ hành thôi.

  Và trong cuộc nữ hành đó chúng ta đọc sách dân-số nghĩ lại mà xem mình có giống dân Y-sơ-ra-ên cũng than phiền, cũng kêu la, trách móc. Chúa nổi giận sau đó lại xin Chúa tha thứ, sau đó lại than tiếp.

  Nếu hiểu như vậy thì mình mới thấy sách Dân-số nó gắn liền và gần gũi với cuộc đời của mình lắm.

  Minh họa: Cuốn sách: Con Đường Không Mấy Ai Đi.
  Sách Dân-số là câu chuyện của dân Chúa đi trong Sa-mạc thế thì xin lưu tâm đến tất cả những biến cố mà dân Y-sơ-ra-ên đã đi trong Sa-mạc để đối chiếu với đời sống của mình, với đời sống đức tin của mình.

 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels