• NĂM MỚI VỚI NHỮNG ĐIỀU MỚI

  ĐỀ TÀI: NĂM MỚI VỚI NHỮNG ĐIỀU MỚI
  NHẬP ĐỀ:
  Chúng ta đang sống trong những ngày của đầu một năm mới, và Kinh Thánh nói đến rất nhiều sự mới:
  Tạo thành mới
  Tiếng nói mới
  Bình mới
  Bài ca mới
  Trời mới đất mới
  Rượu mới
  Giao ước mới
  Điều răn mới
  Đời sống mới
  Con người mới ( Ê-phê-sô 2:13-17+
  Niềm vui mới
  Hôm nay, trong niềm vui mới ấy, tôi xin mời quý vị hãy cùng học Lời Chúa với đề tài: NĂM MỚI VỚI NHỮNG ĐIỀU MỚI.

  I.                  BÌNH MỚI GIÊ-RÊ-MI 18:1-10
  Đời sống của chúng ta giống như một chiếc bình vậy,
  Ai ở trong Chúa Jê-sus thì nấy là người được dựng nên mới
  II.               BÀI CA MỚI THI-THIÊN 97 và khải huyền 14

  III.           TRỜI MỚI ( II PHI-E-RƠ 3:3-11)

  IV. ĐIỀU RĂN MỚI
 • 1 comment:

  PAGEVIEWS

  Labels